Direcció estratègica Codi:  01.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Direcció Estratègica ofereix una introducció a l'estratègia empresarial que combina el rigor teòric amb l'aplicació pràctica. El fil conductor d'aquesta assignatura és l'estudi dels determinants de l'èxit empresarial mitjançant conceptes, models i tècniques per a la formulació i selecció d'estratègies empresarials eficaces.   En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta assignatura és doble. D'una banda, proporcionar a l'estudiant el marc conceptual necessari per abordar els reptes que planteja la direcció estratègica de l'empresa. I de l'altra, facilitar i practicar un conjunt d'eines d'anàlisi més habituals i adients al marc conceptual proposat.

Amunt

Direcció estratègica és una assignatura obligatòria per als Graus d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme i optativa per als Graus en Relacions Laborals i Ocupació, Economia i  Informació i Documentació, en el que forma part de la menció "Gestió d'informació: anàlisi d'informació".

Amunt

L'assignatura està especialment dirigida a a aquells estudiants interessats en les funcions directives i a l'hora en la comprensió de la situació competitiva de les empreses i les organitzacions en general. 

Amunt

Per poder cursar aquesta assignatura s'han d'haver superat tots els crèdits bàsics del Grau corresponent.

Amunt

Competències Correspondència competència de la titulació
"Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima"

ADE CT: Organitzar i planificar la activitat professional de manera òptima.

Economia:CT8- Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.  

Economia CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.  

Turisme CT- Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima  

RLO CT8- Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.  

"Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica"

ADE: CT4- Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

Turisme CE- Capacitat per a identificar proactivament els perfils informacionals dels usuaris i dels factors crítics de vigilància de l'organització.

RLO: Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

"Gestionar eficientment una empresa o organització"

ADE CE3- Gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i febleses

Turisme CE- Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i febleses

Economia CE4- Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

"Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats".

ADE: CE5- Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Turisme CE- Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats, incloent el sector turístic

Economia CE13- Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

"Orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs tenint en compte l'entorn en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica".

ADE: CE7- L'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Turisme CE- Capacitat per l'orientació a resultats mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Economia CE14- Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica.

Economia CG1: Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu

"Comunicar correctament, per escrit o oralment en la llengua pròpia"

ADE CT5- Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Turisme CT- Comunicar correctament de manera escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

Economia CT5- Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
E

conomia CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials

Turisme i ADE: Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials

RLO- CE18 dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable. RLO: Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

L'objectiu fonamental de l'assignatura és introduir a l'estudiant en la tasca de l'alta direcció perquè l'empresa actuï de manera coherent amb el seu entorn i, al mateix temps, mantingui l'equilibri intern. En concret, a l'assignatura es pretenen assolir els objectius generals següents: 

  1. Conèixer els elements bàsics de la direcció estratègica, aprendre a identificar i establir els objectius empresarials, a formular i a posar en marxa una estratègia a l'empresa.
  2. Delimitar l'entorn general i l'entorn específic
  3. Conèixer els mètodes d'anàlisis més adequats per analitzar l'entorn
  4. Analitzar la situació estratègica de l'empresa, conèixer la seva cadena de valor i avaluar els seus recursos i capacitats.
  5. Conèixer les fonts, les condicions d'aplicació i els riscs dels avantatges competitius genèrics.
  6. Determinar la importància de les estratègies de desenvolupament empresarial, i analitzar les vies de creixement intern i extern, així com les estratègies de cooperació.
  7. Conèixer i aplicar els criteris d'avaluació i selecció de les diverses opcions estratègiques

Amunt

L'assignatura aborda les dues primeres fases en què conceptualment es pot separar el procés de direcció estratègica: (1) anàlisi estratègica, (2) formulació estratègica  i (3) implantació d'estratègies. Respecte la tercera (implantació d'estratègies)  no és objecte d'un tractament en profunditat d'aquesta assignatura.    

Així doncs, l'assignatura s'estructura en els següents continguts:   

1. Introducció a la  Direcció Estratègica i conceptes clau

2. Anàlisi externa de l'empresa

3. Anàlisi interna de l'empresa

4. Anàlisi DAFO

5. Formulació de l'estratègia

6. Avaluació i selecció d'estratègies     

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge de les unitats corresponents a aquesta assignatura els trobareu als materials però també a les fonts d'informació i els que eventualment es facilitin a cada activitat. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt