Organització d'empreses Codi:  01.511    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tothom vivim en contínua relació amb organitzacions de tot tipus: naixem en un hospital, estudiem en una escola, formem part d'una associació de veïns, treballem en una empresa, comprem en un mercat, etc. Per tant, tot allò que passa en les organitzacions ens afecta de molt diverses maneres. 

Aquesta assignatura pretén donar a entendre què són i com funcionen les organitzacions, en general, i les empreses, en particular. Qualsevol que sigui el càrrec que s'ocupa en una empresa, serà útil entendre per què passen certes coses i quins efectes poden tenir aquests fets sobre la mateixa empresa i sobre els seus membres. Les organitzacions són realitats complexes i ens serà necessari posar-nos diverses "ulleres" per mirar-les i arribar a entendre-les bé. Aquestes "ulleres" són les orientacions o punts de vista que han adoptat els estudiosos de les organitzacions. Al llarg del semestre, en destacarem tres: l'enfocament estructural, l'enfocament cultural o simbòlic i l'enfocament polític. Cadascun d'aquests punts de vista ens permetrà comprendre un aspecte concret del que passa a les organitzacions: com es divideix i es coordina el treball, com es creen maneres d'interpretar la realitat, o els conflictes de poder que s'hi desenvolupen en el seu si, entre d'altres.

Un tema cabdal actualment, que també es tracta en aquesta assignatura, és el de la justícia a les organitzacions. Les diferents concepcions i visions sobre el concepte, així com els efectes i conseqüències de tenir organitzacions justes o injustes s tracten acuradament al Niu 4. El govern d'una empresa o d'una organització consisteix en gran mesura en el que anomeni el seu sistema de control. Per tant, res no pot funcionar sense la implantació d'un sistema en que la justícia es tingui molt en compte. Es donaran pautes sobre com es pot operar per incloure-la en el funcionament normal de l'organització.

La finalitat d'aquest enfocament múltiple és que l'estudiant tingui eines conceptuals suficients per comprendre les situacions que es produeixen en les organitzacions. Diverses investigacions han indicat que quan els directius aprenen múltiples perspectives en els cursos sobre organitzacions, millora la seva actuació. El fet que no consideren una "única mirada" per a tractar els problemes, els permet pensar en noves alternatives i arribar a solucions més creatives i completes. També qualsevol persona, encara que no ocupi un càrrec directiu, gràcies a adoptar una perspectiva múltiple com la que suggerim en aquesta assignatura, podrà entendre millor les situacions que visqui en les organitzacions en què participa.

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:  

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

        Criteri d'acompliment: Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica

        Criteri d'acompliment: Comprendre quins poden ser els elements essencials de la informació i la fiabilitat de la seva procedència.

 

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.
 • Capacitat per a desenvolupar eficientment activitats d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor de l'empresa.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.

  Les competències específiques del grau en Relacions Laborals i Ocupació que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents organitzatius.
 • Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

Tot això es concreta en els següents objectius que l'estudiant ha d'assolir al llarg del semestre:  

 • Explicar les situacions organitzatives des de diversos enfocaments, tenint en compte aspectes estructurals, simbòlics i polítics.
 • Analitzar i dissenyar l'estructura d'una organització.
 • Avaluar el nivell d'ajust entre l'estructura organitzativa i el context en que es troba l'organització.
 • Comprendre la importància dels símbols i allò cultural en la vida organitzativa.
 • Explicar el rol del poder i el conflicte en el funcionament de les organitzacions.
 • Analitzar els processos de canvi en les organitzacions.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en quatre NIUs:  

El NIU 1 proporciona una primera aproximació a què s'entén per "organitzacions" i explica per què és interessant estudiar-les. També fa una presentació general dels continguts que es veuran en la resta de l'assignatura, ja que exposa diverses perspectives des de les que s'estudien les organitzacions avui.  També incorpora l'enfocament "estructural". En essència, aquest enfocament es centra en com dividir, entre les diferents persones o grups que formen una organització, el treball que cal fer i en com coordinar després aquestes tasques que s'han assignat a grups diferents.

El NIU 2 incorpora el coneixement dels sistemes de control com una eina bàsica per tal de facilitar la coordinació de l'organització, posar objectius i estructurar-los en processos, departaments i funcions. Amb una visió humanista centrada en el control des de la perspectiva de cada persona, com un sistema organitzatiu orgànic i dinàmic. Lligat amb això, la segona part s'enfoca al concepte de justícia organitzativa, com un element i principi clau que determina els criteris per establir processos organitzatius que generin resultats justos per a tots els seus grups d'interès. L'equilibri entre el què s'aporta i el què es rep, és clau en el llarg termini, i s'exposen tots els tipus de justícia que existeixen en les relacions organitzatives.

El NIU tracta del punt de vista simbòlic-cultural, que analitza les organitzacions d'una manera similar a com ho fa l'antropologia amb les tribus. Així, destaca que l'actuació de les persones es veuen profundament afectada per valors i creences pròpies del seu entorn organitzatiu, els quals es manifesten a través de símbols, rituals i mites. En qualsevol organització, hi ha persones i grups amb diferents interessos, que poden arribar a ser contraposats, i amb diferents nivells de poder per aconseguir que els seus interessos es duguin a terme. La segona part del NIU s'endinsa en els aspectes relacionats amb el poder organitzacional i la seva gestió, que és precisament la distribució d'aquest poder allò que dóna lloc als conflictes i els anomenats jocs de poder.  

El NIU 4 tracta el canvi organitzatiu des dels tres punts de vista que hem vist al llarg de l'assignatura. Totes les organitzacions, i encara més en el món actual, han d'anar canviant si volen sobreviure. En aquest apartat estudiarem per què i com canvien les organitzacions, tenint en compte les implicacions estructurals, culturals i polítiques del canvi.  La segona part tracta de contribuir al canvi mitjançant la gestió proactiva de la justícia organitzativa emprant com a eina els sistemes de control que ajuden a organitzar els processos, resultats i en general qualsevol sistema d'incentius dins l'organització.

Amunt

Justícia en les organitzacions. Teories i conceptes clau XML
Justícia en les organitzacions. Teories i conceptes clau DAISY
Justícia en les organitzacions. Teories i conceptes clau EPUB 2.0
Justícia en les organitzacions. Teories i conceptes clau MOBIPOCKET
Justícia en les organitzacions. Teories i conceptes clau KARAOKE
Justícia en les organitzacions. Teories i conceptes clau HTML5
Justícia en les organitzacions. Teories i conceptes clau PDF
Sistemes de gestió i sistemes de control XML
Sistemes de gestió i sistemes de control DAISY
Sistemes de gestió i sistemes de control EPUB 2.0
Sistemes de gestió i sistemes de control MOBIPOCKET
Sistemes de gestió i sistemes de control KARAOKE
Sistemes de gestió i sistemes de control HTML5
Sistemes de gestió i sistemes de control PDF
Gestió de la justícia a les empreses a través dels sistemes de control XML
Gestió de la justícia a les empreses a través dels sistemes de control DAISY
Gestió de la justícia a les empreses a través dels sistemes de control EPUB 2.0
Gestió de la justícia a les empreses a través dels sistemes de control MOBIPOCKET
Gestió de la justícia a les empreses a través dels sistemes de control KARAOKE
Gestió de la justícia a les empreses a través dels sistemes de control HTML5
Gestió de la justícia a les empreses a través dels sistemes de control PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt