Treball Final de Màster Codi:  M7.216    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El treball final de màster (TFM) és una assignatura obligatòria de 10 ECTS en la qual l'estudiant ha de realitzar i presentar un treball original i inèdit, on haurà de demostrar que és capaç d'integrar i aplicar les competències i continguts adquirits al llarg de tot el màster.

El TFM ofereix la possibilitat d'explorar un objecte d'investigació, o d'intervenir en relació amb algun tema o context que hagi sorgit en anteriors assignatures. Heu de tenir una visió holística i pensar que el TFM és un treball de síntesi de tot el que heu après al llarg del màster. Per això, no és necessari començar de zero i amb un tema completament nou, sino que es pot continuar algun tema iniciat en alguna de les nombroses activitats realitzades al llarg del màster.

El TFM vindrà definit per l'itinerari d'optativitat (*) que l'estudiant hagi triat:

A. Itinerari d'optativitat d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria: TFM de recerca aplicada en el camp de la Gestió Cultural.

B. Itinerari d'optativitat de direcció i producció en gestió cultural: TFM com a projecte de gestió cultural d'aplicació professional

En cap cas, el TFM consisteix en un treball de recopilació de fonts, merament descriptiva o de divagació personal, sinó que ha de complir uns criteris acadèmics i professionals.

El TFM de recerca aplicada o consultoria:

1) situa un objecte d'estudi propi i relativament diferent respecte a altres estudis precedents;

2) elabora una perspectiva conceptual i teòrica respecte al mateix;

3) utilitza determinada metodologia per al seu abordatge; i

4) dóna compte de les conclusions o aprenentatges produïts al llarg del procés de manera que contribueixen al camp d'estudi en què es troba.

El TFM de d'aplicació professional:

1) explora un context d'intervenció per al desenvolupament d'un projecte;

2) elabora una perspectiva conceptual i teòrica per dissenyar una proposta d'intervenció sobre la pràctica;

3) desenvolupa la intervenció en el diàleg flexible amb les necessitats del context;

4) estableix criteris d'avaluació compartits per valorar la intervenció; i

5) fa públic tant el procés com els seus resultats de manera que es passa a formar part del debat col·lectiu.

En tots els casos l'extensió màxima del treball és de 40 pàgines.

Finalment, el TFM pot ser, per a aquells/es que desitgeu continuar els vostres estudis en un doctorat, una forma d'avançar en la definició del projecte de tesi.

Dit això, heu de tenir en compte que la separació entre TFM de recerca i professionalitzador es planteja només amb finalitats clarificadores i mai limitadores. Per això, veureu que ambdues tipologies de TFM comparteixen multitud d'aspectes. Per tant, el TFM podrà tenir diferents modalitats:

Itinerari

TFM

Modalitats

Anàlisi, estudis aplicats i consultoria:

TFM de recerca aplicada en el camp de la Gestió Cultural.

Treball acadèmic o estat de la qüestió sobre un assumpte rellevant de la matèria tractada, utilitzant fonts i bibliografia actualitzada i prenent en consideració els debats en curs

 Estudi de cas: anàlisi d'un procés cultural concret (museu, galeria, fira, festival, teatres, centres de cultura, mercats, itineraris, etc.), a partir de fonts primàries, ja siguin aquestes arxivístiques, documentals o d'una altra naturalesa, resultat de la recollida de dades originals i la seva contextualització social i econòmica.

 Anàlisi comparativa de projectes, pràctiques, o processos culturals, prenent com referencia contextos diferenciats.

Direcció  i producció en gestió cultural

TFM com a projecte de gestió cultural d'aplicació professional

Proposta de projecte cultural. Desenvolupament d'un projecte cultural (realitzant un estudi previ de la seva contextualització, sostenibilitat, producció i avaluació).

El TFM del màster universitari de Gestió Cultural UOC-UdG és un treball individual que es fa amb una direcció i guaitge personalitzat. Els director del treball serà la persona encarregada de l'acompanyament i orientació individualitzada de l'estudiant, per tal que que aquest pugui portar a terme el seu projecte amb èxit. En la direcció dels TFM del màster es coordinaran diversos PRA i professors col·laboradors. La responsabilitat compartida de l'assignatura per part d'un grup de professors i la direcció per part de cadascun d'aquests d'un bon nombre de treballs fa inevitable que no sempre puguin ser especialistes en la matèria o el tema plantejat; però si ho són en metodologia.

El TFM conclou amb la defensa sincrònica del treball davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres. Per a l'avaluació final es tindrà en compte l'informe final lliurat (que inclou tant la qualitat de l'informe en si com el procés de treball) i la defensa realitzada (que inclou la resposta a les preguntes i observacions realitzades per la comissió d'avaluació).

 (*) Qui hagi barrejat assignatures diverses dels dos itineraris d'optativitat, haurà de seleccionar quina tipologia de treball prefereix realitzar.

Podeu veure exemples de TFM al Repositori institucional O2

Amunt

Aquesta és una assignatura  que l'estudiant ha de matricular per finalitzar el màster i està orientada a l'avaluació de les competències asociades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superta un mínim de 30 crèdts. 

Aquesta assignatura requereix presencia síncrona (coincidència en el temps) en la seva defensa. Aquesta defensa síncrona i virtual es portarà a terme entre el 7-11 del 2021- Disposes de més informació al Campus/Trámites/Trabajos finales https://campus.uoc.edu/estudiant/tramits/es/treballs_finals/com_son_defenses/index.html?

Amunt

Els objectius del TFM són:

 • Valorar i complementar la formació que l'estudiant ha anat adquirint al llarg del màster.
 • Comprovar que els estudiants han assimilat correctament les competències i ensenyaments del màster.
 • Desenvolupar la capacitat de l'estudiant en l'estudi, planificació i producció d'un tema/projecte concret, mitjançant la cerca i selecció d'informació, així com la planificació dels seus objectius
 • Desenvolupar la capacitat d'ordenar de manera lògica i coherent  les dades i/o la informació obtinguda.

Per tant, al final d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç d'aconseguir els següents resultats d'aprenentatge:

 • Capacitat per redactar un Treball Final de Màster on es posin en joc els coneixements i competències adquirits al llarg del procés formatiu.
 • Capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l'examen d'informacions de divers tipus segons els requisits del projecte.
 • Capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris en el desenvolupament de la recerca aplicada.
 • Capacitat d'organització coherent d'un projecte cultural.
 • Habilitat per  contextualitzar en l'entorn el projecte que es proposa.
 • Capacitat d'identificar i planificar totes i cadascuna de les etapes del procés de disseny, producció i avaluació del projecte.
 • Capacitat de desenvolupar i realitzar treballs de reflexió teòrica o projectes professionals de forma autònoma.
 • Domini dels elements formals propis dels textos relacionats amb l'anàlisi i l'estudi aplicat a la gestió cultural.
 • Domini dels aspectes formals propis de la redacció de projectes professionals en l'àmbit de la gestió cultural.

Amunt

Activitat 1: Primera idea i assignació de tutories

Redacció d'un escrit breu en què apunteu quin voleu que sigui el tema del vostre TFM, la pregunta de recerca que voleu respondre (cas que opteu per l'itinerari de recerca) o el projecte a dissenyar. A partir d'aquesta primera definició es realitzarà l'assignació de tutors/ores.

Activitat 2: Plantejament

A) Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
Hipòtesi de treball i pregunta/es d'investigació.

B) Itinerari de direcció i producció en gestió cultural:
Prroblema/es a resoldre, amb detall de les causes i els efectes.

Activitat 3: Proposta de treball

A) Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
Redacció d'un text d'unes 500 paraules en el qual es refinin la hipòtesi de treball i els interrogants, i es plantegi la metodologia que s'utilitzarà, així com la bibliografia de referència que es farà servir.

B) Itinerari de direcció i producció en gestió cultural:
Redacció d'un text d'unes 500 paraules en el qual es refinin el problema o problemes a resoldre, es plantegi per què és necessari aquest projecte per resoldre aquests problemes, i es realitzi una cerca de referents tant pràctics com teòrics que fonamentin la pròpia proposta.

Activitat 4: Context i objectius

A) Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
- Estat de la qüestió
- Objectius (arbre/esquema)
- Redacció detallada dels objectius

B) Itinerari de direcció i producció en gestió cultural:
- Context.
- Antecedents(benchmàrketing)
- Objectius (arbre/esquema)
- Redacció detallada dels objectius

 Activitat 5: Justificació /viabilitat

A) Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
- Justificació del TFM (aportacions, rellevància)
- Marc teòric

B) Itinerari de direcció i producció en gestió cultural:
- DAFO
- Viabilitat del projecte

Activitat 6: Elaboració del cos del treball

A) Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
Realització del procés de recerca segons la metodologia escollida. Primera sistematizació de les dades.

B) Itinerari de direcció i producció en gestió cultural:
Planificació de la producció i detall dels requisits d'infraestructura (tècnics i humans) per dur a terme el projecte. Pressupost, cronograma, resultats esperats.

Activitat 7: Conclusions / Avaluació

A) Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria:
- Anàlisi de les dades en relació amb els marcs teòrics.
- Redacció de l'apartat de les conclusions del treball.
- Revisió dels diferents apartats de l'estudi realitzats en les activitats anteriors de manera que l'informe final sigui coherent.

B) Itinerari de direcció i producció en gestió cultural
- Redacció de l'apartat d'avaluació de l'activitat, detallant-ne els indicadors i com s'utilitzaran.
- Revisió dels diferents apartats de l'estudi realitzats en les activitats anteriors de manera que l'informe final sigui coherent.

Activitat 8: Preparació de la defensa

Preparació i enregistrament del vídeo de defensa del TFM.

Activitat 9: Lliurament del TFM

Lliurament de l'informe escrit del treball final.

Activitat 10:  Defensa síncrona del TFM

El TFM haurà de defensar-se públicament davant d'una comissió d'avaluació. La presentació del treball serà gravada prèviament per l'estudiant en un vídeo de 15-20 min i penjada a l'eina Present@ a l'aula. La defensa virtual i síncrona consistirà en el diàleg amb la comissió avaluadora. Aquesta fase de la defensa requereix coincidència en el temps (sincronia) i serà entre el 7-11 de febrer de 2021- Disposes de més informació al Campus/Trámites/Trabajos finales https://campus.uoc.edu/estudiant/tramits/es/treballs_finals/com_son_defenses/index.html?

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Criteris per a la redacció de textos acadèmics i professionals: Rúbrica de la competència d'expressió escrita Web
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A XML
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A DAISY
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A EPUB 2.0
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A MOBIPOCKET
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A HTML5
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A PDF
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B XML
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B DAISY
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B EPUB 2.0
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B MOBIPOCKET
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B HTML5
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B PDF
Guia XML

Amunt

L'assignatura ofereix una diversitat de recursos orientats a donar suport al disseny, recerca, escriptura i presentació del TFM.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt