Cultura i subjectivitat Codi:  M5.210    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta matèria estudiarem com diverses formes de producció cultural representen i, alhora, són part activa, dels processos de construcció de la subjectivitat. Posarem un èmfasi especial en l'anàlisi de les tensions entre allò social i allò psíquic. Reflexionarem sobre els problemes epistemològics i ètics que planteja la construcció del subjecte, la relació del jo amb el seu entorn i la seva capacitat d'autoreflexió, la relació entre el subjecte i la materialitat social i cultural, el desig, la regulació dels plaers i la transgressió , la relació entre subjectivitat i estètica. Es posarà especial atenció a qüestions de gènere i sexualitat. L'estudi en aquesta matèria s'articularà al voltant del diàleg entre textos teòrics (filosofia, teoria social i cultural, psicoanàlisi, teoria feminista i queer), d'una banda, i textos literaris i audiovisuals i obres d'art, d'un altre.

Aquesta assignatura no té examen final i requereix seguir i superar l'avaluació continuada. 

Amunt

Aquesta assignatura forma part del mòdul de matèries optatives "Cultura i Societat" del Màster d'Humanitats de la UOC. Té una càrrega de 5 crèdits ECTS.

Amunt

La projecció professional d'aquesta assignatura és afí a la de les altres assignatures del màster, en general, i de l'especialització en Cultura i Societat, en particular. Per tant, s'hi procura que l'estudiant desenvolupi la capacitat per fer una anàlisi reflexiva i crítica de la cultura que li permeti adoptar una veu pròpia en l'àmbit del camp de la cultura en què dugui a terme la seva pràctica professional (des de la creació de continguts culturals, periodístics o mediàtics fins a la recerca aplicada, o l'ensenyament).

Amunt

Objectius

 • Identificar els principals autors de referència, problemes teòrics i debats recents sobre la construcció de la subjectivitat.
 • Posar en relació textos literaris o audiovisuals o obres d'art amb les principals qüestions teòriques sobre la construcció de la subjectivitat.
 • Analitzar amb un grau elevat de sofisticació textos literaris o audiovisuals, obres d'art i textos teòrics.
 • Construir una argumentació coherent i informada sobre els textos analitzats, aplicant de manera pertinent la teoria.

 

Competències

Competències bàsiques: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

Competències transversals:

 • Capacitat per a analitzar i interpretar materials (dades, textos o imatges) de naturalesa complexa i sovint ambigua, i per a sintetitzar idees i argumentacions relatives als objects d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
 • Expressar-se per escrit en contextos acadèmics i professionals, i produir textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, tot argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilizant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a les disciplines humanístiques, usant correctament la bibliografia pertinent, integrant les citacions en la pròpia argumentació, i a partir del reconeixement del caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic.

Competències específiques:

 • Descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat en la societat contemporània, així com els processos de construcció de les identitats i les conteses simbòliques que hi intervenen, a partir de la familiaritat amb els principals marcs teòrics en l'estudi de la subjectivitat i la cultura.
 • Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània (els processos materials i simbòlics de creació de significats culturals; els processos de reproducció cultural, els processos materials i simbòlics d'intercanvi, distribució i recepció; els fenòmens de dominació i resistència) i identificar el papel hi que juguen el cos, la posició social dels individus, les dinàmiques institucionals i la dimensió espacial.

 

Amunt

L'estudiant disposarà d'uns materials especialment preparats per a l'assignatura que dibuixen un mapa teòric de les principals qüestions i problemes en l'estudi de la subjectivitat en la cultura, així com una selecció de textos clau sobre la temàtica. A l'aula, l'estudi de la problemàtica sobre la cultura i la subjectivitat es concretarà en la discussió d'un tema específic que es prendrà com a punt focal per explorar qüestions de més llarg abast. El tema concret podrà variar de semestre en semestre, encara que com línies temàtiques es poden esmentar:

 • El ressentiment.
 • La malaltia.
 • La transgressió.
 • La fantasia i el desig.
 • La llibertat i la norma.
 • La subjecció.
 • La felicitat.
 • L'autenticitat i la "performance".
 • La culpa.
 • L'amistat
 • La traïció.

Amunt

Ús no sexista de la llengua Web
Uso no sexista de la lengua Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt