Intervenció psicoped. en l'àmbit sociocomunitari Codi:  M1.856    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Ningún hombre es una isla, completa en sí mismo; cada hombre es un trozo del continente, una parte del todo; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad; y, por consiguiente, nunca envíes a preguntar por quién doblan las campanas; doblan por tí.

John DONNE (1572-1631)

Aquesta assignatura, a mig camí entre la teoria i la praxis, vol invitar l'estudiantat a pensar a conèixer,  a reflexionar i a practicar sobre el que podem convenir a denominar "Psicopedagogia Sociocomunitària". Es tracta d'una qüestió central focalitzada en la idea mateixa de "comunitat". Es tracta d'una assignatura que pretén oferir a l'estudiantat elements fonamentals per a la intervenció psicopedagògica a l'àmbit sociocomunitari. Més enllà de les perspectives històriques que han emmarcat a la psicopedagogia dins d'un context escolar, cada vegada més s'ha anat obrint el focus d'acció i actualment podem parlar obertament d'intervenció psicopedagògica a l'àmbit sociocomunitari.

El treball d'aquesta assignatura es farà prenent com. A fil conductor la creació d'un projecte d'intervenció psicopedagògica en context sociocomunitari que els estudiants haureu de dur a terme en grup i procurant que el projecte doni resposta a una necessitat real d'alguna organització del tercer sector. Això vol dir que el projecte ha de ser realista, contextualitzat, fonamentar-se el coneixement disponible sobre el sector de l'acció social i educativa i que ha de tenir un abast i plantejament que fos fàcilment implementable en un futur.

El treball del projecte ha de permetre, alhora, treballar els diferents continguts de l'assignatura (tan els diferents mòduls de l'assignatura com altres lectures, en forma llibre o article, que s'hi troben vinculades). També haurà de permetre treballar i assolir les competències associades. Ambdues perspectives requereixen per part vostra, una actitud de treball autònoma i proactiva, de recerca i documentació, de reflexió, així com de transferència a un context lligat a la psicopedagogia sociocomunitària. Això vol dir que al llarg del procés de treball de l'assignatura, la reflexió personal tindrà un paper clau.

Acompanyarà a aquest procés vinculat al treball del projecte, els 4 Seminaris de Treball relacionats directament amb la part de continguts de l'assignatura. Aquests seminaris (temàtics i vinculats als 4 primers mòduls de l'assignatura) són obligatoris però no avaluables. Cada seminari serà dinamitzat per un equip de treball diferent que, de forma prèvia a l'inici del mateix, haurà d'haver llegit els continguts corresponents, haurà d'haver pensat la dinàmica que seguiran, haurà de dur a terme el seminari com a tal i haurà de pensar en el procés de tancament del mateix.

Tor plegat farà que a l'aula hi apareguin moltes entrades al calendari de la mateixa, sovint amb dates que s'entrecreuen i coincideixen. De forma detallada, les diferent activitats que caldrà afrontar al llarg de l'assignatura són:

            -Creació de grups de Seminari

            -Creació d'equips de projecte

            -Preparació de seminaris (I, II, III i IV)

            -Realització del seminari (I, II, III i IV)

            -PAC (només hi ha una activitat entesa com a pac)

            -Entregues de projecte (O, I, II, III i Final)

Així doncs, una part important d'aquesta assignatura s'organitzarà partir d'equips de treball, especialment focalitzats a la producció-creació d'un projecte d'intervenció psicopedagògica en context sociocomunitari. El desenvolupament del projecte està marcat per una sèrie de fases i activitats, però caldrà que preneu la majoria de decisions de forma autònoma, col.laborativa i proactiva. A l'inici de l'assignatura es crearan els grups de treball del projecte, així com els grups de dinamització de seminari. A partir de les indicacions en el tauler de l'aula i dels diferents enunciats de les activitats corresponents, s'indicaran tots els elements a tenir en compte per a treballar en la direcció adequada. Per tal de treballar en aquesta direcció, haureu de tenir molt present el següent:

 1. La importància de la vostra iniciativa, recerca i creativitat en el disseny i desenvolupament del projecte enfocat a l'intervenció psicopedagògica en el context sociocomunitari.
 2. La responsabilitat i el compromís que cal tenir molt presents en el treball individual i en el treball grupal o col.laboratiu per portar a terme el repte del que representa fer un projecte.
 3. L'autoexigència en la recerca, la concreció i l'elaboració del projecte per tal que donin resposta a uns paràmetre de qualitat i que suposen una millora en un context determinat.

Tot plegat demana un alt nivell d'autogestió, tan a nivell individual com grupal, com i com es requereix en un context de treball professional real. El estudiants no estareu sols sinó que anireu acompanyats pel professorat que portarà un terme un acompanyament a diferents nivells.


És una assignatura que pretén oferir a l'estudiant elements fonamentals per a la intervenció psicopedagògica a l'àmbit sociocomunitari. Més enllà de les perspectives històriques que han emmarcat a la psicopedagogia dins d'un context escolar, cada vegada més s'ha anat obrint el focus d'acció i actualment podem parlar obertament d'intervenció psicopedagògica a l'àmbit sociocomunitari. Aquesta assignatura s'organitzarà a partir d'equips de treball i de la realització d'un projecte d'intervenció. Complementa el treball del projecte una Activitat Avaluable (PAC) i 4 Seminaris d'Estudi.

Amunt

L'assignatura forma part d'un itinerari d'optativitat en el marc del Màster de Psicopedagogia. Busca oferir tota la perspectiva que obre camins i mirades a la psicopedagogia més centrada i fonamentada en un context escolar.  

 

Amunt

Aquesta assignatura es relaciona amb diferents camps disciplinars i/io professions com ara la pedagogia social, el treball social, l'educació social, la psicologia social, etc.

Amunt

CB1 - Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base per poder ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. 

CB2- Que els estudiants siguin capaços d'aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

CG1-Generar noves idees i identificar oportunitats pel desenvolupament de projectes i iniciatives en l'entorn professional. 

CG2-Treballar en equip i col·laborar en xarxa. 

CG3-Desenvolupar i aplicar el pensament crítitc i reflexiu, en base al coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional. 

CG4-Triar la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions. 

CT1-Fer servir les TIC de forma crítica i efectiva en l'àmbit acadèmic i professional.  

CT3-Dissenyar i gestionar projectes professionals en el context formal, socio-comunitari o laboral del psicopedagog, des de la seva preparació fins la seva avaluació, d'una forma eficaç. 

CE1-Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzacions, tenint present diferents metodologies i, considerant les singularitats del context formal, socio-comunitari i laboral a on es produeix l'activitat. 

CE2-Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge  i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques psicopedagògiques tant en el context formal, socio-comunitari i laboral. 

CE3-Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per afavorir millores i  solucions a una situació problemàtica identificada en qualsevol dels àmbits d'intervenció del psicopedagog. 

CE4-Assessorar i orientar als professionals de l'educació, i als agents dels contextos socio-educatiu i laboral, en la organizació, el disseny,  implementació i avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorir la igualtat d'oportunitats. NIVELL 2

CE5-Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives dels diferents àmbits d'intervenció del psicopedagog, per donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i col·lectius específics i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per tal  d'evitar situacions de risc. NIVELL 2

CE6-Dur a terme una investigació sobre una pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts. NIVELL 2

CE7-Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com socio-comunitari i laboral, respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin finalitzar el procés amb èxit. NIVELL 2

AQUESTES COMPETÈNCIES LES HEM ORGANITZATN EN 8 ÀMBITS COMPETENCIALS DIFERENTS:

 • Àmbit de la creativitat i la generació de noves idees per a dissenyar projectes: (CB1, CG2, CE2)
 • Àmbit de l'anàlisi de necessitats, el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de projectes d'intervenció: (CG4, CT3, CE1, CE5, CE6)
 • Àmbit d'aplicació del coneixement psicopedagògic aplicat a diferents situacions: (CB2, CE6)
 • Àmbit d'aprenentatge autònom: (CB5)
 • Àmbit de lideratge i participació en equips de treball col.laboratius: (CG3, CG4)
 • Àmbit de reflexió crítica y pensament estratègic bast en evidències de recerca: (CG3, CG4)
 • Àmbit d'ús d'eines i entorns digitals: (CG3, CT1, CE6, CE7)
 • Àmbit d'assessorament i acompanyament d'equips de l'àmbit psicopedagògic en la pràctica sociocomunitària: (CE2, CE3, CE4, CE5, CE7)

Amunt

1. Introducció a la psicopedagogia socicomunitària


2. Delimitant les portes del camp sociocomunitari

Entre allò social i allò comú: aposter per la hibridació

Allò comú en un context d'individualisme radical


3. Entre la pedagogia social i el treball comunitari. Passos vers una psicopedagogia sociocomunitària

La pedagogia social i el context sociocomunitari

Deontologia i responsabilitat professional

Treball comunitari

4. Acompanyament social de la persona. Reflexions psicopedagògiques sobre un procés

Atenció: hi ha persones

Persones pluridimensionals

Acompanyar les persones

Persona a persona: una trobada en el camí

Els camins de l'acompanyament

5. Nomadismes psicopedagògics

Principis per a una psicopedagogia d'orientació nòmada

Passos vers una psicopedagogia de la feblesa

Nomadismes educatius en Deligny

6. Experiències de treball en l'àmbit sociocomunitari

Psicopedagogia de l'envelliment

Comunitat i diversitat funcional

Acció psicopedagògica i apoderament comunitari

Desenvolupament sociocomunitari i apoderament: el cas de Sant Francisco


7. Converses psicopedagògiques

Amunt

La pràctica psicopedagògica en educació no formal (volum II) PDF
Part II bloc I: Contextos d'educació no formal per a la intervenció psicopedagògica PDF
Part II bloc III: La pràctica psicopedagògica en contextos d'educació per a la inserció social PDF
Part I: Una teoria de la pràctica psicopedagògica en educació no formal PDF
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Intervenció psicopedagògica sobre els tractaments per al VIH per a la reducció de la discriminació d'homes que tenen sexe amb homes PDF
L'educació social sobre la taula: experiència d'un espai comunitari de construcció de sabers col·lectius des de la mirada de la psicopedagogia sociocomunitària PDF
Acció social i comunitat, entre la boira i la possibilitat. Sembrant trames relacionals entre les esquerdes dels espais sociocomunitaris PDF
Projectar i altres accions psicopedagògiques PDF

Amunt

També està disponible el llibre de J. Planella (2016). Acompanyament Social. Ediuoc (apartat de Materials).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt