Cultura i mercat Codi:  M5.211    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura proposarem una articulació històrico-crítica entre cultura i mercat, un recorregut que servirà per entendre el canvi en la societat i la cultura contemporànies. Aquest camí ens portarà a parlar de producció cultural, de mercat i cultura de consum, d'art i de cultura popular, de moda i de com tot això construeix la nostra subjectivitat, amb atenció a les "formes de vida" i les jerarquies socials. La nostra mirada, per tant, no es redueix a l'economia política de la cultura, a la lògica de decisió econòmica que fa possible la cultura contemporània, sinó també a les implicacions socials i individuals d'aquesta economia política. L'assignatura combinarà la discussió als debats d'una selecció de lectures teòriques amb anàlisi de casos que aportareu cadascú en un projecte curatorial propi.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa, que enllaça sobretot amb l'assignatura obligatòria Teoria social i cultura contemporànea, però també amb la Història de la cultura contemporània i la Filosofia contemporània. Treballarem bàsicament des de la mirada que proporcionen les ciències socials i els estudis culturals, buscant la complementarietat amb les assignatures optatives Cultura i subjectivitat, Literatura i diversitat, Cultura i poder i Cultura i identitat, tot i que amb la intenció d'establir ponts i connexions amb totes les perspectives i assignatures del Màster. 

Amunt

Els continguts de Cultura i mercat són útils per totes les professions que tenen a veure amb la recerca, la crítica, la gestió i l'acció cultural. La mirada que proposa a través de l'estudi d'un cas proprociona un marc d'interpretació útil per entendre les transformacions recents en tots aquests camps, per als quals l'encaix entre cultura i mercat és central.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs. Està pensada per poder ser cursada per qualsevol tipus d'estudiant. Això no obstant, serà molt positiu tenir nocions bàsiques d'història cultural, estudi social de la cultura i, també, dels canvis socials i històrics del segle XX.

Amunt

Durant el semestre aprofundirem de manera col·laborativa en els continguts de l'assignatura mitjançant les lectures obligatòries, la seva discussió i aplicació. L'objectiu serà la comprensió i anàlisi de l'articulació entre cultura i mercat al món contemporani. És una assignatura, per tant, que combina la reflexió i l'aprofundiment teòric amb la seva aplicació pràctica a casos concrets.

Resultats d'aprenentatge

Els objectius d'aquesta assignatura són els següents:

 • Relacionar els processos històrics de canvi en les pautes de consum i en les formes de subjectivitat a través de les lectures teòriques i l'aplicació dels coneixements obtinguts a l'estudi de casos empírics / concrets.
 • Buscar i analitzar fonts diverses per desenvolupar autònomament el coneixement d'un tema lligat a la cultura de consum contemporània, connectant els coneixements teòrics apresos amb una recerca bibliogràfica, empírica o documental pròpia.
 • Resumir i examinar críticament el contingut d'un text acadèmic sobre la relació entre mercat i cultura, i redactar textos de manera clara, coherent i consistent amb els coneixements del camp.
 • Confrontar i comparar aproximacions teòriques contrastades a una mateixa realitat, en aquest cas, el paper del mercat i el consum en la cultura contemporània.
 • Reflexionar críticament sobre els propis judicis sobre la relació entre cultura i mercat i la seva relació amb les principals mirades acadèmiques a la qüestió.
 • Construir coneixement colaborativamente desenvolupant la capacitat d'avaluar i proporcionar una valoració crítica als companys rebent els comentaris crítics dels propis textos.

Competències

L'assignatura treballarà específicament les següents competències:

Competències bàsiques

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències transversals

 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, inclòs l'ús de les TIC.

Competències específiques

 • Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes a partir del coneixement dels debats i problemàtiques d'aquestes disciplines.
 • Descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat en la societat contemporània, així com els processos de construcció de les identitats i les lluites simbòliques que intervenen, a partir de la familiaritat amb els principals marcs teòrics en l'estudi de la subjectivitat i la cultura.

Amunt

Els continguts de l'assignatura els organitzem en una introducció i tres grans blocs. Cada bloc el treballarem a partir de les lectures i la seva discussió mitjançant els blocs i, optativament, el debat, així com amb l'aplicació de les lectures a casos i exemples concrets de la cultura contemporània.

INTRODUCCIÓ. Cultura i mercat

Introduirem el curs a partir d'una reflexió general sobre el temari i alguns dels seus conceptes clau.

BLOC 1: Cultura, mercat i ideologia: de la indústria cultural a Internet 

En el primer bloc procurarem identificar dues aproximacions "històriques" a la realitat cultural i té com a objectiu proposar una "panoràmica cultural" indissociable de dos contextos -distants en el temps- que resulten crucials per a entendre la producció, difusió i consum cultural Aquest lapse temporal no només serveix per a contrastar l'abast de determinades transformacions culturals, sino que també esbossa -o explicita- la dimensió ideològica subjacent tant en el desenvolupament de la Indústria Cultural com a Internet.

BLOC 2: Culturalització del consum i mercantilització de la cultura

Ens fixarem en la impòrtancia central de la mercaderia i algunes de les implicacions culturals i econòmiques en les formes de consum actuals. Al costat d'això, també es proposarà un altre assumpte clau pel que fa a les relacions entre cultura i mercat -i també d'importància política estratègica-: la propietat intel·lectual  i les maneres en les quals s'"organitza" la producció, difussió i accés a la cultura. Aquestes i altres qüestions serviran per a esbossar una panoràmica que abasta des de la diferenciació de la "naturalesa" de l'objecte-mercaderia fins al desenvolupament d'estratègies de màrqueting urbà que incorporen la cultura.

BLOC 3. Consum i autenticitat: polítiques de la diferenciació.

El darrer bloc del curs analitza com l'articulació entre cultura i mercat es relaciona amb la nostra experiència subjectiva i el que denominarem "politiques de la diferenciació". Més concretament, resseguirem com la cultura articulada a través del mercat condiciona la manera com, d'una banda, ens expressem i realitzem, i d'altra banda, ens situem en l'espai i les jerarquies socials. Aquesta qüesitó ens portarà a considerar com mitjançant la cultura i el mercat es poden propasar "politiques de la diferenciació" que qüestionen els valors culturals hegemònics. Un punt destacat en aquest bloc serà la idea d'autenticitat, un concepte clau a la modernitat occidental per entendre l'experiència cultural.

 

Amunt

Cultura i mercat PDF
L'autenticitat: una mirada sociològica Audiovisual
La autenticidad: una mirada sociológica Audiovisual
Cultura y mercado PDF

Amunt

Aquesta assignatura consta d'uns materials d'orientació teòrica i de la feina més pràctica de casos concrets. L'estudiant i el grup hauran de combinar, per tant, la feina rigurosa amb els textos teòrics i la seva aplicació pràctica i crítica a casos concrets.

INTRODUCCIÓ: Cultura i mercat

 • Martínez, Roger (2013) Cultura i mercat. Barcelona: Editorial UOC.
 • Vídeo L'autenticitat: una mirada sociològica, amb una introducció al concepte.

BLOC 1: Cultura, mercat i ideologia. De la Indústria Cultural a Internet 

 • Adorno, Theodor i Horkheimer, Max (2001 [1944]). "La Industria Cultural. Iluminismo como mistificación de masas". A: Dialectica de la Ilustración. Madrid: Trotta. p. 165-212
 • Morozov, Evgeny (2018). "Internet como ideología". A: Capitalismo Big Tech. ¿Welfare o neofeudalismo digital? Madrid: Enclave libros, p. 255-272.

BLOC 2: Culturalització del consum i mercantilització de la cultura 

2a

 • Alonso, Luis Enrique (2005). "Las políticas del consumo: transformaciones en el proceso de trabajo y fragmentación de los estilos de vida". A: La Era del Consumo. Madrid: Siglo XXI. p. 29-81.
 • Featherstone, Mike (2000). "Teorías de la cultura de consumo". A: Cultura de consumo y posmodernismo. Buenos Aires: Amorrortu. p. 38-60.
 • Lessig, Lawrence (2004). "Capítulo 10: 'Propiedad'". A: Cultura libre. Cómo los grandes medios usan la tecnología y la ley para controlar la cultura y la creatividad. Nova York: Penguin. p. 136-197.

2b

 • Boltanski, Luc i Esquerre, Arnaud (2016). "La vida económica de las cosas. Mercancías, coleccionables, activos". A: New Left Reviewnº 98, p. 37-63.
 • Harvey, David (2005). "El arte de la renta: la globalización y la mercantilización de la cultura". A: Harvey, David i Smith, Neil (eds). Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura. Barcelona: MACBA-UAB. p. 417-434.
 • Wu, Chin-Tao (2018). "La moda seduce al arte". A: New Left Review, nº 108, p. 129-137.

BLOC 3: Consum i autenticitat: polítiques de la diferenciació

3a

 • Veblen, Thostein (2004 [1899]). "El consumo ostensible". A: Teoria de la clase ociosa. Madrid: Alianza Editorial. p. 90-119.
 • Bourdieu, Pierre (1990) "La metamorfosis de los gustos". A: Cuestiones de sociología. Madrid: Istmo. p. 161-72.
 • Simmel, Georg (1999). "La Moda". A: Cultura femenina y otros ensayos. Barcelona: Alba. p. 35-71.

3b

 • Boltanski, Luc i Chiapello, Éve (2002). "¿Qué autenticidad?". A: El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal. p. 552-577.
 • Clarke, John (et alt) "Subculturas, culturas y clase". A: Hall, Stuart i Jefferson, Tony (eds) (2014). A: Rituales de resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de posguerra. Madrid: Traficantes de sueños. p. 61-143.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt