Treball final de màster Codi:  M1.211    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Treball Final de Màster (TFM) és un exercici individual i de caràcter professional que sintetiza els coneixements i competències adquirits al llarg de tot el màster. Aquest treball es realitza sota la supervisió d'un consultor que actúa com a director del treball.

El resultat final del treball consta de tres elements:

•Un producte, que variarà segons el tipus de treball (aplicació, disseny, estudi, ...)
•Una memòria, que documenta el treball realitzat
•Una presentació, que resumeix els resultats obtinguts i el desenvolupament del treball

La càrrega de treball d'aquesta assignatura és de 12 ECTS, és a dir, 300 hores de treball per a l'estudiant.

Existeixen diferents àrees temàtiques de TFM. L’elecció de l’àrea de TFM defineix l’àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi.

A l’hora de matricular el TFM, l’estudiant ha de seleccionar una àrea de TFM. Aquesta tria s'ha de fer a l'apartat de Tràmits / Sol.licituds de treballs finals. Un cop fet aquest primer pas, l'àrea apareixerà al potencial de matrícula i ja es veurà disponible per fer la matrícula de l'assignatura.

Amunt

Existeixen diferents àrees temàtiques de TFM. Para matricular el TFM l'estudiant ha de seleccionar una área de TFM.


La selecció de l'àrea es fa durant el mateix termini de matrícula de la resta d'assignatures, disponible a l'espai Tràmits / Sol.licituds de treballs finals.

 

Un cop feta la tria de l'àrea, automàticament passa a ser visible al potencial de matrícula i ja es pot matricular (a excepció d'alguna àrea que pugui tenir una admissió màxima de nombre d'estudiants).

Abans de matricular el TFM és necessari tenir en compte el següent:

 • És necessari haver superat totes les assignatures de complements de formació (si n'hi ha segons la via d'accés).
 • És necessari haver superat les 2 assignatures del mòdul de Direcció i Gestió (Gestió Avançada de Projectes TIC, Direcció Estratègica de SI/TI).
 • És necessari estar en el darrer semestre del Màster. Això vol dir que no poden quedar més de 30 ECTS pendents de superar en total (3 assignatures i el propi TFM)
 • Algunes àrees tenen com a prerequisit una assignatura que ha d'haver-se superat prèviament (no es pot cursar en paral·lel):
Àrea TFM
Prerequisit
Computació d'Altes Prestacions  
Computació d'Altes Prestacions
Intel·ligència Artificial
Intel·ligència Artificial Avançada
Desenvolupament d'Aplicacions sobre Dispositius Mòbils
Tecnologia i Desenvolupament en Dispositius Mòbils
Modelització i Simulació
Simulació

Sistemes Distribuïts
Sistemes Distribuïts a Gran Escala
Business Intelligence
 
Intel·ligència Artificial Avançada
 

Per últim, afegir que:

 • A causa de l’elevada càrrega de treball, es recomana no cursar assignatures en paral·lel al TFM (o com a màxim una).


Amunt

Les competències genèriques del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica que es desenvolupen en aquesta assignatura són:
 • Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal.lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a la direcció d'obres i instal.lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, amb capacitat d'integrar aquests coneixements.
 • Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer informàtic.
 • Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, i també la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sostenen- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir habilitats per a l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom.
 • Realització, i presentació i defensa davant d'un tribunal universitari, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment, consistent en un projecte integral d'enginyeria informàtica de naturalesa professional en el qual se sintetitzin les competències que s'han adquirit en els ensenyaments.

Les competències específiques a desenvolupar depenen de l'àrea temàtica on es realitzi el Treball Final.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són diferents i específics per a cada una de les àrees de TFM i per a cada treball en particular. Tot i així els productes resultants són comuns a totes elles.

 

1. La Memòria del treball.

2. Qualsevol altre producte obtingut en el desenvolupament del Treball.

3. La Presentació i defensa virtual del treball.

4. L’informe d’autoavaluació del Treball.

 

La Memòria del TFM és el document que mostra el treball realitzat per l'estudiant durant el semestre. El document de la Memòria s'ha d'anar treballant conjuntament amb el consultor durant la realització del projecte. A diferència d'altres assignatures, on l'estudiant realitza un treball de manera individual i el lliura al consultor per tal de ser avaluat, el document de la Memòria del TFM és un document que l'estudiant va desenvolupant amb la supervisió continua del consultor. Per tant, per poder lliurar la Memòria a final de semestre, és necessari que el consultor doni el seu vist i plau.

 

L'objectiu de la Presentació virtual és sintetitzar el treball realitzat en una presentació que permeti al Tribunal d'avaluació tenir una perspectiva del TFM i formular les preguntes que considerin necessàries. Aquesta presentació virtual consistirà en un vídeo amb so, d'una duració màxima de 20 minuts, on l'estudiant ha de sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Es valorarà l'aportació crítica i descriptiva dels aspectes més rellevants del projecte, i no la mera lectura del contingut de la presentació virtual. En definitiva, aquesta presentació oferirà una perspectiva general del TFM i ha de permetre al Tribunal d'avaluació (vegeu l'apartat d'avaluació), si ho considera necessari, formular les preguntes oportunes a l'estudiant.

 

L’informe d’autoavaluació del Treball  és un document que descriu els criteris que determinen la bona execució d'un TFM i permet avaluar els resultats assolits: pla de treball, memòria, presentació, etc. El consultor publicarà la plantilla per aquest informe a l'inici del semestre i els estudiants l'hauran de lliurar junt amb la resta d'elements del lliurament final.

 

Al finalitzar el treball haureu de dipositar-ne una còpia al repositori institucional de la UOC (O2), on quedarà arxivat i serà de lliure consulta pel seu ús docent i de divulgació. La única excepció permesa són els casos on es pugui justificar que hi ha dades confidencials a protegir (propietat intel·lectual de tercers, dades personals, etc.).

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF

Amunt

Els estudiants disposen de materials en format PDF amb informació sobre els següents temes:
 • El treball final
 • Gestió del treball final com a projecte
 • Prospectiva tecnològica
 • Redacció de textos
 • Elaboració de presentacions
 • Exposició de continguts en vídeo

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt