Interv. psicoped. millora de la pràctica ed. Codi:  M1.855    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El treball en aquesta assignatura es farà prenent com a fil conductor la creació d'un projecte d'Intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa. L'estudiant ha dedissenyar i desenvolupar un projecte d'intervenció psicopedagògica, en petit grup, a partir d'una demanda o necessitat real, en un context autèntic  i amb recursos autèntics o propers a l'autenticitat. El projecte és de selecció lliure, haurà de ser inèdit i tenir en compte el coneixement científic generat en el camp de l'aprenentatge i la intervenció psicopedagògica. Per tant, el projecte ha de ser realista, contextualitzat, fonamentar-se en el coneixement científic que està al nostre abast i tenir un plantejament i enfocament que fes possible la seva posada en pràctica, i la seva implementació real en un possible futur. I això vol dir que, respectant la confidencialitat, s'hauran de facilitar totes les dades que permetin reconèixer el context real en el qual es proposa una possible intervenció psicopedagògica que permetrà millorar-lo.

Això vol dir que des de l'inici, l'estudiant ha d'agafar el rol del psicopedagog per dissenyar una intervenció a partir d'un context real i una necessitat real. L'organització de l'assignatura i el seu plantejament implica passar per totes les fass de disseny d'un projecte d'intervenció psicopedagògica. 

L'elaboració del projecte comporta:

 • La cerca i la selecció d'un centre o institució educativa que esdevingui el context real en el qual es dissenyarà la intervenció.
 • Recollir una demanda o detectar una necessitat real i concreta a la que el projecte d'intervenció haurà de donar resposta.
 • Dissenyar un anàlisi de necessitats i dur a terme l'anàlisi que permeti obtenir les evidències per definir la proposta de millora.
 • Definir els objectius i indicadors del projecte.
 • Fonamentar la proposta d'intervenció amb base teòrica i d'altres realitats pràctiques.
 • Concretar i desenvolupar la proposta d'intervenció a través d'un producte que pot ser de diferent naturalesa en funció del context i de la necessitat.
 • Elaborar eines de presentació i difusió del projecte.
 • Lliurar el projecte final a la institució educativa pel qual ha estat dissenyat.

Aquest procés de disseny es fa de manera guiada per part del professor. Així mateix, també caldrà cercar una persona experta amb qui, un cop ideada la proposta d'intervenció i tenint les bases del disseny del projecte, es pugui contrastar per tal de tenir un paper extern i expert.

Així doncs, es situa a l'estudiant davant d'un procés similar a la manera en què s'afronten les situacions de la pràctica professional. Aquesta metodologia representa una forma inductiva i indagativa de connectar la pràctica amb la fonamentació teòrica de la psicopedagogia. Requerirà un exercici de cerca i fonamentació constant i específic d'informació. També demandarà la integració, transferència i connexió dels aprenentatges que es vagin adquirint paral·lelament a les altres assignatures del màster.

El disseny i desenvolupament del projecte ha de permetre treballar els continguts de l'assignatura i les competències associades, per això es posarà al l'abast de l'alumnat la documentació bàsica per a fer-ho, però serà imprescindible tenir una actitud autònoma i proactiva de recerca i documentació, de reflexió, així com de transferència a un context pràctic lligat a la realitat professional del psicopedagog. Per això al llarg de tot el procés, també tindrà un pes important i un paper clau la reflexió personal del procés d'aprenentatge. Aquesta reflexió pretén que l'estudiant s'apoderi dels seus objectius d'aprenentatge per tal d'autoregular-ne el procés i a la vegada té la funció de propiciar exercitar la millora constant a partir del contrast i la reflexió sistemàtica sobre la pròpia pràctica que es precisa com a psicopedagog. Això és el que ha de permetre fer el salt dels coneixements que ja es tenen amb els que s'esperen adquirir en aquesta assignatura. La recerca i la fonamentació científica a nivell teòric i pràctic seran imprescindibles per a dur a terme aquesta tasca al nivell que requereix.

A nivell metodològic, el desenvolupament del projecte estarà marcat per una sèrie de fases i activitats, però la presa de decisions i la forma de treballar es planteja des d'una perspectiva autònoma, proactiva i col·laborativa. A l'inici de l'assignatura el professorat crearà els grups de treball segons els criteris que consideri oportuns, i es demana que en el treball en grup es tingui en compte:

 1. La importància de la pròpia iniciativa, recerca, documentació i creativitat en el disseny i desenvolupament del projecte d'intervenció enfocat a la millora de la pràctica educativa.
 2. Laresponsabilitat i compromís que s'ha d'assumir tant en el treball individual com en el col·laboratiu per donar resposta al repte que suposa desenvolupar aquest projecte.
 3. L'autoexigència en la recerca, concreció i elaboració del projecte per assolir uns paràmetres de qualitat que suposin una millora real dins d'un context determinat.

Aquesta metodologia i el treball en equip comporta que l'estudiant mostri una alt grau deproactivitat, autogestió, compromís, transparència i constància, rigor i responsabilitat, respecte i ajuda als companys del grup per la consecució de les tasques que s'hagin de dur a terme conjuntament. També haurà de tenir present quins són els aspectes claus per al treball en grup col·laboratiu a nivell d'acords de treball, planificació i organització. Com que el treball s'elabora en grup, no es permet la incorporació de cap estudiant un cop constituïts els grups de treball i iniciades les activitats de grup. Això vol dir que l'estudiant ha de tenir unaactitud activa i participativa des del primer dia d'inici del semestre.

Per tal de facilitar la dinàmica de treball, cada grup disposarà d'un espai a l'Aula de l'assignatura per a compartir l'aprenentatge i el treball amb tots els membres del grup. A partir de les indicacions al Tauler de l'aula i dels Dossiers d'enunciats de les diferents activitats s'indicaran quins han de ser els diferents espais de comunicació i treball al llarg de l'assignatura. Aquest trajecte estarà pautat pel professorat que farà un acompanyament d'ajuda i a qui caldrà de rendir comptes del que es vagi treballant.

Els àmbits d'acció de les actuacions psicopedagògiques que es dissenyin en els projectes, han de respondre i tenir a veure amb alguns dels àmbits següents:

 • La globalització curricular i l'aprenentatge competencial.
 • La millora dels processos d'avaluació.
 • La millora del clima de les aules.
 • La integració intrínseca i didàctica de les TIC.
 • Ètica i civisme digital.
 • La participació de les famílies a les activitats d'aprenentatge i a la vida del centre.
 • La cohesió, comunicació i participació de l'alumnat i la comunitat educativa. Participació i implicació.
 • La millora dels espais d'aprenentatge.
 • La mentoria i apadrinament inter-edats.
 • Els projectes d'inclusió educativa.
 • La transició primària-secundària.
 • El treball sobre les emocions.
 • Els programes de millora d'un àmbit competencial concret a partir del treball globalitzat.
 • L'atenció a les altes capacitats.
 • L'orientació en els itineraris d'aprenentagei sortides professionals en els diferents nivell, especialment des de la secundària.
 • La millora dels espais dels centres educatius.

Aquests són temes essencials per a la millora de l'educació a l'actualitat i, per tant, han de ser considerats amb molta atenció en l'orientació i el desenvolupament psicopedagògic en els centres educatius en qualsevol etapa.

A partir d'aquestes consideracions inicials, la ideació del projecte serà d'elecció lliure del grup de treball, i haurà d'incloure de manera obligatòria els quatre eixos següents:

 1. Ha de ser un projecte transversal per a tota una etapa educativa o un centre sencer en relació amb un enfocament psicopedagògic/didàctic basat en metodologies indagatives (des d'un enfocament competencial i globalitzador). També pot anar dirigit a un grup més reduït de persones si es justifica convenientment.
 2. Ha de tenir un pla de vinculació directe en el desenvolupament i també de comunicació intens amb les famílies i/o altres agents socials i educatius i/o la resta de la comunitat. 
 3. Ha d'implicar una integració invisible i en clau d'oportunitat de l'ús de les TIC en totes les seves dimensions (educativa, didàctica, alfabetitzadora, etc.).
 4. Contemplar l'atenció a la diversitat en el seu sentit més àmpli.

A tall de conclusió, el treball de l'assignatura persegueix el doble objectiu d'aprendre de manera immersiva i pretendre que l'alumnat es posi en situacions metodològiques en l'ús d'eines i recursos que, a més a més, li siguin útils per a ser utilitzats a la pròpia pràctica professional.Amunt

L'assignatura d'Intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa forma part de les assignatures optatives del Màster de Psicopedagogia i té assignats 10 crèdits ECTS. Això suposa un global d'entre 250 i 300 hores de treball i estudi al llarg del semestre que suposa una dedicació d'unes 21 h setmanals.

La seva realització implica principalment la transferència dels coneixements relatius a Fonaments de l'assessorament i la intervenció psicopedagògica, a Avaluació i intervenció psicopedagògica i a Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica a través de la seva implementació en una situació real i a través d'una metodologia de treball en equip.

Amunt

Les competències que s'hauran d'assolir en el disseny i desenvolupament del projecte seran les que s'enumeren a continuació:

 • CB1. Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base per poder ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.  
 • CB2. Que els estudiants siguin capaços d'aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.  
 • CB5. Que els estudiants adquireixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant de forma autodirigida o autònoma. 
 • CG1. Generar noves idees i identificar oportunitats pel desenvolupament de projectes i iniciatives en l'entorn professional. 
 • CG2. Treballar en equip i col·laborar en xarxa. 
 • CG3. Desenvolupar i aplicar el pensament crític i reflexiu, en base al coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional. 
 • CG4. Triar la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions. 
 • CT1. Fer servir les TIC de forma crítica i efectiva en l'àmbit acadèmic i professional.  
 • CT3. Dissenyar i gestionar projectes professionals en el context formal, socio-comunitari o laboral del psicopedagog, des de la seva preparació fins la seva avaluació, d'una forma eficaç. 
 • CE1. Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzacions, tenint present diferents metodologies i, considerant les singularitats del context formal, socio-comunitari i laboral a on es produeix l'activitat. 
 • CE2. Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge  i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques psicopedagògiques tant en el context formal, socio-comunitari i laboral.  
 • CE3. Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per afavorir millores i  solucions a una situació problemàtica identificada en qualsevol dels àmbits d'intervenció del psicopedagog.  
 • CE4. Assessorar i orientar als professionals de l'educació, i als agents dels contextos socio-educatiu i laboral, en la organització, el disseny,  implementació i avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorir la igualtat d'oportunitats. 
 • CE5. Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives dels diferents àmbits d'intervenció del psicopedagog, per donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i col·lectius específics i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per tal  d'evitar situacions de risc. 
 • CE6. Dur a terme una investigació sobre una pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts.  
 • CE7. Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com socio-comunitari i laboral, respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin finalitzar el procés amb èxit. 

Aquestes competències s'agrupen en els vuit àmbits competencials següents:

 1. AC 1. Àmbit de la creativitat i la generació de noves idees per a dissenyar projectes (CB1, CG1, CE2).
 2. AC 2. Àmbit de l'anàlisi de necessitats i el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de projectes d'intervenció educativa (CG4, CT3, CE1, CE5, CE6).
 3. AC 3. Àmbit de l'aplicació del coneixement psicopedagògic adaptats a les diferents situacions (CB2, CE6).
 4. AC 4. Àmbit de l'aprenentatge autònom (CB5).
 5. AC 5. Àmbit del lideratge i la participació en equips de treball col·laboratius (CG2).
 6. AC 6. Àmbit de la reflexió crítica i el pensament estratègic basat en evidències d'investigació (CG3 i CG4).
 7. AC 7. Àmbit de l'ús de les eines i entorns digitals (CG3, CT1, CE6, CE7).
 8. AC 8. Àmbit de l'assessorament i lideratge de les accions concretes de la pràctica psicopedagògica orientada a la millora i des d'un enfocament global i competencial (CE2, CE3, CE4, CE5, CE7).

Amunt

Els continguts que planteja treballar l'assignatura, i que caldrà tenir presents en el disseny del projecte d'intervenció, són:

 1. La pràctica psicopedagògica en contextos formals
 1. Funcions i tasques del psicopedagog.
 2. Models d'intervenció psicopedagògica.
 3. Eines i recursos per a la intervenció psicopedagògica.
 4. Àmbits d'actuació.
 1. Disseny, desenvolupament i innovació curricular.
 1. Estructura el currículum escolar i els nivells de concreció.
 2. El currículum com a eina i oportunitat.
 3. El currículum competencial i les competències bàsiques
 4. El currículum globalitzat.
 1. El procés d'aprenentatge com a construcció de coneixement i interacció en el context escolar.  
 1. El paper del docent.
 2. La naturalesa de l'aprenentatge.
 3. La pràctica psicopedagògica basada en el coneixement científic.
 1. Disseny i assessorament en el procés didàctic
 1. L'aprenentatge col·laboratiu.
 2. La integració de les TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 3. L'espai educatiu escolar.
 4. Revisió i anàlisi de les metodologies didàctiques contemporànies.
 5. Assessorament al professorat per a la millora dels plantejaments metodològics.
 1. Gestió de les aules.
 1. Papers (rols).
 2. Diversitat i inclusivitat.
 3. Clima d'aula.
 4. Docència compartida.
 1. Orientació educativa a estudiants i famílies.
 1. El centre educatiu com institució integradora i socialitzadora.
 1. Els temes transversals del procés educatiu i el desenvolupament integral de l'alumnat.
 2. Educació per a la igualtat, la convivència i la pau.
 3. Educació  per a la creativitat, l'emprenedoria, l'autonomia i l'autoaprenentatge.
 4. L'escola i el seu entorn.
 1. Avaluació dels aprenentatges i de les competències.
 1. Models d'avaluació a l'aula.
 2. Estratègies i instruments d'avaluació dels aprenentatges.
 1. Incorporación de tecnologías digitales.
 1. Eines de comunicació i col·laboració.
 2. Eines de gestió i disseny.
 3. Eines de difusió.

 

Amunt

Experiència Escola Virolai (Barcelona) Web
Experiència Escola La Maquinista (Barcelona) Web
Video expert cas 2. Xavier Àvila (Martorell) Audiovisual
Video Educa - Password: uoc Web
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Orientacions per a l'estructura de les reflexions PDF

Amunt

El material principal serà la Guia del projecte.

A més, haureu de consultar diferents materials i recursos que trobareu a l'aula i també que busqueu en relació al vostre projecte.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt