Anàlisi de la informació financera Codi:  M3.750    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La Direcció Financera ha de prendre decisions per assolir l'objectiu d'optimitzar l'obtenció, administració i assignació de recursos de l'empresa. I per això una eina necessària és l'anàlisi de la informació financera recollida als Estats Financers. La diagnosi econòmico financera que és l'objectiu d'aquesta assignatura ha de servir per analitzar com va la gestió empresarial, comparar l'empresa amb empreses competidores, veure l'evolució de la companyia al llarg del temps, i poder implementar accions correctores en cas que els resultats es desviïn dels objectius proposats inicialment o es detectin desequilibris que afectin al seu funcionament normal.

Amunt

L'assignatura es desplega en el Màster Universitari en Direcció Financera, dintre dels Estudis d'Economia i Empresa.

Com a programa de Màster, es requereix formar l'estudiant en cinc competències bàsiques i una general, de les que se'n tracten dos en aquesta assignatura:  

  • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Saber comunicar les conclusionss -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats. 

En aquest sentit, la finalitat del Màster és transmetre als alumnes la capacitat de resoldre problemes en la funció de Director Financer en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de la organització i a l'assoliment de resultats eficients.

L'assignatura és de quatre crèdits, té caràcter obligatori i s'impartirà en el primer semestre.  En concret forma part del conjunt de matèries relacionades amb la informació financera per a la presa de decisions. La resta d'assignatures d'aquest àmbit són: Sistemes de control de gestió, Predicció i simulació, i Finances i Big Data.

Amunt

L'assignatura tracta l’anàlisi econòmico financera des d’una òptica de valor per a l’empresa. L'assimilació dels conceptes aquí tractats és fonamental per aquells alumnes que vulguin centrar la seva activitat professional en temes relacionats.

Amunt

La competències transversals i específiqus amb major vinculació a l'assignatura són les següents:

  • CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorno professional global.
  • CE1 - Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives, els nivells de risc que l'organització decideixi assumir i amb un elevat sentit de la responsabilitat social.
  • CE5 - Interactuar i influir en els diferents grups d'interès amb la finalitat d'obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l'àmbit de les finances.

Amunt

Repte 1: Diagnosi economicofinancera individual i comparativa sectorial

Per poder prendre decisions encertades cal conèixer a fons el negoci actual i futur. I en aquest sentit l'anàlisi economicofinancera és una metodologia que permet avaluar la situació actual i alhora ofereix una diagnosi financera de l'empresa i proposa mesures correctores. Donat que l'evolució de l'economia en general no afecta de igual manera a tots els sectors, les conclusions obtingudes individualment de l'empresa s'han de complementar amb dades sectorial i en particular amb les societats que són competència directa per veure la posició de la societat en relació al seu entorn competitiu i millorar la diagnosi final.

Repte 2: Posem llum a la consolidació dels Estats Financers?

En l'actual entorn econòmic sovint ens trobem amb empreses que participen en el capital d'altres societats (dependents) on exerceixen un control efectiu. L'empresa dominant, pel fet de participar en el capital d'una altra societat, adquireix una sèrie de drets i obligacions amb incidència en el seu patrimoni, situació financera i resultats. En aquests casos perd significat fer una diagnosi economicofinancera a partir dels comptes individuals perquè no dona una visió real de les activitats de l'empresa dominant ni tampoc permet realitzar una planificació financera precisa.
Per tant, és necessari conèixer de forma general la tècnica de la consolidació i les seves peculiaritats per ser capaç d'interpretar de forma adequada els estats financers d'un grup d'empreses.

Amunt

Infografia: Llum a l'anàlisi economicofinancera dels comptes consolidats d'un grup d'empreses PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt