Direcció responsable de persones Codi:  M1.262    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El treball és un fet econòmic i també un fet social. Les persones tenen necessitat materials, culturals, de reconeixement i d'autorealització. I una de les responsabilitats socials primàries per a una empresa és oferir un treball digne en què els treballadors puguin desenvolupar-se a nivell humà i professional.

L'assignatura us permetrà vincular la direcció de recursos humans amb la Responsabilitat Social Corporativa. La Direcció de persones té un paper fonamental en l'establiment de polítiques, estratègies i pràctiques que fomentin el benestar laboral i la qualitat del treball. Des d'aquesta perspectiva, l'assignatura es centra en l'anàlisi i disseny de polítiques estratègiques i les pràctiques de RH que tenen efecte positiu en la millora de l'ocupabilitat i el desenvolupament professional dels col·laboradors, en l'impuls de la igualtat de gènere,  en el combat contra la discriminació, en la conciliació de la vida laboral i familiar, i en la promoció de canals de formació i aprenentatge permanent, entre d'altres.

Analitzarem què vol dir gestió sostenible de RH, com és la gestió de persones en aquelles organitzacions que més l'afavoreixen; identificarem el paper de la cultura organitzativa per a fomentar la igualtat i per a què les persones se sentin valorades i motivades per líders que actuen com a model de referència de valors i principis ètics; i prendrem consciència de la responsabilitat de la direcció de persones en la gestió de la carrera professional de cadascun dels membres de l'organització. 

 L'assignatura s'estructura al voltant dels eixos següents:

1) Els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions i que serveixen de base a la seva estratègia responsable. Es pretén promoure la reflexió i valorar els efectes de la RSC en el sistema de relacions laborals.

2) Les polítiques estratègiques de la Direcció de Persones i com aquestes poden alinear-se amb la Responsabilitat Social Corporativa. 

3) Les dimensions i factors que vinculen la gestió d'RH amb la qualitat del treball i l'ocupabilitat. S'aborden aquests indicadors i es reflexiona al voltant de la corresponsabilitat de l'organització i de l'empleat en el manteniment i millora de l'ocupabilitat al llarg de la trajectòria laboral de cada individu.

4) Es presenten les estratègies pràctiques per a diagnosticar i executar plans d'igualtat per a assolir en una empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats, i eliminar la discriminació per raó de sexe.

L'objectiu és donar resposta a les següents qüestions: 

- Com gestionar els recursos humans de manera sostenible?
- Com vincular la gestió d'RH amb la millora de la qualitat del treball i del potencial professional dels col·laboradors?
- Com traslladar la RSC i la igualtat a l'empresa?

Amunt

Assignatura optativa del pla d'estudis del Màster Universitari en Direcció i Gestió de RRHH. També forma part del Pla d'Estudis de Màster U. en Responsabilitat Social Corporativa.

Amunt

Competències transversals

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

CE2- Establir l'estratègia d'recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar el impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals.

Resultats d'aprenentatge

 • dentificar les dimensions principals de la responsabilitat social corporativa (RSC) i la seva implicació en els RH.

 • Analitzar els comportaments socialment responsables en una empresa.

 • Investigar les pràctiques de recursos humans i d'organització del treball per a empreses socialment responsables.

 • Conèixer els instruments principals d'articulació pràctica de la RSC i valorar els efectes de l'RSC en el sistema de relacions laborals.

 • Connectar la RSC amb la normativa legal i convencional .

 • Identificar les dimensions principals d'una bona gestió de recursos humans, amb objectius no només econòmics, i la seva implicació en els RH.

 • Plantejar accions per donar resposta a les necessitats detectades en les organitzacions i determinats col·lectius, i millorar les oportunitats de les persones per desenvolupar-se laboralment.

 • Abordar globalment i reflexionar sobre les dimensions i factors que conflueixen en l'ocupabilitat.

 • Valorar la implicació dels empleats en el propi aprenentatge permanent i al desenvolupament professional.

 • Analitzar l'ocupabilitat, per, de cara a un futur, ser capaç d'avaluar i poder reconèixer als treballadors

 • Diagnosticar l'entorn productiu, laboral i social analitzant críticament les característiques, requeriments i oportunitats.

 • Analitzar l'evolució de les estructures empresarials i de les pràctiques de recursos humans i la seva incidència en els requeriments competencials i oportunitats de les persones.

 • Conscienciar sobre els prejudicis i estereotips socials, i on i com es produeixen i retroalimenten les iniquitats.

 • Reflexionar sobre el compromís d'impulsar la igualtat de gènere a partir de les polítiques de direcció de persones.

 • Analitzar la situació de partida d'homes i dones valorant els factors objectius i subjectius que incideixen en la inserció, el desenvolupament professional i en la millora de la qualitat del treball.

 • Utilitzar els indicadors adequats per fer el diagnòstic de la situació en diferents àmbits de la gestió de recursos humans.

 • Desenvolupar estratègies per diagnosticar i executar plans d'igualtat.

 • Analitzar els diferents aspectes de la gestió de les organitzacions, principalment, dels recursos humans, que afavoreixen la igualtat de gènere.

Amunt

1. Com gestionar els RH de manera sostenible?

Gestió sostenible dels RH.

Responsabilitat social de les empreses: perspectiva jurídica:

 • Las dimensiones interna i externa de la RSC.
 •  Anàlisi dels principals instruments d'articulació pràctica de la RSC.
 • Efectes de la RSC en el sistema de relacions laborals.

RSC i polítiques estratègiques de la Direcció de persones: Una perspectiva psicosocial:

 •   Compromís social.
 • Management responsable
 • La implicació de la Direcció de persones en la RSC
 • Cap a les persones: l'organització intel·ligent.
 • Eines per a l'avaluació del funcionament dels sistemes de l'empresa.
 • La  direcció estratègica i les Pràctiques de Recursos Humans.
 • La Direcció per Objectius i la Direcció per Valors: una metodologia en la gestió de persones.

Empreses socials

2. Gestió d'RH, qualitat del treball i ocupabilitat

 • Noves dimensions del treball: la qualitat de l'ocupació i condicionants d'exclusió del mercat de  treball.
 • La reformulació organitzativa i les noves pràctiques de RRHH.
 • Competències professionals.
 • El projecte professional.
 • Desenvolupament de la carrera professional.

 3. Com traslladat la igualtat a l'empresa

 •  Responsabilitat social i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 •  Igualtat d'oportunitats en altres col·lectius.
 • El pla d'igualtat.
 •  Àmbits d'anàlisi, diagnòstic i disseny d'un pla d'igualtat.
 • Conciliació i gènere.

Amunt

Amunt

Mòdul didàctic. Gestió sostenible de recursos humans

 • Antecedents i barreres a la gestió sostenible.
 • Models de gestió sostenible.
 • Resultats de la gestió sostenible.

Mòdul didàctic. Responsabilitat social de les empreses: perspectiva jurídica

 • La Unió Europea i la RSC.
 • Las dimensiones interna i externa de la RSC.
 • Connexió de la RSC amb la normativa legal i convencional.
 •  Anàlisi dels principals instruments d'articulació pràctica de la RSC: codis de conducta, etiquetes socials, inversions ètiques i fons socialment responsables, certificació i acreditació, informes o balanços socials.
 • Efectes de la RSC en el sistema de relacions laborals.

Mòdul didàctic. RSC i polítiques estratègiques de la Direcció de persones: Una perspectiva psicosocial

 •   Compromís social.
 • Management responsable
 • La implicació de la Direcció de persones en la RSC
 • Cap a les persones: l'organització intel·ligent.
 • Eines per a l'avaluació del funcionament dels sistemes de l'empresa.
 • La  direcció estratègica i les Pràctiques de Recursos Humans.
 • La Direcció per Objectius: una metodologia en la gestió de persones.

Mòdul didàctic. Ocupabilitat: factors i dimensions

 • Noves dimensions del treball: la qualitat de l'ocupació i condicionants d'exclusió del mercat de  treball.
 • La reformulació organitzativa i les noves pràctiques de RRHH.
 • Competències professionals.
 • El projecte professional.
 • Desenvolupament de la carrera professional.

Mòdul didàctic. Gestió i tractament de la diversitat. El Pla d'Igualtat

 •  Responsabilitat social i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 •  Igualtat d'oportunitats en altres col·lectius.
 •  Àmbits d'anàlisi, diagnòstic i disseny d'un pla d'igualtat.

Mòdul didàctic. Conciliació i gènere

Mòdul didàctic. Empreses socials

 • Management social
 • La gestió d'RH en les empreses socials

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt