Investigació i consultoria en RH Codi:  M1.273    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura té com a objectiu proporcionar les pautes, la metodologia i els recursos per afrontar el disseny d'una investigació o d'un projecte de consultoria en l'àmbit dels recursos humans. S'orientarà l'estudiant a través del desenvolupament de les diferents etapes del procés de disseny, elaboració i redacció d'un projecte ja sigui de recerca o d'intervenció en una organització. L'estudiant tindrà l'oportunitat d'aprofundir en els models, teories i conceptes dels recursos humans estudiats en la resta de les assignatures, i aplicarà els coneixements i les tècniques a una realitat, cas o estudi concret. 

És molt recomanable cursar aquesta assignatura ja que el treball desenvolupat permet continuar en el TFM. 

Amunt

L'assignatura forma part de la matèria 6, "Mètodes d'investigació en RH", conjuntament amb les assignatures "Mètodes de recerca qualitativa", i "Mètodes de recerca quantitativa". 

Tot i ser de caràcter optatiu, l'assignatura és bàsica i fonamental per adquirir les competències necessaries per dur a terme el Treball Final de Màster.  A més a més els estudiants gaudiran de l'avantatge de poder començar a orientar i treballar en el seu TFM.

Amunt

S'orienta a aquells estudiants enfocats o bé a un perfil professional com el de l'assessor o consultor amb interessos transversals i variats; o a un perfil acadèmic investigador. Facilita tècniques i metodologies susceptibles de ser utilitzades en qualsevol estudi relacionat amb els recursos humans. 

Amunt

L'assignatura té com a objectiu adquirir i consolidar els coneixements les competències i els hàbits metodològics per elaborar una investigació o bé, un projecte d'intervenció en una organització. 

Amunt

L'assignatura proporciona la metodologia i recursos que donen suport a l'elaboració del Treball Final de Màster. El treball iniciat en l'assignatura pot desenvolupar-se en el TFM.

És molt recomanable i important cursar aquesta assignatura el semestre abans de fer el Treball Final de Màster, tant si aquest s'orienta a la consultoria com a la recerca. 

Amunt

Competències

Transversals: 

  • CT4 - Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i la reflexió, fonamentats en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional. 

Específiques: 

  • CE6- Exercir tasques d'investigació i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans. 

Resultats d'aprenentatge 

  • Definir i planificar un projecte de recereca o de consultoria a nivell de màster.
  • Exercir tasques de recerca, assessorament o formació dins l'àmbit dels RRHH.
  • Comprendre la dimensió crítica de la investigació cap als problemes, els mètodes d'investigació i els enfocaments teòrics.
  • Conèixer els discursos més actuals i avançats de la recerca en RRHH a la base de la recerca bibliogràfica i l'anàlisi bibliomètric.

Amunt

Tendències clau en la investigació en recursos humans

1. La investigació en grups d'empleats. 

2. La gestió del talent. 

2.1. La gestió del talent i l'acompliment laboral. 

2.2. La gestió del talent en el context econòmic i empresarial actual.

2.3. La gestió del talent sota el lean management.

3. Gestió de recursos humans i creativitat .

4. Gestió de RR. HH. i felicitat en el treball. 

4.1. Conceptes relacionats amb la felicitat a la feina. 

4.2. Antecedents de la felicitat en el treball. 

4.3. Conseqüències de la felicitat en el treball.

5. El lideratge.

5.1. Lideratge transformacional. 

5.2. Lideratge autèntic. 

5.3. Lideratge altruista.

5.4. El paper dels col·laboradors .

5.5. Línies d'investigació clau per al futur. 

6. La relació entre la gestió de recursos humans i l'acompliment. 

6.1. Els nivells d'anàlisi en la relació entre gestió de recursos humans i productivitat. 

6.2. Variables facilitadores de la relació entre gestió de recursos humans i productivitat .

Models d'investigació en recursos humans i tendències clau

1. Estructura dels articles en investigació de RH.

2. Estructura dels articles d'investigació en l'àrea de RH.

3. Els inicis de la investigació estratègica en RH.

Amunt

Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans XML
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans DAISY
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans EPUB 2.0
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans MOBIPOCKET
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans KARAOKE
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans HTML5
Intervenció en les organitzacions a través de la consultoria de recursos humans PDF
Temes d'investigació i àrees de millora a les organitzacions Audiovisual
Fonamentació i disseny de la investigació i els plans d'intervenció Audiovisual
Desenvolupament de la investigació i els plans d'intervenció Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt