Models quantitatius de localització i disseny de rutes Codi:  M3.657    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura té com a objectiu presentar a l'alumne els models de localització d'activitats, especialment centres de distribució i magatzems, així com les diferents tècniques i algoritmes per al disseny de rutes de transport entre un origen i una destinació, optimitzant el pas per tots els punts de parada intermedis.

Amunt

L'assignatura es desplega dintre del futur Màster Universitari en Direcció Logística, dintre dels estudis d'Economia i Empresa.

Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta dues en aquesta assignatura:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Saber analitzar y resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'obtenció de resultats eficients.

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes d'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'assoliment de resultats eficients.

L'assignatura és de 4 crèdits, té caràcter optatiu i s'impartirà al segon semestre. En concret, forma part de l'especialització en "Direcció Logística en un Context Global", centrada la comprensió de la cadena de subministrament de forma global. La resta d'assignatures de la especialització són: Gestió de la Cadena de Subministrament Global; Logística Internacional i Gestió del Transport; i Entorn Global de Negocis.

Amunt

L'assignatura tracta una especialitat concreta de la logística empresarial: els factors de localització i la gestió de rutes i flotes de transport. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és clau per aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt

No es requereixen coneixements previs, tot i que és recomanable haver cursat les assignatures troncals del màster.

Amunt

Es recomana una mínima base matemàtica, nivell d'anglès intermig i predisposició a l'ús de programari especialitzat.

Amunt

Les competències específiques del programa relacionades amb aquesta assignatura son les següents:

 • Avaluar la gestió de la cadena de subministrament de forma global i col·laborativa per idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.
 • Seleccionar processos, actius, recursos i tecnologia adequats que serveixin al flux dels materials i de la informació en la organització; tenint en compte els nous models de negoci (e-Commerce) i l'ús del Business Intelligence.
 • Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisis de dades, emprant tècniques innovadores i aplicables a l'àmbit de la logística.

La competència transversal amb major vinculació a l'assignatura és:

 • Aportar valor a les organitzacions emprant les TIC de forma avançada.

Amunt

Mòdul 1:

 1. Introducció als problemes de localització
 2. Factors bàsics de localització
  1. Relacionats amb l'input
  2. Relacionats amb l'output
  3. Relacionats amb l'entorn
 3. Introducció a la modelització matemàtica
  1. Paràmetres
  2. Variables de decisió
  3. Funció objectiu
  4. Restriccions
 4. Objectius en els models de localització
 5. Models de localització d'instal·lacions per minimitzar costos
  1. Mètodes càrrega-distància
  2. Model per a la localització d'instal·lacions amb capacitat limitada
 6. Anàlisis multicriteri aplicat als problemes de localització
  1. Mètode d'escalarització additivia
  2. Relació de superació: el mètode ELECTRE
 7. Tendències futures dels problemes de localització


Mòdul 2:

 1. Introducció al disseny de rutes
 2. Introducció al problema de flux
  1. Camí mínim
  2. Cost mínim amb restriccions de capacitat
  3. Flux màxim
 3. Problemes i models pel disseny de rutes
  1. Arbre de cobriment mínim
  2. Problema del viatjant de comerç
  3. Problema d'enrutament de vehicles
 4. Problemes d'equilibri en trànsit urbà


Mòdul 3:

 1. Introducció a la gestió de flotes de vehicles
 2. Dimensionament de flotes
  1. Problema d'enrutament de vehicles
  2. Problema d'enrutament de vehicles generalitzat
 3. Gestió de flotes
  1. Seguiment de vehicles
  2. Gestió de conductors
  3. Compliment d'horaris i control
  4. Gestió de retards i incidents
  5. Cicle de vida i manteniment

Amunt

Tutorial per a la geolocalització i visualització de clients a ODL Audiovisual
Tutorial per a la planificació i gestió de rutes i flotes a ODL Audiovisual

Amunt

Activitat 1

 1. Models de localització industrial per a l'empresa
 2. La decisió de localització de la cadena de subministrament
 3. Factors de localització regional en les inversions industrials
 4. Locational analysis: highlights of growth to maturity
 5. Localización de la indústria
 6. Amazon s'alia amb Dia per ampliar la venta d'alimentació a Barcelona

Activitat 2

 1. Disseny de rutes de transport per a l'empresa logística
 2. Una revisió de l'estat de l'art del problema de rutes de vehicles: Evolució històrica i mètodes de resolució
 3. Vehicle routing & scheduling
 4. Open Door Logistics
 5. Tutorial pas a pas per a l'ús del software Open Door Logistics: gestió de rutes
 6. Guia per al càlcul de la petjada de carboni del transport de mercaderies per carretera
 7. Eina per al cálcul de la petjada de carboni

Activitat 3

 1. Gestió de flotes de vehicles
 2. Resolució del problema de rutes de vehicles amb limitacions de capacitat emprant un procediment metaheurístic
 3. Trends in models and algorithms for fleet management
 4. El manteniment de els flotes de transport
 5. Case study Ocado: An alternative way to bridge the last mile in grocery home delivery?
 6. Vehicle routing & scheduling
 7. Open Door Logistics
 8. Tutorial pas a pas per a l'ús del software Open Door Logistics: gestió de flotes

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt