Turisme cultural i creatiu Codi:  M7.211    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'objectiu d'aquesta assignatura és el de familiaritzar l'estudiant amb un sector cultural que si bé no és emergent, la seva evolució, expansió i innovació són constants. Així aquesta matèria es proposa analitzar la transformació del turisme cultural i creatiu centrant-se en dos aspectes, (1) l'interès generat per part del sector turístic cap al patrimoni, la cultura i els seus jaciments transformant els interessos culturals en interessos de masses; (2) el nou paradigma del sector turístic relacionat amb la creativitat, la classe creativa, el valor turístic de l'entorn social i cultural del territori, així com amb les ciutats anomenades efímeres. L'estudiant s'aturarà molt especialment en entendre les bases d'aquest sector, les diferents perspectives acadèmiques del sector, així com els canvis i efectes que ha anat experimentant en el marc de la globalització i les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta matèria té un enfocament multidisciplinari amb el que s'aplicaran diferents metodologies i es realitzaran estudis de cas.

Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents: el turisme cultural i creatiu com a producte de consum; el seu impacte en l'entorn social, econòmic i polític; turisme cultural, patrimoni i territori; turisme, entorn i identitat; la globalització com a marc del turisme cultural i creatiu; experiències i modalitats del turisme cultural i creatiu; el desenvolupament de les ciutats efímeres, etc.

Amunt

Comptar amb un coneixement actual de la realitat i les dinàmiques del turisme cultural i creatiu es fa imprescindible per a qualsevol intervenció del professional de la cultura. El professional de la cultura ha d'enfrontar-se a una realitat cada vegada més complexa, canviant i competitiva, que obliga a conèixer no tan sols el sector on pretén desenvolupar el seu treball sinó a adquirir un coneixement general que li permeti dotar-se d'un pensament estratègic i de models d'anàlisi per a intervenir a la seva pràctica professional.

 

Aquesta matèria té un enfocament multidisciplinar amb el que s'aplicaran diferents metodologies així com l'analisi de diferents estudis de cas.Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents:

 • el turisme cultural i creatiu com a producte de consum;
 • el seu impacte en l'entorn social, econòmic i polític;
 • turisme cultural, patrimoni i territori;
 • turisme, entorn i identitat;
 • la globalització com a marc del turisme cultural i creatiu;
 • experiències i modalitats del turisme cultural i creatiu;
 • el desenvolupament de les ciutats efímeres, etc.

 

L'alumne/a ha d'aprendre a posar en relació els coneixements adquirits sobre el funcionament del turisme cultural i creatiu i de les estratègies per a la viabilitat dels seus productes, amb el disseny i desenvolupament d'un projecte cultural, així com a orientar una investigació en aquest camp.

Amunt

Els coneixements adquirits sobre la realitat actual de constant transformació del sector de turisme cultural i creatiu, constitueix una competència aplicable a diferents àmbits professionals de la cultura. Aquests coneixements permeten situar la pràctica professional en sectors com l'administració pública, el món de l'empresa i organitzacions no lucratives.

Amunt

OBJECTIUS 
 • Desenvolupar la capacitat de comprendre des d'una perspectiva crítica textos fonamentals que reflexionin sobre els conceptes de turisme i cultura.
 • Reflexionar críticament sobre la interacció entre turisme i cultura i la seva relació amb el desenvolupament sostenible.
 • Valorar el paper de la cultura en el marc del turisme internacional, i observar des d'una posició crítica la influència que aquest té sobre les percepcions de les identitats culturals de cada regió.
 • Conèixer els processos de gestió necessaris per al disseny, desenvolupament i avaluació de projectes de turisme cultural.
 • Identificar aspectes d'influència sobre el territori de certs projectes de turisme cultural, que poden esdevenir tant en impactes positius com negatius per a l'entorn.
 • Tenir els coneixements necessaris per dur a terme un projecte de turisme emmarcat en el patrimoni cultural. 

COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques i generals: 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals
Competències transversals: 
 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada. 
Competències específiques:
 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.

Amunt

Els principals eixos de continguts es concreten en:

 • Turisme cultural i creatiu com a producte de consum.
 • Turisme cultural / creatiu i identitats.
 • Experiències i modalitats de turisme cultural i creatiu.
 • Processos de gestió i contextualització de projectes.

Aquesta assignatura es desenvoluparà a partir dels 4 mòduls següents:

 

Mòdul didàctic 1

 

Introducció

 1. L'aparició i el desenvolupament del turisme cultural
 2. Què és el turisme cultural?

 

Mòdul didàctic 2

 

Turisme cultural i turisme creatiu

 1. Conceptualització
 2. La nova generació de turisme creatiu

 

Mòdul didàctic 3

 

Algunes dades i exemples

 1. Convergència entre el turisme i les indústries creatives
 2. El turisme cultural i creatiu i el seu impacte en l'entorn social, polític i econòmic
 3. El turisme cultural/creatiu i les identitats
 4. Identitat i turisme a Catalunya
 5. Cultura popular, tradició i turisme en les Festes de la Mercè de Barcelona
 6. Identitat i turisme cultural indígena
 7. Globalització, localització i turisme cultural

 

Mòdul didàctic 4

 

Gestió i tendències de futur

 

 1. Processos de gestió i contextualització de projectes
 2. El futur del turisme cultural
 3. Turisme cultural
 4. Tendències del turisme cultural europeu
 5. El debat sobre si ens encaminem cap a un nou tipus de turismo
 6. El desenvolupament del turisme i les TIC

Amunt

Amunt

Els materials bàsics dels mòduls i la bibliografia recomanada.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt