Tendències psicopedagògiques contemporànies Codi:  M1.854    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Tendències Psicopedagògiques Contemporànies, és una assignatura de 3 crèdits ECTS (per tant, 75 hores de treball) que s'emmarca dins del Màster de Psicopedagogia. El seu principal objectiu és apropar-se a l'assessorament psicopedagògic mitjançant diferents tendències educatives innovadores i el seu encaix en la pràctica psicopedagògica.

Amunt

Dins del Màster de Psicopedagogia, aquesta assignatura és atractiva perquè, en una primera fase, permet a l'estudiantat conèixer diferents tendències innovadores que estan engegant-se actualment als nostres centres educatius. En la 2ª part de l'assignatura, es demana als alumnes fer una transferència dels coneixements apresos a partir de pràctiques simulades com són la realització d'entrevistes a famílies, proofessorat, etc i/o la dinamització de grups de treball.

Amunt

Aquesta assignatura no va vinculada necessàriament a una de les tres especialitats del Màster sinó que permet ajustar-se als interessos i necessitats que pugui tenir cadascun dels estudiants i les estudiants.

Amunt

L'estudiantat haurà de tenir coneixements de cerca digital per tal de poder investigar i seleccionar tendències psicopedagògiques innovadores. L'anàlisi d'aquesta informació amb esperit crític i la capacitat de síntesi seran fonamental per la realització de les PAC 1 i 3.

El domini bàsic d'eines d'edició audiovisual seran necessàries per la realització de la PAC2.

Amunt

No hi ha cap informació prèvia a la matrícula.

Amunt

Els objectius que es pretenen assolir en aquesta assignatura són les següents:

 • Conèixer diferents tendències educatives innovadores aplicades a diferents contextos.
 • Conèixer l'aplicació de diverses tendències psicopedagògiques i/o innovacions, segons les demandes del context.
 • Identificar les necessitats d'un context d'assessorament i iniciar-se en la transferència de la competencia assessora i de lideratge psicopedagògic mitjançant una simulació.
 • Promoure el canvi de mirada de l'assessorament psicopedagògic a través de la reflexió i l'anàlisi crític.
 • Saber comunicar i conscienciar sobre la importància d'implementar tendències psicopedagògiques contemporànies i/o innovacions educatives que permetin donar resposta a les diverses necessitats dels centres.

 

Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 • Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Que l'estudiantat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Treballar en equip i col·laborar en xarxa.
 • Desenvolupar i aplicar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Gestionar i coordinar els procesos  procesos de aprendizaje y de desarrollo humanos relacionados con la participación de las personas en las prácticas psicopedagógicas tanto en el contexto formal, sociocomunitario y laboral. 
 • Que l'estudiantat sàpiga assessorar i orientar als professionals de l'educació, així com els agents de contextos socioeducatius i laborals, en l'organització, el disseny, implementació i avaluació de processos d'ensenyament aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats. 
 • Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com sociocomunitari i laboral respectant els principis d'atenció a la diversitat i implantant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.

Amunt

Els continguts de treball variaran en funció de les tendències psicopedagògiques escollides per cadascun dels estudiants i les estudiants. No obstant això, hi ha 4 continguts clau que tot l'estudiantat ha de treballar:

 • Inclusió i innovació
 • La pràctica reflexiva.
 • Lideratge i acompanyament en processos de canvi i formació dins la funció assessora

Amunt

Mòdul d'autoaprenentatge guiat (MAG). L'assessorament psicopedagògic i el treball amb altres professionals Web
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web

Amunt

Seguidament et detallem els diferents materials de consulta obligatòria per desenvolupar les diferents PAC. A banda, dins l'aula, trobaràs altres materials de caràcter voluntari i recomanables per ampliar, aprofundir i reflexionar en l'àrea d'estudi.  

Recursos recomanats per la realització de la PAC 1:

Prèviament al debat, cada alumne/a  ha de consultar obligatòriament els següents documents: 

¿Existen hoy tendencias educativas? 

Massimo Recalcati | Come immagina la scuola di domani?

Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes?

Marc de la innovació pedagògica a Catalunya

Article Liesa & Mayoral revista Àmbits: http://ambitsaaf.cat/article/view/1220 

Què és innovar en educació al segle XXI? (Quaderns d'Educació) (Catalán) Tapa blanda - 3 abr 2018 de Chavarría (coord.), Xavier (Autor)

Recursos recomanats per la realització de la PAC 2:

Cómo Subir Un Vídeo a YouTube

Como compartir videos a través de google drive

Hablar para el público secretos TED

Recurs recomanat per la realització de la PAC 3:

MAG (Mòdul d'Autoaprenentatge Guiat):   L'assessorament psicopedagògic i el treball amb altres professionals. (El trobaràs a l'espai destinat als recursos d'aprenentatge de l'aula). 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt