Subcontractació logística: el paper dels operadors logístics Codi:  M3.659    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La pressió competitiva de l'entorn porta al fet que les empreses busquin centrar-se en aquelles activitats que realment formen el centre de la seva activitat de negoci, externalitzant a terceres empreses la resta d'activitats.

Aquest fenomen és especialment important en l'àmbit de les operacions i la logística. Efectivament, la recerca d'avantatges competitius basats en una reducció de costos que permeti fixar preus de mercat, així com la recerca constant de la millora del producte o servei amb l'objectiu de diferenciar-lo, fa necessària l'externalització d'activitats.

Aquest procés, permet buscar empreses que estan altament especialitzades en parts concretes dels processos logístics amb el que es produeix un elevat domini d'aquestes activitats, són els anomenats proveïdors de serveis logístics.

En aquesta assignatura s'aportaran les competències necessàries per a poder dirigir un procés de subcontractació logística; des de la identificació estratègica de les necessitats, passant per la cerca i tria del proveïdor, i acabat amb el seguiment dels serveis prestats.

Amunt

L'assignatura es desplega dintre del Màster Universitari en Direcció Logística, ofertat des dels estudis d'Economia i Empresa. Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracta tres en aquesta assignatura:

- Saber aplicar els coneixements adquirits per millorar la seva capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, relacionats amb la seva àrea d'estudi.
- Saber comunicar les conclusions, així com els coneixements i les raons que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats de forma clara i sense ambigüetats.
- Saber analitzar y resoldre problemes de l'àmbit logístic en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'obtenció de resultats eficients.

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes d'àmbit logístic en múltitud d'escenaris.

L'assignatura és de 4 crèdits, té caràcter obligatori i s'imparteix els dos semestres. En concret, forma part del mòdul en "Estratègies i tendències en la logística actual", centrat en la materialització dels conceptes logístics en l'escenari present i en el futur proper. La resta d'assignatures del mòdul són: Logística 4.0 i usos del Big Data, Logística i tecnologies per a l'eCommerce, i Abastament responsable i logística inversa.

Amunt

L'assignatura tracta una de les activitats bàsiques de la logística empresarial. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és doncs fonamental per qualsevol professional de la logística.

Amunt

No es requereixen coneixements previs per cursar aquesta assignatura.

Amunt

La asignatura te com a objectius introduir el concepte de subcontractació, entendre el paper dels proveïdors de serveis logístics dintre de la cadena de subministrament, diferenciar entre la subcontractació tàctica i estratègica, entendre els avantatges i inconvenients de la subcontractació, conèixer les tipologies de proveïdors logístics, i definir els contractes i KPIs.

Les competències transversals que es tracten en aquesta assignatura són:

 • Actuar de forma honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat; tant en la pràctica acadèmica com en la professional; així com dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Les competències específiques del programa relacionades amb aquesta assignatura són les següents:

 • Avaluar la gestió de la cadena de subministrament de manera global i col·laborativa per idear objectius de millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.
 • Dissenyar les relacions entre els diferents actors de la cadena de subministrament per a l'assoliment d'objectius propis i conjunts.
 • Definir una visió estratègica de la logística basada en les principals tendències del sector, i establir criteris per a l'aplicació en els processos operatius d'una organització.

Amunt

Repte 1. Quines activitats subcontractem? Per què?
En els últims anys la subcontractació ha passat de ser considerada únicament sota un prisma econòmic (la subcontractació basada en reducció de costos, coneguda com a subcontractació tàctica o tradicional), a ser tinguda en compte sota consideracions estratègiques (l'objectiu de reducció de costos s'amplia i passa a ser objectiu prioritari el no perdre posició competitiva). D'altra banda les empreses cada vegada més passen de subcontractar activitats perifèriques a externalitzar activitats més crítiques que contribueixen a obtenir avantatges competitius. Com a resultat d'això, la decisió i la gestió del procés de quines activitats s'han de subcontractar s'ha tornat més complex. Quins aspectes hauríem de tenir en compte a l'hora de prendre la decisió de fer-ho nosaltres mateixos o externalitzar?

Repte 2. Escollim el proveïdor de serveis logístics òptim.
Un cop s'ha decidit quines activitats logístiques es volen externalitzar, el següent pas serà triar el proveïdor de serveis logístics més adequat. Existeixen diferents tipus de LSP en funció de les activitats que són capaços de realitzar, de la relació que estableixen amb els seus clients, de les seves capacitats (operatives, de gestió de la informació i relacionals o integradores), de la voluntat d'adaptar-se a les necessitats del client i de la seva habilitat per resoldre problemes al llarg de la cadena de subministrament. Com decidim quin és el proveïdor de serveis logístic òptim per la nostra companyia?

Repte 3. Fem el seguiment dels serveis contractats
Un cop seleccionat el proveïdor de serveis logístics més adequat les organitzacions necessiten avaluar, el seguiment i la posterior execució dels seus contractes, garantint el compliment de les seves obligacions. Per aquest motiu s'han de definir els principals KPIs (Key Performance Indicator) que s'hauran d'analitzar periòdicament i vetllar pel compliment d'aquests. Alhora és necessari preparar un bon pla de contingència per si es dóna una situació inesperada dins d'aquesta relació. Com formalitzarem el contracte? Quins haurien de ser els indicadors a valorar? Com reaccionarem si no es compleix el que s'havia pactat?

Amunt

Subcontractació logística. El paper dels operadors logístics PDF

Amunt

Activitat - Repte 1:

 • Mòdul: La subcontractació logística.
 • Article: Outsourcing de les activitats logístiques. Com generem valor afegit?
 • Informe: The 2021 3PL.
 • Video: Consells per a la subcontractació logística.
 • Video: Outsourced Supply Chain Model.
 • Video: Supply Chain Secrets. Què surt malament a la subcontractació logística?

Activitat - Repte 2:

 • Mòdul: Subcontractació logística: el papers dels operadors logístics.
 • Mòdul: La gestió dels contractes amb els operadors (contract management) i la gestió de continuïtat del negoci (BCM).
 • Video: Best Practices for Choosing and Using a 3PL.
 • Video: Logistics Leaders: What You Need to Know to Choose a Specialty Logistics Provider.

Activitat - Repte 3:

 • Mòdul: La gestió dels contractes amb els operadors (contract management) i la gestió de continuïtat del negoci (BCM).
 • Informe: Building a Business Continuity Plan.
 • Article: Pla de continuïtat del negoci.
 • Article: Principals KPIs a la "supply chain".

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt