Valoració integral de l'esportista Codi:  M4.651    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura l'objectiu és dur a terme una valoració integral de l'esportista, a partir de la identificació i descripció dels elements fonamentals de l'esportista, aplicant els diferents mètodes d'avaluació nutricional, bioquímica i antropomètrica. També es treballaran les principals aplicacions tecnològiques en l'àmbit de la nutrició i l'esport, identificar els avantatges i limitacions de les aplicacions tecnològiques.

Amunt

Es recomana realitzar l'assignatura al principi del màster

Amunt

Resultats d’aprenentatge 
 • Contrastar els diferents mètodes de valoració nutricional. 
 • Identificar les necessitats energètiques i de nutrients associades a la pràctica esportiva. 
 • Valorar els resultats bioquímics d'un esportista. 
 • Descriure els components i compartiments essencials implicats en la composició corporal. 
 • Calcular les mesures antropomètriques.
 • Inferir l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut i ser crític amb les aplicacions tecnològiques vinculades a estils de vida. 
 • Analitzar diferents tipus d'eines de tecnologia mòbils aplicables a l'alimentació i la nutrició. 

Competències 

Competències generals i transversals 
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions. 
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.  
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició. 
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contexts. 

Competències específiques 
 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar informació científica de salut, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones. 
 • Valorar aspectes nutricionals, antropomètrics i de salut de l'esportista aplicant els millors mètodes i estratègies d'intervenció basades en l'evidència científica.

Amunt

 • Importància de la valoració nutricional en l'esport.
 • Mètodes d'avaluació de la ingesta alimentària.
 • Determinació de les necessitats energètiques.
 • Valoració bioquímica de l'esportista.
 • Composició corporal, salut i rendiment.
 • Tècnica de mesurament en Cineantropometria.
 • Utilitat de les eines de tecnologia mòbils en la valoració integral de l'esportista.

Amunt

Visita del nutricionista esportiu Audiovisual
Valoració antropomètrica d'un esportista Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades. 

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt