Sistemes distribuïts a gran escala Codi:  M1.210    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura està bàsicament enfocada a conèixer els principals conceptes, pautes de disseny, models i mètodes per a desenvolupar sistemes amb una bona escalabilitat, i l'avaluació de sistemes a escala Internet.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria dintre del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, dintre del mòdul de Tecnologies Informàtiques.

Amunt

El material de referència és una recopilació d'articles en anglès.
 

Amunt

  • Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols d'Internet de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
  • Conèixer pautes de disseny de sistemes de gran escala.
  • Conèixer models i mètodes per a desenvolupar sistemes amb bona escalabilitat
  • Conèixer el funcionament de sistemes distribuïts de gran escala populars

Amunt

Una recopilació d'articles que tracten les problemàtiques bàsiques, les tècniques i models, i exemples d'aplicacions o sistemes distribuïts a escala Internet i que el professor publicarà en l'aula.

Els articles estan organitzats en els següents blocs:

Bloc 1. Sistemes d'emmagatzematge: visió de diversos sistemes distribuïts d'emmagatzematge de dades a gran escala.

Bloc 2. Cloud computing: fonaments d'aquest paradigma de computació.

Bloc 3. Sistemes P2P i volunteer computing: visió dels diferents sistemes que utilitzen recursos no dedicats, aportats pels usuaris, com a part integral de la seva arquitectura.

Bloc 4. Networking: aspectes de gran afectació a les xarxes de gran escala.

Bloc. 5. Miscel·lània: aspectes no contemplats en els blocs anteriors.

Amunt

Una recopilació d'articles que el professor publicarà en l'aula

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt