Lletres i sector editorial Codi:  M7.205    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Lletres i sector editorial" ofereix un panorama el més ampli possible sobre dos àmbits que poques vegades van junts: d'una banda el món de l'edició (indústria, mercat, processos del llibre) i de l'altra el món dels lectors i la lectura i tot el que aquesta representa. És evident que ambdós mons estan relacionats (pel llibre, per exemple, com objecte emblemàtic), però ben poques vegades són abordats i estudiats alhora, fent l'esforç de veure allò que els articula, que els fa parts d'un sector (d'un sistema) de fet comú.

Amunt

L'assignatura és optativa i s'imparteix en el primer semestre del Màster de Gestió Cultural (UOC, UdG).

Amunt

Aquesta assignatura aportarà a l'estudiant uns coneixements i una expertesa que li permetran desenvolupar-se millor, i amb més capacitat emprenedora, en els nous models de negoci que s'estan generant a l'entorn del llibre.

Amunt

  • Entendre les lletres com quelcom divers, complex, significatiu i (malgrat tot) articulat.
  • Conèixer els diferents passos del procés editorial.
  • Identificar els diferents protagonistes (i les seves feines) dins del procés editorial.
  • Prendre consciència de les dimensions del sector editorial i de la importància d'aquesta indústria.
  • Identificar i valorar el paper (històric i actual) del lector i la lectura.
  • Conèixer diferents estratègies de promoció i foment de la lectura.
  • Que l'estudiant sigui capaç de relacionar el punt de vista històric, cultural, d'ofici i industrial que conflueixen en un llibre.
  • Que l'estudiant sigui capaç de contextualitzar el valor de la lectura en el món contemporani.

Amunt

Mòdul 1. Les lletres: un panorama

Mòdul 2. El procés editorial

Mòdul 3. Lectures i lectors

Amunt

Amunt

L'estudiant disposa dels materials didàctis de l'assignatura i d'una selecció de lectures i recursos en format digital a l'espai de Recursos de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt