Salut i qualitat de vida en el treball Codi:  M1.257    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La salut laboral té com a objectiu fomentar i mantenir el més alt nivell de benestar físic, mental i social de la persona treballadora, prevenir dels danys a la salut per les condicions del seu treball, i mantenir-lo en una ocupació que convingui a les seves aptituds psicològiques i fisiològiques. Aquest és el marc en què se situa l'assignatura Salut i qualitat de vida en el treball.

S' aborden aspectes relatius a la salut i qualitat de vida laboral, les condicions laborals i els riscos psicosocials. S'emfatitzarà sobre les característiques de les empreses saludables,  les pràctiques de recursos humans que s'adapten a aquest tipus d'organitzacions i es posarà accent en el el diagnòstic i en la prevenció, per la qual cosa, s'utilitzaran alguns instruments de mesura. Al final, l'alumnat realitzarà una avaluació laboral d'alguns elements que estan implicats en les condicions de treball aportant les seves pròpies propostes d'intervenció.

L'objectiu en finalitzar l'assignatura és ser capaç de potenciar la cultura de la prevenció de riscos a les organitzacions, i aportar evidències per promoure ambients de treball saludables.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria 4 Relacions laborals i qualitat de vida en el treball. Pertanyen a la mateixa matèria les assignatures Aspectes legals de RRHH (I) i l'optativa Aspectes legals de RRHH (II).

Amunt

Competències

Transversals:

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Específiques:

CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels RRHH atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

CE3- Dissenyar plans i polítiques per promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida en el treball, i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.

Resultats d'aprenentatge 

 • Distingir l'abast de la problemàtica dels danys derivats de la persona treballadora en la nostra societat.
 • Identificar i analitzar els principals aspectes de la salut laboral.
 • Reconèixer la salut laboral com un concepte ampli i integrador i la necessitat d'integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió.
 • Distingir els factors que propicien la generació d'una nova cultura d'empresa en la qual les condicions de treball adquireixen una especial importància, així com els principis essencials en què aquesta es fonamenta.
 • Diferenciar els factors de l'activitat laboral que interfereixen positiva o negativament en la salut laboral.
 • Reconèixer que la salut laboral és un dels valors més importants a protegir en un centre de treball.
 • Aplicar els coneixements i els conceptes clau a casos pràctics i a situacions reals.
 • Identificar els elements que caracteritzen els models d'empreses saludables.
 • Comprendre que la diversitat generacional i l'envelliment actiu forma part del nou ADN d'aquestes organitzacions.
 • Analitzar els efectes de la posada en pràctica de programes d'empreses saludables.
 • Analitzar els diferents danys i conseqüències dels riscos psicosocials.
 • Analitzar el concepte d'estrès laboral, així com els seus antecedents i conseqüències.
 • Descriure situacions de burnout, reconèixer els seus estressors laborals i analitzar la relació amb altres variables.
 • Identificar les principals fonts de l'addicció a la feina.
 • Exposar arguments que mostrin els efectes de la fatiga laboral.
 • Analitzar els principals fenòmens que defineixen els processos de mobbing.
 • Realitzar una avaluació laboral d'un risc psicosocial en l'organització utilitzant el mètode o tècnica d'avaluació i aplicar-lo rigorosament.
 • Exposar arguments que mostrin la correcta interpretació de les dades.
 • Analitzar experiències d'intervenció sobre la qualitat de vida laboral d'empreses i institucions.
 • Realitzar propostes d'intervenció basades i fonamentades en coneixements científics.
 • Identificar els nivells d'intervenció psicosocial distingint el nivell individual, grupal i organitzacional.

 

Amunt

ACTIVITAT 1. LA CULTURA PREVENTIVA I LES CONDICIONS DE TREBALL SON CLAUS EN LA SALUT I QUALITAT DE VIDA LABORAL

Cultura d'empresa, qualitat i condicions de treball

 • Sistemes reactius d'actuació en prevenció de riscos laborals.
 • Necessitat d'un nou enfocament: sistemes proactius i integradors en prevenció de riscos laborals.
 • Nova cultura d'empresa i condicions de treball.

Condicions de treball i salut

 • Danys derivats del treball.
 • Riscos.

Salut i treball

 • Salut laboral.
 • Qualitat de vida laboral.
 • Condicions laborals.
 • Riscos psicosocials.

ACTIVITAT 2. COM ES UNA ORGANITZACIO SALUDABLE I QUINS SON ELS PRINCIPALS RISCOS PSICOSOCIALS QUE PODEM PATIR EN L'ENTORN LABORAL?

Organitzacions saludables

 • Models, característiques i propostes d'intervenció.

Riscos psicosocials

 • Estrès laboral i burnout.
 • Mobbing. Una epidèmia silenciosa.
 • El tecnoestrès: l'estrès laboral ocasionat per l'ús indegut de les TIC.
 • L'addicció al treball: el workaholism.
 • La fatiga laboral: sobrecàrrega i infracàrrega mental.
 • Una aproximació a la intervenció transnivel dels riscos psicosocials.

ACTIVITAT 3. COM AVALUAR I PREVENIR ELS DANYS A LA SALUT PER LES CONDICIONS DEL TREBALL?

 • Intervenció sobre la qualitat de vida laboral d'empreses i institucions.

Amunt

Cultura d'empresa, qualitat i condicions de treball XML

Amunt

ACTIVITAT 1. LA CULTURA PREVENTIVA I LES CONDICIONS DE TREBALL SON CLAUS EN LA SALUT I QUALITAT DE VIDA LABORAL

 • Cultura d'empresa, qualitat i condicions de treball.
 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball (pàgs. 27-56).
 • Salut i treball.
 • Peiró, José María. Personas y empresas. Aportaciones desde la psicología. Experiència pràctica de com passar de l'avaluaciò de riscos a les accions preventives. Instituto Nacional de Seguridad E Higiene En El Trabajo
 • Ciudad Valls, I. "Cultura preventiva ¿visible o invisible?". En: Gestión Práctica de Riesgos Laborales, n. 152, Octubre 2017. p. 20-25. ISSN 16986881
 • Lo esencial de la cultura de seguridad. Institut pour une culture de sécurité industrielle. ICSI, 2017
 • La cultura de seguridad en 2 minutos. Institut pour une culture de sécurité industrielle, 2018
 • Díaz-Cabrera, D. et al. "La salud y la seguridad organizacional desde una perspectiva integradora". En: Papeles del psicólogo, Vol. 29, N. 1, 2008. p. 83-91. ISSN 02147823

ACTIVITAT 2. COM ES UNA ORGANITZACIO SALUDABLE I QUINS SON ELS PRINCIPALS RISCOS PSICOSOCIALS QUE PODEM PATIR EN L'ENTORN LABORAL?

 • Mobbing: una epidèmia silenciosa
 • Estrès laboral i burnout. 
 • Els nous i emergents riscos psicosocials. 
 • El Burnout o Síndrome de quemarse por el trabajo: CESQT. TEA ediciones, 2018.
 • Los problemas en el trabajo, con Iñaki Piñuel. Para Todos La 2.
 • La receta para el estrés. Redes - RTVE.
 • Salanova, M., Llorens, S., y Martínez, I. . "Capítol 13: Engagement ". En: Salanova, M., Llorens, S., y Martínez, I. . Organizaciones saludables. Un mirada desde la psicología positiva. p. 199-214. Cizur Menor (Navarra) : Editorial Aranzadi, S.A.U., 2019 . ISBN 9788413090740
 • Salanova, M., Llorens, S., y Martínez, I.. "Capítol 5: Organizaciones/instituciones positivas: #modelohero (organización saludable y resiliente) ". En: Salanova, M., Llorens, S., y Martínez, I.. Organizaciones saludables. Un mirada desde la psicología positiva. p. 83-98. Cizur Menor (Navarra) : Editorial Aranzadi, S.A.U., 2019 . ISBN 9788413090740

ACTIVITAT 3. COM AVALUAR I PREVENIR ELS DANYS A LA SALUT PER LES CONDICIONS DEL TREBALL?

 • Els nous i emergents riscos psicosocials. La intervenció transnivell dels riscos psicosocials (capitol 5).
 • Bakker, A. B., & Demerouti, E. "La teoría de las demandas y los recursos laborales". En: Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Vol. 29, N.3, 2013. p. 107-115. ISSN 21740534.
 • Métodos de evaluación psicosocial. Instituto de Seguridad y Salud Laboral. FICHA DIVULGATIVA. FD-52.
 • Salanova, M., Llorens, S., Torrente, P., y Acosta, H. . "Intervencions positives per potenciar organitzacions resilients i saludables". En: F. J. Palací y M. Bernabé. Consultoria organizacional . p. 135-166. Madrid : Editorial Sanz y Torres, 2013. ISBN 9788415550488
 • Salanova, M., Llorens, S., y Martínez, I.. "Prácticas organizacionales saludables". En: Salanova, M., Llorens, S., y Martínez, I.. Organizaciones saludables. Un mirada desde la psicología positiva. p. 155-166. Navarra : Editorial Aranzadi, 2019. ISBN 9788413090740
 • Experiència pràctica d'avaluació dels riscos psicosocials en una companyia. INSST videos.
 • Peiró, J. M.. "La intervención en riesgos psicosociales como cambio organizacional ". En: Nogareda, C. et al.. Perspectivas de Intervención en Riesgos Psicosociales: Medidas preventivas . p. 65-89. Barcelona : Foment del Treball Nacional, 2007. ISBN N.D.
 • Nogareda, Clotilde. NTP 702: El proceso de evaluación de los factores psicosociales.
 • Experiència pràctica de com passar de l'avaluaciò de riscos a les accions preventives. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene En El Trabajo.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt