Els marcs institucionals i jurídics de la gestió cultural Codi:  M7.201    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura presenta els principals eixos i temes que componen el camp de coneixement del Dret de la Cultura. Aquesta especialització en l'àmbit del dret està permetent avançar en la intervenció jurídica vinculant la cultura als drets fonamentals en el context internacional i també a les legislacions culturals dels estats. 

S'introdueix primer a l'estudiant en el context i definició del dret de la cultura per aprofundir després en la legislació i la institucionalització del sector. Es dedica especial atenció a la qüestió del dret d'autor i la propietat intel·lectual des d'una perspectiva històrica així com una reflexió sobre aquesta qüestió en l'era digital. 

Finalment, l'assignatura proposa un recorregut pels models nacionals de les polítiques culturals internacionals i pels principals programes i iniciatives per a la cultura a Europa i a Espanya.

Amunt

OBJECTIUS 
 • Coneixement dels conceptes i principis del dret de la cultura relacionats amb la gestió cultural 
 • Comprensió i adquisició de recursos per a l'argumentació en relació al debat sobre dret d'autor i propietat intel·lectual
 • Identificació dels models nacionals d'institucionalitat de la cultura des d'una perspectiva comparada
 • Capacitat de recerca d'informació referent a la institucionalitat i marcs jurídics de la cultura a diferents nivells (local, regional, nacional i internacional)
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • Competència per analitzar el sistema cultural en les societats contemporànies en les seves diferents dimensions a partir de la identificació de la seva particularitat i el tractament de la informació necessària. 
Competències transversals: 
 • Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.
Competències específiques: 
 • Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.
 • Capacitat per aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en el desenvolupament de la seva funció com a gestor cultural.

Amunt

Els principals eixos plantejats són els següents: 
 • El dret de la cultura 
 • El dret d'autor i la propietat intel·lectual. El dret d'autor en l'era digital 
 • Els formats de la institucionalitat cultural  
 • La Unió Europea i els programes i iniciatives per a la cultura 
 • Relacions culturals internacionals

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt