Fonaments de màrqueting Codi:  01.504    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Fonaments de màrqueting ofereix una visió sobre els aspectes de màrqueting del negoci. A través d'ella, podreu conèixer com les empreses es poden aproximar amb èxit als seus mercats, tot mirant de satisfer adequadament les necessitats dels consumidors.

Així doncs, l'assignatura us introduirà en els temes més rellevants i importants sobre el màrqueting, però també es farà un especial èmfasi en les noves idees i aproximacions al mercat que s'estan aplicant en les pràctiques de negoci.

Els estudiants de màrqueting necessiteu estar preparats per actuar en el complex, dinàmic i, fins i tot, turbulent món dels negocis actuals. Es requereix que desenvolupeu la capacitat de pensar i actuar com a especialistes de màrqueting en un entorn incert. Això requereix comprendre situacions de màrqueting complexes i canviants, determinar les millors estratègies de màrqueting per a aquestes situacions i dur-les a terme de manera efectiva.

Amunt

L'assignatura Fonaments de màrqueting és una assignatura de crèdit bàsic del Grau de Màrqueting i investigació de mercats (MiM), del Grau en Administració i direcció d'empreses (ADE) i del Grau de Turisme, i crèdit obligatori del Grau de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Té una càrrega docent de 6 crèdits, la qual cosa us ha de suposar, aproximadament, unes 90 hores d'estudi i 60 hores de treball personal (15 hores d'estudi i 10 hores de treball personal per crèdit).

A través d'aquesta matèria, us endinsareu dins el màrqueting, i obtindreu no només una visió general, sinó també les bases fonamentals d'aquesta disciplina.

Posteriorment, podreu cursar l'assignatura Direcció de màrqueting, que fonamentalment us permetrà conèixer els instruments o variables bàsiques del màrqueting:el producte, el preu, la distribució i la comunicació, que s'utilitzen per a desenvolupar les activitats d'aproximació al mercat.

Amunt

Amb una doble vessant, teòrica i pràctica, l'assignatura de Fonaments de màrqueting us aportarà els coneixements inicials necessaris per al disseny d'iniciatives de màrqueting a través de les quals l'organització es relaciona amb els consumidors.

L'assignatura, adreçada en principi als futurs graduats en Màrqueting i investigació de mercats, també serà d'utilitat als professionals de qualsevol sector i àmbit que actuen en mercats competitius, globalitzats, sensibles al medi ambient i a les noves tecnologies, i on l'orientació al client -i per tant, al màrqueting- és clau.

Amunt

Amb un doble vessant, teòric i pràctic, l'assignatura Fonaments de màrqueting us aportarà els coneixements inicials necessaris per al disseny d'iniciatives de màrqueting, mitjançant les quals l'organització es relaciona amb els consumidors.

És recomanable haver superat  l'assignatura de:
- Introducció a l'empresa

Amunt

Les competències transversals a assolir a tots els graus:

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Les competències específiques associades a aquesta assignatura són les següents:

 • Analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci
 • Dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting
 • Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client
 • Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.

Amunt

A continuació enumerem i descrivim breument els continguts específics de cada mòdul de l'assignatura:

Mòdul 1. Creació de valor i relacions amb el client. Una visió general del màrqueting

Presenta una visió general del màrqueting en la qual es tenen en compte les diferents filosofies que han guiat l'aproximació de les empreses cap als seus mercats. S'explica el concepte del màrqueting i la importància de satisfer les necessitats dels consumidors i d'establir relacions duradores, que siguin profitoses per a ells i per a la mateixa empresa. També s'estudien els diferents àmbits en què es pot aplicar el màrqueting, i les responsabilitats socials i ètiques que es deriven de les seves actuacions.

Mòdul 2. Planificació de l'estratègia de màrqueting

En aquest mòdul analitzem com el màrqueting contribueix a l'estratègia general de l'empresa. Estudiem el procés de planificació estratègica de màrqueting i les principals estratègies que es poden dur a terme. Tindrem un primer contacte amb els principals instruments de planificació estratègica de màrqueting: el producte, el preu, la distribució i la comunicació, i coneixerem què és un pla de màrqueting, com s'elabora i quins continguts ha de recollir.

Mòdul 3. Anàlisi de l'entorn de màrqueting

Analitzem els diferents elements de l'entorn de l'empresa i, molt especialment, el seu mercat i la manera com poden influir en la presa de decisions.

Mòdul 4. Comportament del consumidor 

S' analitzen els conceptes i els principals factors que influeixen en les decisions de compra dels consumidors, tant si es tracta de particulars com d'empreses i altres organitzacions.

Mòdul 5. Segmentació, mercat objectiu i posicionament

Amb el seu estudi coneixereu els criteris que les empreses poden utilitzar per donar resposta a les diferents necessitats i preferències dels consumidors que formen part del seu mercat, i també les estratègies que poden dur a terme per aconseguir que el producte ocupi un lloc rellevant en les seves ments.

Mòdul 6. Investigació de màrqueting 

Ofereix una visió general de com el sistema d'informació de màrqueting de l'organització proporciona informació útil per a la presa de decisions. També estudiarem les diferents etapes de què consta el procés d'investigació de màrqueting, les tècniques que cal utilitzar i les fonts d'informació a les quals podem recórrer.

Amunt

Composició 1. Fonaments de l'expressió oral i escrita PDF

Amunt

Llista dels materials didàctics utilitzats

 • 6 mòduls didàctics - Versió Web (html) y versió per a imprimir (pdf)
 • Guies d'estudi
 • Altres fonts d'informació - Web

Característiques específiques de l'material didàctic

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Malgrat el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge a partir de la lectura i l'estudi individuals, també es proporcionen recursos que potencien el debat en grup i propostes de treball que es poden fer en equip.

Els materials didàctics de què consta l'assignatura són els mòduls didàctics i les guies d'estudi:

Mòduls didàctics: Els mòduls didàctics es presenten en dues versions:

 • La versió navegable està pensada perquè la exploreu mitjançant del vostre ordinador, tot interactuant amb els diferents recursos multimèdia de què consta (com extractes de pel·lícules de vídeo, animacions creades per ordinador, gràfics dinàmics, etc.). Aquesta versió la trobareu en recursos de l'aula.
 • La versió imprimible, que està en format pdf, també es troba en Recursos d'al'aula. Està pensada perquè la utilitzeu una vegada que hagueu explorat adequadament la versió navegable. El seu principal avantatge és que la podeu imprimir fàcilment per a llegir-la en qualsevol lloc.

Guies d'estudi (GES)

Per a cada mòdul s'ha elaborat una guia d'estudi pensada per a que us ajudi a assimilar els punts clau. En aquests documents, que el consultor penjarà en el calendari docent a mesura que aneu avançant en l'estudi de l'assignatura (d'acord amb la temporalització), trobareu un esquema dels punts que es desenvolupen en cada mòdul, així com les possibles interrelacions entre els diferents conceptes. 

Altres fonts d'informació

A l'espai de Recursos> Fonts d'informació hi trobareu alguns enllaços que us poden resultar d'utilitat i interessants per a l'estudi de l'assignatura.

Així, teniu accés, per mitjà de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., relacionats amb l'assignatura.

Els materials han estat coordinats i elaborats per la professora Dra. Inma Rodríguez Ardura i la professora Dra. Gisela Ammetller Montes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt