Pràctiques Codi:  M7.214    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura, Pràctiques,  centra la seva activitat en el desenvolupament d'una experiència pràctica, on els alumnes hauran d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del programa acadèmic. Aquestes pràctiques, es desenvoluparan a partir de dos models (un virtual i un presencial), ambdós desenvolupats a partir de la col·laboració amb diferents institucions culturals, tant nacionals com internacionals. 

Volem donar als estudiants la possibilitat de decidir quin tipus de pràctiques els convé més i sobretot com i on les volen fer. Per tant, hem dissenyat una assignatura amb dues modalitats diferents: les pràctiques virtuals  i pràctiques presencials ( amb opcions com les pràctiques de catàleg i les pràctiques de lliure elecció). 
 • Pràctiques virtuals: per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar la seva experiència de pràctiques en un entorn virtual, hem preparat una assignatura de pràctiques virtuals amb reptes de casos reals.  (Disponibles per al segon semestre del curs- Març / juliol)

 • Pràctiques presencials: per a aquells estudiants que prefereixin fer les pràctiques a institucions culturals de forma presencial. Per a triar la institució que més s’adequa a l’estudiant d’acord amb les preferències, els interessos, la disponibilitat temporal i la ubicació territorial, oferim dues opcions.

  • Pràctiques de catàleg: oferim un catàleg de pràctiques presencials amb places de pràctiques a diferents institucions culturals del nostre país. En aquest catàleg s’hi troben les descripcions de les tasques que haurà de desenvolupar l’estudiant en cada cas.

  • Pràctiques de lliure elecció (mode directe): també oferim la possibilitat que siguin els estudiants qui proposin la institució on fer les pràctiques. Per a fer una sol·licitud serà imprescindible haver contactat prèviament amb el centre i tenir la seva conformitat per a fer-hi les pràctiques.
En cas que les condicions sanitàries ho requereixin, se seguirà el protocol d'actuació en cas d'efectes Covid-19 d'acord amb la Direcció General d'Universitats: les pràctiques presencials tindran opció de teletreball en tots els casos, i aquesta s'aplicarà en escenaris de confinament o de restriccions sanitàries que impedeixin o limitin el treball presencial

Amunt

L'assignatura Pràctiques, és una assignatura optativa del pla d'estudis del Màster en Gestió cultural, són per tant, pràctiques curriculars. Està pensada perquè l'estudiant pugui posar en pràctica en un context real els coneixements i competències que s'adquireixen en el màster. Així mateix, l'assignatura permet a l'estudiant adquirir experiència professional durant la seva formació.

Amunt

Per matricular-se de l'assignatura de Pràctiques s'ha d'haver superat com a mínim 30 crèdits del màster. En el moment de sol·licitar les pràctiques és necessari que almenys estigueu matriculats d'aquests crèdits o que els tingueu reconeguts. Això us donarà la possibilitat d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del màster

Amunt

Per matricular-se de l'assignatura Pràctiques, l'estudiant ha d'haver superat prèviament 30 crèdits del màster.

Abans de la matrícula cal un procés previ de gestió. Aquest procés, es realitzarà des del Campus UOC: Inici / Tràmits / Pràctiques en empresa/ Pràctiques curriculars/Sol·licitud de pràctiques / Sol·licitud de les pràctiques del màster Gestió Cultural. Aquest procés comporta la realització d'uns tràmits en unes dates concretes que es trobaran en aquest espai del Campus:
- Novembre / Desembre per a l'inici Març   
- Maig/Juny per a l'inici d'Octubre.

 Per al semestre  Octubre 2021, l'inici està previst a partir de mitjans d'Abril 2021. 

Aquests tràmits impliquen:
 • Inscripció/Sol·licitud* del centre de Pràctiques / Aportació del centre de Pràctiques ( El centre s'ha de donar d'alta a la plataforma per fer la gestió i te a la seva disposició el Servei de pràctiques UOC per a qualsevol dubte al respecte
 • Assignació del centre de Pràctiques / Validació del centre de Pràctiques
 • Prematrícula
 • Conveni i Matrícula
* La sol.licitud no implica tenir assignat centre de pràctiques, el centre ha de fer la selecció i acceptació.

En funció de la tipologia de Pràctiques escollides (Catàleg, Lliure elecció) poden variar lleugerament els tràmits. Veure procès general
 
Qualsevol dubte al respecte sobre el procediment de gestió posar-se en contacte amb el Servei d'atenció/ Pràctiques o amb el tutor del màster.

Disposeu de més informació sobre Pràctiques al pla d'estudis del màster, al portal de la UOC i al Blog del programa

Amunt

OBJECTIUS 
 • Interactuar amb el món professional a través d'una experiència pràctica. 
 • Aplicar els coneixements adquirits al llarg del programa acadèmic en un exercici pràctic. 
 • Haver incrementat el grau de coneixement de les institucions en què es desenvolupen les pràctiques i els seus models de gestió. 
 • Identificar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la institució en un moment de canvi.
 • Interactuar amb els directius d'una institució cultural a nivell professional.
 • De resoldre, en context de presa de decisions, un repte en què es troba la institució.
 • Desenvolupar un treball pràctic en aspectes rellevants i no perifèrics de la gestió cultural. 
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals. 
Competències transversals:
 • Competència per organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge. 
Competències específiques:
 • Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.

Amunt

Els continguts d'aquesta matèria estan estretament relacionats amb els materials i la metodologia d'aprenentatge. Es resumeixen en les següents unitats:

Unitat 1: Contacte i inici de les pràctiques
Unitat 2: Seguiment de les pràctiques
Unitat 3: Informe de seguiment
Unitat 4: Seguiment de les pràctiques
Unitat 5: Memòria final de les pràctiques presencials


Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat en un aula acadèmica, com qualsevol altra assignatura:

- amb un professor que actua com a tutor acadèmic (aula acadèmica de l'assignatura)
- amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques
 
Els dos són els que garanteixen que les pràctiques es duen a terme segueixen el projecte formatiu dissenyat.

 
En el cas del model de pràctiques virtuals, els continguts permeten a l'estudiant fer el seguiment de forma ordenada i estructurada de la resolució d'un repte o un conflicte real d'una institució cultural de referència del nostre país.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt