Mètodes en les ciències humanes Codi:  M5.213    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objectiu d'aquesta matèria és familiaritzar l'estudiant amb els principals mètodes d'obtenció i anàlisi de dades de les ciències humanes i socials. Donada l'orientació del màster, ens centrarem en els mètodes qualitatius.

Per tal d'assolir aquest objectiu, l'assignatura s'estructurarà en dues parts: (1) una destinada a reconèixer, obtenir i classificar dades i informacions procedents de diferents fonts necessàries per la realització de la recerca i (2) una altra dedicada a l'anàlisi d'aquestes dades i a la justificació del mètode d'ananàlisi més apropiat. 

Aquest treball tindrà lloc a través de dos blocs: un de col·lectiu (PACs) i un altre d'individual (Pràctiques).

Les PACs (100% de la nota final) s'estructuraran de la següent manera: PAC: 1. La pregunta de recerca: inciem el camí, 2. El mètode d'investigació: aproximació i anàlisi crítica, 3. El model d'anàlisi: com el confeccionem i per a què, 4. Quin serà el mètode més adequat? 

Les PAC seguiran el recorregut des de la problematització d'una temàtica  i la generació d'una pregunta de recerca a partir d'una sèrie de dades proporcionades pel professor (PAC 1), una revisió en l'ús del mètode a través de l la lectura de dues investigacions (PAC 2), l'elaboració individual d'un model d'anàlisi (PAC 3), i la discussió col·lectiva al voltant del mètode d'anàlisi més adequat (PAC 4).

Aquesta assignatura només té AC, no hi ha examen.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són que, en acabar el semestre, els estudiants:

1. Coneguin i estiguin en condicions d'aplicar correctament els principals mètodes qualitatius d'obenció de dades.

2. Coneguin i estiguin en condicions d'aplicar correctament els principals mètodes qualititatius d'anàlisi de dades.

3. Estiguin capacitats de discernir a partir de preguntes d'investigació concretes quins són els mètodes d'obtenció i d'anàlisi de dades més adequats per a portar a terme una recerca que doni resposta a la pregunta inicial.

 

Competències bàsiques i generals que els estudiants desenvoluparan al llarg del curs: 

Al llarg d'aquesta assignatura treballarem les següents competències bàsiques i generals de:

- Possessió d'habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autònoma o autodirigida.

- Formular preguntes adequades als objectes estudiats a partir del coneixement dels debats i problemàtiques rellevants i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes.

 

Competències transversals: 

- Buscar, seleccionar i processar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent l'ús de les TIC. 

 

Competències especifiques: 

- Analitzar críticament textos de diferents tipus: imatges, discursos i pràctiques culturals.


 

Amunt

1. Continguts per a l'elaboració de les PAC

- Identificació de les dades. Què són dades i què és susceptible de ser-ho?

- L'elaboració de la pregunta de recerca

- L'elaboració d'un marc teòric

- El model analític

- La investigació documental: l'arxiu, el document textual.

- El document visual

- L'entrevista: estructurada, semi-estructurada i narrativa

- Els estudis de cas

- L'ètica i la responsabilitat de l'investigador.

 

2. Continguts per a l'elaboració de les Pràctiques

- Textos sobre metodologia en humanitats i sobre l'aproximació al document visual i textual.

 

Amunt

Tipologia documental PDF
Fonts institucionals i sistemes d'informació col·laboratius PDF
Arxivística. Els arxius en la recerca i la difusió de la història PDF
Fonts i serveis d'informació PDF
L'entrevista coma pràctica cultural PDF
Visualitat i mirada PDF
L'anàlisi del discurs en les ciències socials PDF
Tipología documental PDF
Fonaments de la investigació qualitativa XML
Fonaments de la investigació qualitativa DAISY
Fonaments de la investigació qualitativa EPUB 2.0
Fonaments de la investigació qualitativa MOBIPOCKET
Fonaments de la investigació qualitativa KARAOKE
Fonaments de la investigació qualitativa XML
Fonaments de la investigació qualitativa HTML5
Fonaments de la investigació qualitativa PDF
Fonaments de la investigació qualitativa OAI-MPH
Archivística. Los archivos en la investigación y la difusión de la historia PDF
Fundamentos de la investigación cualitativa XML
Fundamentos de la investigación cualitativa DAISY
Fundamentos de la investigación cualitativa EPUB 2.0
Fundamentos de la investigación cualitativa MOBIPOCKET
Fundamentos de la investigación cualitativa XML
Fundamentos de la investigación cualitativa HTML5
Fundamentos de la investigación cualitativa PDF
Fundamentos de la investigación cualitativa OAI-MPH
Fuentes y servicios de información PDF
Fuentes institucionales y sistemas de información colaborativos PDF
El análisis del discurso en las ciencias sociales PDF
La entrevista, una práctica cultural y una herramienta para el conocimiento social PDF
Visualidad y mirada PDF
Els rastres del passat. Portbou després de la Guerra Civil. Audiovisual
Los rastros del pasado. Portbou después de la Guerra Civil. Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt