Trastorns d'aprenentatge de la lectura Codi:  M4.604    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La lectura és una de les habilitats més importants per al desenvolupament dels humans doncs ens permet accedir a tota la informació que ha generat la nostra espècie. És per això que, una de les principals preocupacions actuals del món educatiu és millorar la fluïdesa i la comprensió lectora dels nens. Les dades de diversos estudis han mostrat que no aconseguir aquestos objectius és una de les principals causes de fracàs escolar i una de les variables que més correlacionen amb problemes emocionals i de marginació social en l'edat adulta. L'assignatura Trastorns de la lectura se centra en analitzar els processos implicats en el processament i l'aprenentatge de la lectura i en proporcionar les bases per a la conceptualització, avaluació i intervenció de la dislèxia i els trastorns de la comprensió lectora.

Amunt

     
Codi Competències Nivell  Objectius d'aprenenatge
CG1 Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge. N1 Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
N2 Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
N2 Aplicar  el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
N3 Valorar els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
N3 Raonar críticament els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
CT3 Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a uns altres. N1 Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
N2 Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
N2 Aplicar  el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
N3 Valorar els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
N3 Raonar críticament els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
CE4 Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que es deriven. N3 Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
CE5 Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries. N3 Dissenyar (o valorar) un instrument o procediment per identificar les diferències individuals dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
CE6 Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries. N3 Dissenyar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
N3 Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
N3 Avaluar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.

Amunt

La lectura.

1. Percepció visual

2. Models del processament lector

                2.1 El modelo del triangle

                2.2 El modelo de doble ruta

                2.3 La concepció simple de la lectura

                2.4 Processament sintàctic

                2.5 Processament semàntic

3. Bases neurològiques de la lectura

4. L'adquisició de la lectura

                4.1 Prerequisits per a l'adquisició de la lectura          

                4.2 Transparència ortogràfica        

                4.3 Hipòtesi de la profunditat ortogràfica

                4.4 Teoria psicolingüística del tamany de gra

                4.5 Les tres fases de l'adquisició de la lectura

5. L'ensenyament de la lectura

                5.1 Mètodes alfabètics

                5.2 Mètodes sil·làbics

                5.3 Mètodes lèxics

                5.4 Mètodes oracionals

                5.5 Elecció del mètode adequat

Les alteracions de la lectura: La dislèxia i la hiperlexia (o la comprensió pobra).

1. Els trastorns de la lectura.

2. Definició i fonaments de la dislèxia

           2.1 Definició.

           2.2 Bases biològiques de la dislèxia.

          2.3 La influència de l'ambient en la dislèxia.

          2.4 Aspectes emocionals de la dislèxia

          2.5 Prevalença

3. Classificació i subtipus de dislèxia

        3.1 Dislèxia fonològica

       3.2 Dislèxia de superfície

       3.3 Dislèxia mixta

4. Hipòtesis explicatives de la dislèxia

      4.1 Hipòtesi del dèficit fonològic

     4.2 Hipòtesi del dèficit en els processos visoperceptius

     4.3 Hipòtesi del dèficit en la velocitat de processament

     4.4 Hipòtesi del dèficit en el processament temporal

    4.5 Hipòtesi del dèficit d'automatització

    4.6 Hipòtesi del doble déficit

5. La hiperlexia

6. Comorbiditats

    6.1 TEL dislèxia

    6.2 Dislèxia i TDAH

    6.3 Dislèxia i trastorns de l'escriptura

    6.4 Dislèxia i discalcúlia.

 

La comprensió lectora.

1. La comprensió lectora és una prioritat.

2. La comprensió lectora és un continuum més que una categoria.

3. Què és comprendre un text?

      3.1 Com representa el nostre cervell un model de la situació.

      3.2 Els processos i els nivells d'explicació.

      3.3 Models i processos de comprensió lectora.

4. Aspectes a tenir en compte en la intervenció.

Avaluació i identificació de las necessitats educatives especials dels nens amb dislèxia

1. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació

2. L'avaluació i identificació dels problemes de la lectura

      2.1 Generalitats de l'avaluació

      2.2 L'entrevista inicial

      2.3 L'avaluació de les habilitats relacionades amb la lectura

            Percepció Visual

            Percepció Auditiva

            Processament fonològic

            Consciència fonològica

            Memòria fonològica

            Denominació fonològica

            Velocitat del processament

            Consciencia alfabètica

     2.4 Avaluació de la lectura

             Principi alfabètic

             La descodificació i el reconeixement de paraules

             Fluïdesa:

             La comprensió de lectura

             La comprensió auditiva

3. El diagnòstic de la dislèxia: Armant el trencaclosques.

4. Perfils de lectura

 

Intervenció en dislèxia.

1. Intervenció

        1.1   Intervenció dirigida al nen amb dislèxia

               1.1.1 Psicoeducació

               1.1.2 Intervencions pedagògiques: 5 nivells.

                               Nivell 1: Consciència fonològica

                               Nivell 2: Correspondència grafema-fonema

                               Nivell 3: Velocitat lectora (lectura global)    

                               Nivell 4: Entonació, ortografia i redactat

                               Nivell 5: Estratègies compensatòries: tècniques d'estudi i eines tecnològiques

         1.2 Intervenció dirigida a la família

             1.2.1 Psicoeducació

                              Actuació a casa

                              Potenciar punts forts

          1.3 Intervenció dirigida a l'escola

              1.3.1 Psicoeducació

                               Professorat

                               Als companys

               1.3.2 Atenció a l'escola

                               Individualitzada

                               En petit grup

                               Adequacions escolars

Amunt

Material Suport
Trastorns d'aprenentatge de la lectura PDF
PROLEC - R Audiovisual

Amunt

Els continguts bàsics de l'assignatura els trobareu a l'aula virtual. A més a més, per l'estudi de cada mòdul comptareu amb articles i lectures complementàries que us ajudaran a entendre i ampliar els continguts dels materials. Per tal de resoldre les vostres qüestions, dubtes o suggeriments tindreu al vostre abast a la consultora de l'assignatura. Addicionalment, se vos plantejaran exemples com vídeos, proves, etc. per a donar suport als continguts teòrics. És molt recomanable llegir i atendre a totes les activitats que s'ofereixen ja que donen una informació molt valuosa sobre la vessant pràctica de la matèria.

A més del material explicat anteriorment, l'alumne té a la seva disposició tota una sèrie de mecanismes que faciliten la comunicació entre consultora - estudiant - companys d'aula. Entre aquests mecanismes de comunicació es troben:

Bústia: És la via de comunicació entre el consultor/a i l'estudiant. A través d'ella es produirà un intercanvi d'informació personalitzada sobre diferents qüestions que apareixeran al llarg del curs (dubtes sobre els mòduls, PAC's, etc.). Recomanem que la comunicació a través d'aquesta eina segueixi aquestes pautes:

1. Quan les consultes facin referència a aspectes concrets dels materials, s'ha de citar el mòdul, la pàgina i, si és necessari, el paràgraf al que us referiu

2. Els dubtes sobre qüestions conceptuals s'han de tractar de concretar al màxim. Quant més genèric sigui el plantejament, més elevat és el risc que la resposta no resolgui el dubte

3. Les consultes es contestaran individualment a la persona que les formula. Al mateix temps, s'utilitzarà el 'Fòrum' per totes aquelles qüestions que s'hagin de plantejar al grup i també per respondre consultes que hagi fet algun estudiant en particular i que puguin tenir interès general.

Tauler del consultor/a: És la via de comunicació del consultor/a amb els estudiants, com a medi per fer suggeriments o comunicacions de caràcter general. S'utilitzarà per fer arribar la informació d'interès comú a tots els estudiants relacionada amb l'assignatura: ampliació de determinats conceptes i continguts, guies per a la realització de les PAC's, etc. És convenient consultar assíduament aquest espai per tenir informació actualitzada sobre aquests aspectes de l'assignatura.

Fòrum: Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi, resulta molt positiu compartir amb el consultor/a, així com amb la resta de companys de l'aula, qualsevol dubte que aparegui a partir del treball i la reflexió sobre el material. Per això, es recomana la utilització del fòrum per plantejar qualsevol qüestió; la resta de companys podrà participar en la seva resolució i discussió durant els dos o tres dies següents. Transcorregut aquest temps el consultor/a donarà per finalitzat el torn de respostes, recollint les aportacions més rellevants per a la resolució del dubte i aportant idees o conceptes que no s'hagin tingut en compte en la discussió.

El Fòrum és una eina de treball en grup per a realitzar comentaris de temes afins, propostes, suggeriments, establir contactes amb la resta de companys de l'assignatura, etc. Es considera, bàsicament, com un espai de relació més informal. El Fòrum es dedicarà també al conjunt d'informacions sobre activitats professionals i de formació relacionades amb l'àmbit del Màster (congressos, seminaris, conferències, jornades, etc.). Al mateix temps, podria donar lloc a una plataforma d'informació per a altres propostes i suggeriments que puguin millorar el funcionament de l'assignatura.

LanBlog: És una eina que permet que els estudiants puguin enregistrar vídeos propis en els quals poden preguntar els seus dubtes i permet als col·laboradors docents poder respondre aquestos dubtes. Aquesta eina, forma part d'un canvi de concepció de la UOC des de el model asíncron escrit cap a un model asíncron audiovisual.

És recomanable que, encara que no es tinguin consultes a realitzar, us connecteu diàriament al Campus, per si hi ha novetats que us puguin interessar tant al Fòrum com al Tauler del consultor.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades al pla docent de l'assignatura. La realització de les 'Proves d'Avaluació Contínua' (PAC) té com objectiu principal l'estudi de les unitats de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits.

Els estudiants que participen del ritme d'activitats que proposa l'AC comproven, amb l'ajuda del professorat, el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Descripció de les Unitats, Pràctiques i Proves d'Avaluació Contínua (PAC) i temporalització

Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, els estudiants hauran de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el curs. Concretament, l'assignatura està composada de cinc unitats dintre de les quals es porten a terme quatre Pràctiques i tres PAC: 

Unitat 1. Sabem com s'apren a llegir i que implica llegir?
Pràctica 1: Mètodes d'ensenyament de la lectura

Unitat 2. Què és la Dislèxia?
PAC 1: Concepte de Dislèxia

Unitat 3. Comprensió lectora, ortografia i altres conseqüències de la dislèxia.

Pràctica 2: WWC i Pubmed

Unitat 4. Sóc capaç de detectar un alumne amb dificultats de lectura a l'aula?
Pràctica 3: Puntuacions tipificades
Pràctica 4: Prodiscat / Prodislex
PAC 2: Detecció de la dislèxia a l'aula

Unitat 5. Que faig un cop he detectat a un alumne dislèxic?

PAC 3: Intervenció en la Dislèxia

Cada unitat es treballarà en dues fases diferenciades. La primera fase servirà per llegir els material i les fonts d'informació corresponents i aclarir dubtes; mentre que la segona fase es dedicarà a la realització de la Práctica i/o PAC pròpiament. El bon aprofitament de la primera fase és crucial per poder resoldre correctament i en el temps establert la Pràctica i/O la PAC que s'estigui treballant en cada moment.

En general, les PAC consistiran en activitats que avaluïn la comprensió i la capacitat d'aplicació dels continguts dels mòdul teòrics, a partir de l'anàlisi de mostres de lectura infantil i de l'anàlisi de casos.

La realització de les Pràctiques és optativa i les 4 representaran entre totes un 25% de la nota final. En canvi, la realització de les PAC és obligatòria i les tres representen el 75% (25% cadascuna) de la nota final de l'assignatura. 

Durant el semestre s'aniran proposant les diferents Pràctiques i PAC, amb els enunciats, les instruccions, el temps necessari per a la realització de cada una de les proves i els seus criteris de correcció. Les PAC s'han de lliurar dins el termini marcat per poder obtenir la màxim nota.

Ara bé, els estudiants podran lliurar una PAC amb un retràs de fins a 48 horas després de la data establerta (si la data límit és el 10 de novembre només s'acceptarien estrictament les activitats lliurades com a màxim a les 24h. del dia 12 de novembre sense cap extensió més) però amb la penalització que la nota màxima serà una C+. Passat aquest termini, si un estudiant no ha lliurat la PAC, ja no podrà aprovar l'assignatura.

El lliurament d'activitats i/o documents per part dels estudiants haurà de fer-se en format Word. Recomanem no copiar els enunciats de les PAC als documents que entregueu, només cal indicar el número d'exercici i la resposta

La realització de les PAC ha de ser individual, personal i original, no podent-se elaborar en grup, ni compartint les respostes entre els companys de l'assignatura. Per una altra banda, tal i com s'indica al capítol cinquè de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, qualsevol tipus de còpia o plagi relacionada amb els exercicis i proves en les que es basa l'avaluació de l'assignatura serà considerada com una falta greu i serà sancionada amb una qualificació de D a la PAC en qüestió; això implica en aquesta assignatura la impossibilitat de continuar amb l'avaluació contínua.

Addicionalment, segons l'article 101.3.d de la Normativa acadèmica de la UOC la col·laboració, encobriment o afavoriment de la còpia en la PAC comportarà la qualificació de suspens (D/0) a la PAC i en la nota final de l'assignatura. A més, el Professorat del Màster Universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge tenim com a normativa interna que tots els estudiants que estiguin involucrats en un cas de plagi, seran sancionats amb un suspens en la PAC i la nota final (D/0).

Seguint amb el que s'acaba de dir, quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les Pràctiques o PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerada plagi.

Per a poder superar l'assignatura s'han d'aprovar les tres PAC (A, B, C+). És a dir, no es pot superar l'assignatura amb una PAC suspesa. Les PAC s'avaluaran amb una nota de 0 a 10 (A, B, C+, C-, D-). La PAC 1 i 2 tindran PAC de recuperació però no la PAC 3. Els estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només una de les dues primeres PAC (la PAC 1 o la PAC 2) de l'assignatura mitjançant la PAC de recuperació. Per tant, si ja s'ha fet la recuperació de la PAC 1 ja no se'n podrà fer la de la PAC 2. Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no ha lliurat la PAC no podrà fer la PAC de recuperació i no podran aprovar l'assignatura. La PAC de recuperació de les PAC 1  i 2 es farà durant el període que s'estableixi per a fer la PAC 3. Per tant, durant aquest període, aquells estudiants que hagi de recuperar una PAC, hauran de fer la PAC 3 i la PAC que hagin de recuperar (PAC 1 o PAC 2). A la PAC de recuperació, l'estudiant haurà de demostrar l'assoliment dels objectius d'aprenentatge (relacionats amb les competències corresponents) treballats en la PAC que ha de recuperar. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès.

Si un estudiant no lliura una PAC dins el termini establert no podrà aprovar l'assignatura. Els estudiants obtindran una qualificació final de "N" (No Presentat) si no han lliurat dues o més de les PACS obligatòries. És a dir, tots els estudiants que no lliurin dues o les tres PAC, tindran com a qualificació final d'AC una "N".

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. Els estudiants podran lliurar una PAC amb un retràs de fins a 48 horas després de la data establerta (si la data límit és el 10 de novembre només s'acceptarien les activitats lliurades com a màxim a les 24h. del dia 12 de novembre) però amb la penalització que la nota màxima serà una C+. Passat aquest termini, si un estudiant no ha lliurat la PAC, ja no podrà aprovar l'assignatura.

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'acceptà l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització  i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

REVISIÓ DE NOTES DE PAC

Revisió de la nota de les PAC. 

Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 3 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Sense aquesta explicació raonada no es farà la revisió.

Amunt

La nota final de l'assignatura s'obtindrà a partir de la suma de la nota de les quatre Pràctiques (entre totes sumen un 25% de la nota final) i de les tres PAC que representen el 75% (25% cadascuna) de la nota final de l'assignatura. 

Procés de revisió de la nota final de l'assignatura.

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants podrán  demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que està disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. El calendari que se seguirà serà el següent:

-Sol·licitud revisió (estudiant) --> 5 dies/total (del 10/02/2021 al 14/02/2021)
-Tractament revisió (PDC) --> 6 dies/total (del 10/02/2021 al 15/02/2021)
-Validació de la revisió (PRA) --> 8 dies/total (del 10/02/2021 al 17/02/2021)
-Sol·licitud d'al·legació (estudiant) --> 10 dies/total (del 10/02/2021 al 19/02/ 2021)
-Tractament d'al·legació (PDC) --> 12 dies/total (del 10/02/2021 al 21/02/2021)
-Validació de l'al·legació (PRA) --> 13 dies/total (del 10/02/2021 al 22/02/2021)
-Consulta --> 30 dies/total (del 10/02/2021 al 11/03/2020)  

Amunt

Els estudiants rebran un feedback global de cada activitat . A més a més, les persones que obtinguin un suspens rebran un feedback personalitzat. Finalment, tots aquells estudiants que demanin un feedback personalitzat d'una activitat el rebran per part de la professora consultora sempre i quan el demanin fins a 15 dies després que es publiquin les notes.

Amunt