Logística Codi:  01.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La logística és una de les activitats estratègicament rellevants de l'empresa. Per tant, una bona gestió logística pot ajudar l'organització a aconseguir tant un avantatge en el cost/productivitat com un avantatge competitiu basat en el valor.

L'assignatura Logística adopta un enfocament global, d'acord amb la visió de la Logística Integral, emfatitzant, per tant, el seu caràcter estratègic. Aquest enfocament és imprescindible en un entorn empresarial com l'actual caracteritzat per la competitivitat, la globalització de l'economia, el outsourcing, la flexibilitat productiva i la fabricació de la varietat.

Per a aconseguir aquest avantatge competitiu les empreses no sols han d'entendre la logística com una distribució física de productes sinó també com un concepte més global de cadena de suministrament (SCM), que integri l'aprovisionament (i les relacions amb els proveïdors), la producció i la distribució física en el sentit més ampli (lliurament al client, servei postvenda i logística inversa) i, per tant, les empreses que volen anar més enllà en l'àmbit logístic, han de gestionar totes aquestes funcions de manera conjunta.

Amunt

L'assignatura de Logística és una assignatura obligatòria dels graus en Administració i direcció d'empreses (ADE)i Màrqueting i Investigació de Mercats (MIM).

Té una càrrega docent de 6 crèdits ECTS, la qual cos us ha de suposar, aproximadament unes 150 hores de treball. Pertany a l'àmbit de les Operacions de l'empresa i proporciona la capacitació acadèmica adequada per explorar les oportunitats competitives que ofereix a les empreses la gestió de la logística des d'una visió estratégica i integrada.

Amunt

Per cursar l'assignatura de Logística és recomanable haver cursat abans Introducció a l'empresa.

Amunt

Competències i Objectius

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques a assolir són les següents:

Competències

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura tant en el grau d'ADE com al grau de MiIM són les que es recullen a continuació:

 ·         Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.        

·         Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques del grau d'ADE vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:    

·   Gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleces i debilitats.

 ·  L'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients externs i interns.    

La competència específica del grau de MiIM vinculada a l'assignatura és:

· Capacitat per planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió del producte en el canal.

Aquestes competències senyalades anteriorment, es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

Objectius d'aprenentatge

 • Entendre el concepte de logística i logística integral.
 • Conèixer la influència de la logística en la consecució de una posició avantatjosa davant dels competidors.
 • Comprendre el procés de negociació de compres.
 • Coneixer les diferents modalitats de distribució.
 • Conèixer les estrategies de distribució.
 • Comprendre la dimensió del concepte de servei al client a la logística i com optimizar-la.
 • Entendre el concepte de outsourcing, la seva implantació i com aplicar-ho a la utilizació dels operadors logístics.
 • Entendre les diferents operacions que es realitzen dins d'un magatzem.
 • Conèixer la tipologia d'elements de transport i sistemes de prestatgeries més comunes en els magatzems i entendre el seu funcionamient.
 • Conèixer algunes de les tecnologies aplicades als magatzems.
 • Entendre el concepte de la supply chain management (SCM), tipologia i beneficis.
 • Entendre el concepte de comerç electrònic (e-commerce) i els elements principals que defineixen la logística per al comerç electrònic.
 • Entendre el concepte, tipologia i beneficis principals de la logística inversa.

Amunt

Els continguts de l'assignatura de logística s'estructuren en quatre mòduls: Introducció als conceptes bàsics de la logística, la funció de compres i aprovisionaments, logística de distribució i gestió de magatzems.


El mòdul 1, Introducció als conceptes bàsics de la logística, estableix el marc conceptual de l'activitat logística de l'empresa per a, a continuació, tractar el tema de la logística com a avantatge competitiu de l'empresa i analitzar, seguidament, la concepció coneguda com a logística integral, concepte que inclou els processos d'aprovisionament, producció i distribució de l'empresa. El mòdul finalitza amb una reflexió entorn del futur de la logística.

1. Introducció als conceptes bàsics de la logística

1. 1.  La logística conceptes i objectius

1. 2. La logística com avavntatge competitiu

1. 3.  Què és la logística integral

1. 4. El futur de la logística

El mòdul 2, la funció de compres i aprovisionaments, s'inicia amb una exposició dels conceptes fonamentals de la funció de compres per a, a continuació, tractar l'evolució del model de gestió de compres. Per finalitzar el mòdul s'estudia el procés de negociació i les seves principals característiques.

2. la funció de compres i aprovisionaments

2.1. Introducció a la funció de compres i aprovisionaments

2.2. La funció de compres

2.3. Evolució del model de gestió de compres

2.4. La negociació

En relació amb el mòdul 3, logística de distribuciógestió del transport i logística internacional aquest mòdul s'estructura en tres parts. La primera fa referència a la logística de distribució cosiderada un aspecte estratègic de les empreses per la seva contribució a la satisfacció dels clients. La segona part parla de la gestió del tranport que, en el entorn actual de globalització, ha passat a ser una baula fonamental dins de la cadena logística i, la tercera tracta els aspectes principals relacionats amb la logística internacional ja que a l'actualitat el mercat de les empreses és el món. El coneixement de l'operativa internacional les ajudarà a l'optimització de beneficis i a la minimització dels riscos logístics. 

3. Logística de distribució,  gestió del transport i logística internacional

3.1. Logística de distribució

3.2. Gestió del transport

3.3. Logística internacional

 
En el mòdul 4, Introducció a la gestió de magatzems, s'expliquen les principals operacions que es duen a terme en un magatzem, el equips que hi podem trobar, així com l'evolució tecnològica que han sofert al llarg del temps, dedicant un apartat específic als magatzems automàtics i al procés de picking així com a la impotància dels sistemes de informació dins de la gestió dels magatzems.  

4. Introducció a la gestió de magatzems

4.1. Funció estratègica dels magatzems

4.2. Operacions d'un magatzem

4.3. Equips d'un magatzem

4.4. Sistemes d'informació dels magatzems

Finalment en el mòdul 5, SCM, e-commerce i logística inversa, veurem com el concepte de gestió de la cadena de subministrament (SCM) entesa com la consideració de les funcions d'aprovisionament, producció, emmagatzematge, prepació de comandes i transport, inclosa també la logística inversa, com a part d'un tot i que per tant, les empreses que volen anar més enllà en l'àmbit logístic, han de gestionar totes aquestes funcions de manera conjunta. A més, en aquest mòdul es veurà també com el comerç electrònic ha afectat a l'àmbit logístic de les empreses en els últims anys.

5. SCM, e-commerce i logística inversa

5.1. Definició de la supply chain management

5.2. Orígens de la supply chain management

5.3. Tipus de supply chain management

5.4. Sectors d'aplicació de la supply chain management

5.5. Eines de la supply chain management

5.6. Operadors logístics en la SCM: 3PL i 4PL.

5.7. Beneficis de col·laboració en la SCM

5.8. Comerç electrònic (eCommerce)

5.9. Logística inversa

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació" o directament a l'apartat de materials de cada activitat. Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup i propostes.

- Material Web Associat. Un conjunt de casos i vídeos de suport i acompanyament que estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos addicionals de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt