Taller d'habilitats socials Codi:  M1.260    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Taller d'Habilitats Socials ofereix la possibilitat de desenvolupar coneixements i posar en pràctica diverses competències molt valorades en el context de la direcció i gestió de persones com ara la capacitat de donar poder als altres, la negociació i resolució de conflictes, i les habilitats comunicatives en l'àmbit de les xarxes socials. Per a això, s'ha dividit l'assignatura en tres tallers que es realitzaran consecutivament:

2. Taller 1: Com empoderar-nos a través de les emocions. Estimular l'empoderament de les persones és un dels compromisos dels recursos humans; estimular a la persona per a què senti el seu valor personal i professional, i pugui posar-lo al servei dels seus objectius i somnis professionals. En el taller es posarà atenció a com visibilitzem, fem ús i comuniquem a l'exterior a través de les nostres accions, petits gestos, actituds i comportaments el nostre poder personal. Algunes de les activitats proposades tindran a veure amb l'entrenament de l'empoderament emocional i es duran a terme diferents dinàmiques per concloure quins bons hàbits, personals i professionals, decideix cadascú integrar en el seu dia a dia a fi d'esdevenir un gestor@ de persones encara més complet@. 

2. Taller 2: Gestionar de forma positiva els conflictes laborals. El taller se centra en els conflictes que es desenvolupen en el si d'una organització sobretot en la seva dimensió laboral. Es parteix de la premissa fonamental que el conflicte negatiu afecta negativament la productivitat d'una organització. Amb tot, es contemplarà com un conflicte greu en una organització pot esdevenir una oportunitat de canvi i creixement. Per a això, us familiaritzareu amb la disciplina de la resolució de conflictes (RC) i el seu concepte de conflicte. Es sintetitzaran les eines de l'anàlisi conflictològic per fer el diagnòstic dels conflictes organitzacionals complexos i per a la gestió i transformació positiva del conficte a les organitzacions.

3. Taller 3: Storytelling en la gestió de recursos humans.  El taller gira al voltant de la utilització del "Storytelling" en la gestió de RRHH i els Social Media. Les xarxes socials ja són utilitzades per reclutar candidats per a un lloc de treball. Twitter, Facebook i LinkedIn, entre d'altres, fan possible una comunicació bidireccional amb els candidats que va més enllà de "penjar l'oferta d'ocupació". La nostra proposta va més enllà d'aquesta funció "reclutadora" ja estesa: volem que utilitzeu les xarxes socials per difondre l'activitat de l'organització. Concretament us demanem iniciar la creació d'un relat organitzatiu  "-Storytelling-"  en un Suport Social Media. Després d'haver treballat en la resta d'assignatures, descripcions, procediments i diferents tècniques de gestió de RRHH, es proposa construir un relat o narració per allotjar en un bloc i compartir-lo amb els membres de l'organització de referència, i més enllà del taller, que aquest relat pugui continuar enriquint-se amb la participació dels membres de l'organització. L'storytelling de la nostra proposta o projecte ha de servir per presentar-lo, a la vegada que ens expliquem a nosaltres mateixos com a autors-promotors d'aquest projecte.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa que forma part de la Matèria 5. Habilitats socials i comunicatives. Completa aquesta matèria l'assignatura English for Business.

Amunt

Competències

Transversals:
CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional.

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i / o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Específiques:

CE5- Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per a l'assoliment dels objectius propis, grupals i organitzatius, i per establir i mantenir relacions positives.  

Resultats d'aprenentatge 

 • Fer visible l'apoderament humà com un dels compromisos de RRHH.
 • Prendre consciència de com determinades visions dels altres afecten la nostra relació amb ells.
 • Gestionar els recursos emocionals de forma autònoma, responsable i positiva.
 • Reflexionar de forma genèrica sobre les microcompetències de l'empoderament i entrenar algunes d'elles.
 • Potenciar el desenvolupament d'emocions positives i minimitzar l'impacte i els efectes perjudicials de les emocions negatives.
 • Identificar la importància de les emocions com a fenomen col·lectiu que es produeix en els equips de treball i que genera determinades relacions específiques, determinades formes de funcionar i facilita o dificulta el rendiment individual i de l'equip.
 • Familiaritzar-se amb la disciplina de l'RC i el seu concepte de conflicte.
 • Adquirir eines psicoemocionals i de comunicació per a la negociació i la gestió positiva del conflicte.
 •  Valorar la relació bàsica entre conflicte negatiu i productivitat de l'organització i la utilitat de la RC i el seu enfocament proactiu per a la seva gestió positiva.
 • Identificar les conseqüències relacionades amb el conflicte derivades de decisions professionals.
 • Adquirir eines analítiques per a realitzar el diagnòstic del conflicte organitzacional.
 • Sintetitzar les eines de l'anàlisi conflictològic per fer el diagnòstic del conflicte organitzacional complex.
 • Adquirir eines per a la microgestió, macrogestió i transformació positiva del conflicte a les organitzacions.
 •  Desenvolupar pràctiques de storytelling de caràcter professional en l'àmbit dels RRHH.
 • Propiciar i potenciar l'engagement en l'organització mitjançant la creació d'històries o relats i la presentació de temes utilitzant la tècnica del "Elevator Pitch" i els Social Media.

Amunt

Taller 1. Com empoderar-nos a través de les emocions

 • Autolideratge emocional.
 • Liderar climes emocionals.
 • Intel·ligència emocional en la negociació.

Taller 2. Gestionar de forma positiva els conflictes laborals

 • La RC i la gestió positiva a les organitzacions.
 • Anàlisi del conflicte organitzacional
 • Tipologia i diagnòstic del conflicte organitzacional
 • Tractament: microgestió i macrogestió del conflicte organitzacional.

Taller 3. Storytelling en la gestió de recursos humans

 • Concepte i usos del Storytelling.
 • Crea el teu Storytelling. Elaboració d'un relat digital a partir dels recursos i eines TIC proporcionades.
 • Aplicacions TIC per a la creació de relats digitals (digital storytelling).

Amunt

Autoliderazgo emocional XML
Autoliderazgo emocional DAISY
Autoliderazgo emocional EPUB 2.0
Autoliderazgo emocional MOBIPOCKET
Autoliderazgo emocional KARAOKE
Autoliderazgo emocional HTML5
Autoliderazgo emocional PDF
Liderar climas emocionales XML
Liderar climas emocionales DAISY
Liderar climas emocionales EPUB 2.0
Liderar climas emocionales MOBIPOCKET
Liderar climas emocionales KARAOKE
Liderar climas emocionales HTML5
Liderar climas emocionales PDF
Anexo 2. La gestión alternativa de conflictos (GAC) y el conflicto estructural y cultural en las empresas y organizaciones: la experiencia de Estados Unidos PDF
Anexo 1. Taller sobre Técnicas de Gestión del conficto: Mediación PDF

Amunt

Es proporcionaran materials didàctics, lectures i adreces per accedir a continguts i eines digitals en obert.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt