La cultura en la societat contemporània Codi:  M7.202    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura La cultura en la societat contemporània forma part del mòdul bàsic del Màster. Té assignats 5 crèdits i una càrrega lectiva de 125 hores. Aquesta assignatura situa la gestió cultural en un context contemporani, caracteritzat pel fenomen de la globalització, la societat del coneixement i el paper central de la comunicació. Canvis i factors que han fet necessari ampliar els camps i la mirada que, tradicionalment, la cultura i els gestors culturals havien dirigit sobre algunes qüestions avui tan fonamentals i actuals. La generalització dels llenguatges d'altres disciplines i els efectes de les indústries audiovisuals impliquen noves necessitats educatives que incideixen en el qüestionament d'aquest sistema i una nova visió cap a les relacions entre cultura i educació. L'increment de les relacions internacionals i les interdependències dels nostres sistemes soci econòmics també ha incidit en una nova perspectiva de la cooperació i la contribució cada vegada més evident a les polítiques de desenvolupament humà i sostenible.


Descriptors: Cultura i globalització. La cultura en la societat contemporània : entre la tradició i la globalització. La cultura i la societat de la informació: canvis socials i canvis culturals. Diversitat cultural, interculturalitat i nous escenaris per a les cultures. Comunicació i cultura en la societat de la informació. Les teories de la comunicació i el seu impacte en la cultura. Cultura i Mass media. Cultura i llenguatges audiovisuals. Cultura en internet com a sistema de comunicació. Creació artística i tecnologies de la informació. La relació entre educació i cultura. L'educació artística. El llenguatge artístic com una dimensió de l'educació. Llenguatges audiovisuals, corporals, musicals, etc. el concepte d'alfabetització avui. Educació al llarg de tota la vida. Cultura, educació i desenvolupament. Cultura i desenvolupament. Noves formes d'intervenció en les estratègies de la lluita contra la pobresa. Els Objectius del Desenvolupament Sostenible i la seva aplicació a la cultura.

Amunt

En un món cada vegada més globalitzat, els moviments socials, culturals i econòmics generen processos cada vegada més accelerats fent, al mateix temps, més breus i complexos els seus períodes de gestió. La gestió cultural ha de seguir l'actualitat dels canvis i innovacions que es produeixen en l'entorn per poder consolidar estratègies, i formular i donar seguiment als seus programes i projectes a curt , mitjà i llarg termini.

Per això és molt important que el gestor cultural tingui la capacitat d'interpretar els canvis substancials del seu context, així com del debat actual del sector de la cultura i les seves diferents interseccions amb altres àrees com la comunicació, economia, educació, desenvolupament, etc. Aquestes anàlisis permetran orientar de forma més òptima i adequada les pròpies preocupacions professionals, així com els hàbits de gestió, vinculant tradició i innovació, per aconseguir experiències positives.
El professional de la cultura intervé sobre un camp determinat de la realitat i ha de fer-ho des d'un coneixement, el més complet i precís, de les característiques del seu entorn i els canvis i debats intel·lectuals que en aquest s'estan produint a cada moment. Només així podrà identificar les manques o fortaleses del seu propi projecte, decidir amb un sentit encertat de l'oportunitat, cap a on s'orienten les seves accions i amb quins arguments i enfocaments es reforcen.

Actualment es disposa d'un bon nombre d'estudis, anàlisis i experiències dels diferents graus d'impacte i sinergia de la cultura en relació amb altres sectors. En aquesta línia és important disposar de recursos per identificar els índexs de la dinàmica cultural en espais territorials determinats, posant l'accent en els aspectes tangibles i intangibles de la cultura, en la seva aportació a l'activitat econòmica, ocupació, capital social, educació, etc. Tot això resulta de gran importància per al gestor cultural mentre que li ha de permetre transcendir els seus propis models tradicionals d'intervenció i treballar de forma més integral a partir del coneixement dels arguments actuals del debat sobre la cultura i la seva relació amb altres sectors, els instruments pròpiament gerenciales i empresarials dels quals la cultura pot valer-se, el desenvolupament com a part transversal dels seus objectius, etc.

Aquesta assignatura aporta a la formació especialitzada un conjunt de reflexions sobre les relacions i interseccions amb altres àmbits de la vida social, dels quals s'han seleccionat alguns més propers, però que es podrien incorporar altres com: cultura i medi ambient, cultura i acció social, etc. No es pretén esgotar aquestes relacions, sinó obrir el camp de reflexió de la gestió cultural a realitats cada vegada més evidents.

D'acord amb l'estudiat en altres assignatures, podem observar que les relacions amb altres sectors enriqueixen les perspectives de les polítiques culturals i ens permeten veure que gestió cultural es pot dur a terme en altres sectors o institucions no-culturals.
En síntesi, aquesta assignatura ofereix la possibilitat d'obrir la perspectiva de la gestió cultural a altres sectors i apreciar les possibilitats i extensió dels seus plantejaments.
  

Amunt

Objectius
En el marc del programa general del Màster aquesta assignatura proposa les següents competències transversals:
Capacitat per promoure el valor transformador de la cultura en la societat
Capacitat per interpretar la diversitat social i cultural
Els objectius específics són:
Comprendre el marc actual de la cultura en la societat contemporània en relació amb els canvis que s'han produït a nivell social i cultural: entre la tradició i la globalització.
Comprendre els conceptes de diversitat cultural, interculturalitat i nous escenaris per a les cultures en un món globalitzat.
Situar la cultura en relació amb les principals teories de la comunicació. Els llenguatges en la societat de la informació, els nous paradigmes dels actuals sistemes de comunicació i la relació entre cultura i mass media.
Introduir-se en la reflexió sobre les relacions entre educació i cultura, a través d'alguns dels principals textos i polítiques contemporànies que contemplen la necessitat d'un major diàleg entre polítiques culturals i educatives i els seus principals arguments.
Estudiar l'evolució i redefinició del concepte de desenvolupament i la seva dimensió cultural, per a la comprensió de les actuals relacions entre cultura i desenvolupament en la cooperació internacional.

Amunt

Aquesta assignatura està integrada per 4 mòduls que són els següents:

MÒDUL 1
Cultura i globalització, diversitat i homogeneïtzació
MÒDUL 2
Comunicació i cultura en la societat de la informació
MÒDUL 3
Les relacions entre educació i cultura
MÒDUL 4 Cultura i desenvolupament
El primer mòdul planteja l'escenari actual de la cultura en la societat contemporània i les dinàmiques imposades per un món globalitzat, exposant els punts crítics i les tensions que aquesta situació projecta en el sector i en la professió, així com les oportunitats i paradigmes que es generen. Partint del plantejament de la realitat actual exposada en el primer mòdul, els següents mòduls proposen un estudi de les relacions que en aquest nou escenari estableix la cultura amb la comunicació, l'educació i la cooperació al desenvolupament. Aquests mòduls plantegen l'estat del debat actual i l'evolució que han tingut aquestes relacions, els punts d'enriquiment mutu, les contradiccions i el que encara queda per fer.

Amunt

Amunt

També llegir text complementari : "La cultura en la sociedad contemporánea: conceptos, transformaciones y nuevas tendencias"

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt