Branding i growth hacking Codi:  M5.802    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Les marques neixen, creixen, es posicionen i --si no en tenim prou cura-- moren. Aquesta assignatura ens ajudarà a gestionar adequadament una marca i els seus actius per garantir-ne la pervivència i l'èxit. Entre d'altres estratègies, es treballarà específicament l'anomenat growth hacking, que aplega diverses tècniques orientades a aconseguir un posicionament i un creixement optimitzats.

Amunt

Com a matèria obligatòria del màster, aporta una bona base per abordar les matèries optatives, particularment les dedicades al Marketing de continguts i branded content i a la Publicitat en els social media. D'altra banda, també presenta forts lligams amb d'altres assignatures obligatòries com ara Creació i gestió de l'empresa publicitària, Direcció creativa, i Marketing experience: consumidors i mercats.

Amunt

Els perfils professionals més directament vinculats a l'assignatura són els següents:
 • Brand shaper (domina i diferencia el màrqueting de continguts i el branded content, i assessora en la creació i gestió de marques)
 • Growth hacker (responsable global de creixement i desenvolupament de negoci digital, conjumina tasques d'anàlisis, programació, màrqueting, publicitat i creativitat)
 • Responsable d'innovació i new business (coneix el mercat i obre portes a nous clients elaborant propostes de valor, identificant tendències i innovant en els processos)

Amunt

Aquesta assignatura pot ser cursada sense cap requeriment addicional per tots aquells estudiants que compleixin els criteris d'admissió específics del Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat.

Amunt

Pel seu caràcter fonamental i la seva aplicabilitat en múltiples àmbits, es recomana cursar aquesta assignatura durant el(s) semestre(s) inicials(s) del màster.

Amunt

Els principals resultats d'aprenentatge que es deriven d'aquesta assignatura són els següents: 

 

 • Reconèixer tots els aspectes vinculats a la creació d'una marca
 • Dissenyar un pla estratègic per al desenvolupament i la gestió de marques
 • Presentar un pla de growth hacking

Pel que fa a les competències que es vinculen a l'assignatura, podem destacar les següents:

 

 

 • Identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema de comunicació per poder prendre decisions que ho resolguin de manera efectiva.
 • Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària actual.
 • Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats.
 • Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i capacitat de lideratge i treball en equip.
 • Formular i/o executar l'estratègia de comunicació publicitària que s'adapti als objectius i finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.
 • Plantejar i desenvolupar projectes de recerca rellevants en el context publicitari actual, que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.
 • Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
 • Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.

 


Amunt

1. Creació de marca.
Naming.
Cultura corporativa i valors de marca.
Identitat visual.
Arquitectura de marca.

2. Estratègia de marca.
Pla de branding.
Desenvolupament de marca.
Públics target.

3. Growth hacking.
Diagnòstic.
Optimització del creixement.
Acceleració del creixement.

Amunt

 

 • Bustínduy, I. (2012). Personal branding. Cómo comunicar tu valor diferencial al mercado laboral. Barcelona: UOC.
 • Ellis, S.; Brown, M. (2018). El metodo hacking growth. Madrid: Conecta
 • Fernández Gómez, J. D. (2013). Principios de estrategia publicitaria y gestion de marcas. Nuevas tendencias de brand management. Madrid: McGraw-Hill.
 • Holiday, R. (2014). Growth hacker marketing. El futuro del social media y la publicidad. Madrid: Anaya.
 • Olins, Wally (2015). Brand new: la esencia de las futuras marcas. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

 

Amunt

Per assolir amb èxit els seus objectius, aquesta assignatura aposta per les metodologies participatives que promoguin la capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip, i d'activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc., que facilitin al seu torn el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva i negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat. A més, es potencia l'aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria; l'aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals, i la realització d'activitats de recerca i gestió d'informació necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc. Tot això en el marc d'un model pedagògic caracteritzat per l'asincronia en espai i temps canalitzada a través del Campus Virtual de la UOC.

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge de la UOC (orientada a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants) situa l'estudiant com a impulsor del seu propi procés d'aprenentatge i li proporciona recursos adaptats a les seves necessitats. En el cas de Branding i growth hacking, els recursos aportats garanteixen a l'alumnat el compliment dels objectius docents i l'assoliment de les competències vinculades a l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'Avaluació Contínua (AC) és l'única via establerta per superar l'assignatura i consta de tres activitats (PAC). Per poder superar l'AC, és necessari realitzar i lliurar les tres PAC dins dels terminis establerts. No obstant això, la no superació d'una PAC lliurada no exclou la possibilitat d'aprovar l'assignatura si el pes específic de la PAC suspesa sobre el còmput total de la nota final així ho permet.

En concret, el pes de cadascuna de les tres PAC requerides es distribueix d'acord amb els següents percentatges:

 • PAC 1: 20%
 • PAC 2: 40%
 • PAC 3: 40%

En la realització de cada PAC, tota aportació que no sigui estrictament personal ha de ser citada i referenciada d'acord amb les normes de citació que s'expliquen en la següent guia:

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8602/1/guia_ling_ES_ver_provisional_250711.pdf

Amunt

Es podrà atorgar la qualificació de Matrícula d'Honor a l'alumnat que hagi obtingut una qualificació final igual o superior a 9.0, que hagi destacat per mantenir uns resultats excel·lents en totes les PAC, i que hagi evidenciat un nivell de participació i de proactivitat superiors a la mitjana. Atès que el nombre de Matricules d'Honor assignades no pot excedir el cinc per cent dels estudiants matriculats a l'assignatura en cada curs acadèmic, la seva obtenció és competitiva.

Amunt

Quan hagi finalitzat la seva correcció, a més de la corresponent qualificació el professorat proporcionarà a l'alumnatfeedback personalitzat sobre cadascuna de les PAC avaluades.

Amunt