Ecosistema social media Codi:  M1.650    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Avui dia, la comunicació i la transmissió d'informació van ineludiblement associades a internet i a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El concepte social media forma part, ja, de la realitat col·lectiva. Els social media han modificat els paradigmes de comunicació i tenen com  a punt central compartir informació i continguts, la col·laboració i la interacció entre els actors implicats.

Les dinàmiques establertes pels social media fan que la comunicació sigui més dinàmica, flexible i alhora complexa.  Existeixen multitud de plataformes que permeten aquest tipus de comunicació i cada plataforma té les seves particularitats i dinàmiques de funcionament.

Avui dia, la majoria d'activitats i sectors professionals, inclosos els mitjans de comunicació i els periodistes, es veuen abocats a incorporar aquests tipus de plataformes, eines i espais en la seva estratègia de comunicació, creació i difusió de continguts.

L'assignatura és una introducció al concepte de social media   i la repercussió que té en les dinàmiques de comunicació.  S'analitzen les principals plataformes existents i se'n descriuen les prinicipals peculiaritats. L'objectiu de l'assignatura és proporcionar una panoràmica general del concepte social media, així com de les funcionalitats de les principals eines i plataformes existents en aquest àmbit.

 

Amunt

L'assignatura Ecosistema social media és una assignatura obligatòria i té assignats 4 crèdits. Forma part de la matèria Entorn i sistema social media junt amb l'assignatura, també obligatòria, Monitorització i reputació online.

L'assignatura és de caràcter introductori al voltant del concepte social media,  així com de les principals eines i plataformes que s'empren actualment per comunicar i difondre informació en l'entorn digital.

S'aconsella cursar l'assignatura a l'inici del programa per consolidar idees bàsiques sobre la idea i evolució dels social media i obtenir un context conceptual que serà útil per a la resta d'assignatures. 

Amunt

Ecosistema social media és una assignatura dirigida a qualsevol professional implicat en l'estratègia de comunicació de la seva organització, així com a aquells professionals encarregats de la creació i difusió d'informació i continguts mitjançant les xarxes socials a internet. 

Amunt

No es requereixen coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques:

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi

Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Competències generals i transversals:

Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements. 

Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la cerca, la selecció i el processament de la informació. 

Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Dissenyar un pla/projecto i gestionar-ho en un entorn professional o de recerca.

Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:

Identificar les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de social mitjana.

Dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i/o explotació de les dades i continguts que circulen en social mitjana.

Detectar i gestionar les interaccions, interrelacions i/o el valor dels nodes que es creen en la comunicació xarxa pròpia d'entorns social mitjana.

Resultats d'aprenentatge: 

  • Comprendre la complexitat de la comunicació xarxa, les singularitats de cada plataforma social mitjana i el seu paper en el sistema comunicatiu.
  • Identificar les  fonts i recursos útils per seguir i avaluar l'accés, ús, consum i descobrir noves tendències.
  • Analitzar els diferents àmbits d'aplicació dels social mitjana.
  • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.

Amunt

  1. Introducció al concepte social media
  2. Estructura i característiques de la comunicació social mediada
  3. Plataformes i tipus de xarxes socials
  4. L'aplicació de les xarxes socials a la teoria d'usos i gratificacions
  5. Glossari terminològic
  6. Informes d'ús de les xarxes socials


Amunt

Ecosistema de mitjans socials XML
Ecosistema de mitjans socials DAISY
Ecosistema de mitjans socials EPUB 2.0
Ecosistema de mitjans socials MOBIPOCKET
Ecosistema de mitjans socials KARAOKE
Ecosistema de mitjans socials HTML5
Ecosistema de mitjans socials PDF
Ecosistema de social media XML
Ecosistema de social media DAISY
Ecosistema de social media EPUB 2.0
Ecosistema de social media MOBIPOCKET
Ecosistema de social media KARAOKE
Ecosistema de social media HTML5
Ecosistema de social media PDF
Wiki Ecosistema de mitjans socials Web
Wiki Ecosistema de social media Web
Intercambio de conocimiento en las redes sociales PDF
Las redes sociales PDF
El caso Kuku-Clots a análisis: la estratégia social sin cabeza PDF
Anàlisi de la presència en línia: cas pràctic PDF
Análisis de la presencia en línea: caso práctico PDF
Análisis de la presencia en línea: caso práctico DAISY
Análisis de la presencia en línea: caso práctico EPUB 2.0
Análisis de la presencia en línea: caso práctico MOBIPOCKET
Análisis de la presencia en línea: caso práctico KARAOKE
Análisis de la presencia en línea: caso práctico HTML5
Análisis de la presencia en línea: caso práctico PDF
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials PDF
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials DAISY
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials EPUB 2.0
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials MOBIPOCKET
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials KARAOKE
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials HTML5
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials PDF
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales PDF
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales DAISY
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales EPUB 2.0
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales MOBIPOCKET
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales KARAOKE
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales HTML5
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales PDF
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Infografia - Ecosistema Social Media Audiovisual
Del node a l'usuari XML
Del node a l'usuari DAISY
Del node a l'usuari EPUB 2.0
Del node a l'usuari MOBIPOCKET
Del node a l'usuari KARAOKE
Del node a l'usuari HTML5
Del node a l'usuari PDF
Infografía - Ecosistema Social Media Audiovisual
Del nodo al usuario XML
Del nodo al usuario DAISY
Del nodo al usuario EPUB 2.0
Del nodo al usuario MOBIPOCKET
Del nodo al usuario KARAOKE
Del nodo al usuario HTML5
Del nodo al usuario PDF
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu XML
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu DAISY
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu EPUB 2.0
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu MOBIPOCKET
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu KARAOKE
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu HTML5
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu PDF
Los social media en el ecosistema comunicativo XML
Los social media en el ecosistema comunicativo DAISY
Los social media en el ecosistema comunicativo EPUB 2.0
Los social media en el ecosistema comunicativo MOBIPOCKET
Los social media en el ecosistema comunicativo KARAOKE
Los social media en el ecosistema comunicativo HTML5
Los social media en el ecosistema comunicativo PDF
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt