El sector de les arts plàstiques i visuals Codi:  M7.204    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar l'alumnat amb les característiques fonamentals del sector de les arts plàstiques i visuals en les seves diverses manifestacions des de la perspectiva de la gestió cultural. Per tant aquesta assignatura se centra en les estructures que construeixen el sector, en les relacions que s'estableixen entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les arts plàstiques i visuals actuals, així com les condicions en què desenvolupen la seva tasca .

Per poder donar a l'alumnat una visió global, aquesta matèria afronta l'anàlisi del sector des de diferents perspectives, com la creació, la producció, la distribució/difusió, la recepció/consum, la participació, etc., ja que la gestió requereix comprendre les dinàmiques complexes mitjançant les que s'articulen aquests processos entre si.

Amunt

OBJECTIUS

  • Entendre les arts plàstiques i visuals, la seva evolució i canvi en el context de les indústries culturals contemporànies.
  • Conèixer i comprendre les dinàmiques de la cadena de valor de l'art, així com la interrelació i la complementarietat de cada baula de la cadena.
  • Identificar la relació que s'estableix entre els processos de creació de les arts plàstiques i visuals, els agents i els canals de difusió.
  • Conèixer i comprendre el funcionament dels diferents elements que configuren el sistema artístic estatal i internacional.
  • Ser capaç de reflexionar de manera argumentada i fonamentada sobre la situació del sector en el context global actual.

COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques i generals: 

  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi 
  • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals.

Competències transversals:

  • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada. 

Competències específiques: 

  • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural. 

Amunt

Per assolir aquests objectius, aquesta assignatura desenvoluparà diverses activitats:

Activitat 1: La teoria de Dickie
La primera activitat de l'assignatura s'endinsa en el món de l'art: què és, com funciona, quines són les seves característiques principals, de quina manera es diferencia de la resta de sectors culturals.

Activitat 2: Els agents del món de l'art
La segona activitat aprofundeix en els diferents rols dels agents del món de l'art, siguin aquests els artistes, els galeristes, els col·leccionistes, la crítica d'art, els comissaris, els directors de museus o el mateix públic.

Activitat 3: Els espais de l'art contemporani
La tercera activitat se centra en els diferents espais de de recerca, producció i difusió de l'art contemporani, com ara els centres de producció, l'estudi artístic, les galeries d'art, els museus, les biennals o el mateix internet.

Activitat 4: El mercat de l'art
La quarta activitat es focalitza en l'estructura del mercat de l'art i les activitats que es duen a terme en els seus principals espais: les galeries d'art, les fires i les subhastes, però també el paper dels col·leccionistes, mecenes, etc.

Activitat 5: Difusió i recepció de l'art contemporani
La cinquena activitat s'ocupa de quins mitjans es dediquen a la difusió de l'art contemporani i quina influència tenen en el sector. També aborda de quina manera les obres d'art contemporani susciten polèmiques i rebuig per part del públic o els especialistes.

Activitat 6: Anàlisi del sector de les arts visuals a Espanya
Les activitats 1 a 4 examinen de forma general l'estructura del món de l'art, els rols i les dinàmiques entre els seus agents, els principals espais en els quals es desenvolupa la producció, exhibició i comercialització de les obres d'art i finalment l'estructura i funcionament del mercat de l'art. La sisena i darrera activitat es dedica a examinar més detalladament el sector de les arts visuals a Espanya a manera de síntesi de tot el treballat a l'assignatura.

Amunt

Art_Matters Audiovisual
El sector de les arts plàstiques i visuals XML
El sector de les arts plàstiques i visuals DAISY
El sector de les arts plàstiques i visuals EPUB 2.0
El sector de les arts plàstiques i visuals MOBIPOCKET
El sector de les arts plàstiques i visuals KARAOKE
El sector de les arts plàstiques i visuals HTML5
El sector de les arts plàstiques i visuals PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt