Persones i organitzacions Codi:  01.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura constitueix una introducció a la relació que tenen les persones amb les empreses i organitzacions en tant que treballadors i treballadores, amb una concentració específica en el que es denomina, normalment, Direcció de Recursos Humans. La manera d'enfocar aquesta temàtica ha de ser necessàriament complexa, perquè l'objecte del nostre estudi, si bé pot considerar-se com un "recurs" a utilitzar -tal i com ho són els recursos materials o financers de l'empresa-, són realment persones que responen de manera diferent a uns mateixos estímuls; que no dediquen la seva vida només a treballar sinó també a altres activitats i sobre els quals l'organització no podrà mai exercir un control absolut. Però com que es tracta d'una introducció ens centrarem en definir els conceptes bàsics, descriure les eines imprescindibles i discutir els principis fonamentals.

Atesa la complexitat i relativa dificultat per a predir el comportament humà, la direcció de recursos humans no compta amb una gran formulació quantitativa (sí l'economia del treball, que no és l'objecte del nostre estudi) i per això sovint es considera la part "tova" (en anglès, "soft") de la gestió empresarial. No obstant això, la teoria que presentem en aquesta assignatura està fonamentada en un ampli nombre d'investigacions científiques, articles i llibres.

Finalment, cal destacar l'enfocament multidisciplinar que s'adopta en aquesta assignatura. Si bé parlarem de la "gestió" de persones, també tindrem en compte el "comportament" d'aquestes (des d'un punt de vista psicològic) en el marc de les organitzacions i no oblidarem els aspectes "normatius" que incideixen en el vincle entre persones i empreses. Esperem, amb tot això, que l'assignatura sigui d'interès per a estudiants de qualsevol branca del coneixement, ja que tots són actualment o en potència treballadors i treballadores d'una organització.

Amunt

Persones i Organitzacions forma part de les assignatures bàsiques/obligatòries dels graus de l'àmbit d'Economia i Empresa (Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Turisme, i Màrqueting i Investigació de Mercats).

Un major desenvolupament de la temàtica de la Direcció i gestió dels recursos humans es pot trobar en assignatures com Gestió i desenvolupament de recursos humans, Habilitats directives i Gestió del Canvi. Per a una visió estratègica de la direcció de recursos humans, l'estudiantat del Grau en Relacions Laborals i Ocupació té l'assignatura obligatòria Política i Direcció de Persones.

 

Amunt

La responsabilitat de la gestió dels recursos humans de l'empresa no és només treball dels i les especialistes en aquesta àrea o de la direcció de l'empresa, sinó que és responsabilitat de tothom que coordini equips de persones. A més, a qualsevol persona treballadora li interessa conèixer els conceptes i les funcions bàsiques de la direcció de persones perquè li seran aplicats en la seva activitat laboral. Per tant, Persones i Organitzacions es projecta a tots els camps professionals.

D'altra banda, l'assignatura serveix com a punt de partida per a estudis posteriors que emprengui l'estudiantat que vulgui especialitzar-se en la gestió de personal o algun dels seus camps específics (selecció, formació, contractació, consultoria, etc.).

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Es recomana que l'alumnat hagi superat l'assignatura Introducció a l'empresa abans de cursar Persones i Organitzacions, tot i que no és imprescindible. 

Amunt

Competències

A continuació indiquem les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura:

  • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable
  • Capacitat per a negociar en un entorn professional
  • Capacitat per argumentar, negociar, intervenir i resoldre conflictes

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:

  • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial

 

  • Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització
  • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs
  • Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals
  • Capacitat per elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius
  • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització

 

D'altra banda, els objectius d'aprenentatge generals de l'assignatura s'enumeren a continuació:

Objectius

1. Comprendre què és la gestió de recursos humans i el lloc que ocupa entre les àrees funcionals de l'organització.

2. Identificar les tendències i els reptes de la gestió de recursos humans que han d'assumir les organitzacions del segle XXI.

3. Abordar alguns temes d'actualitat que afecten a la gestió dels recursos humans: downsizing, globalització, noves tecnologies, etc.

4. Presentar a l'alumnat algunes de les funcions bàsiques de la gestió de recursos humans. 

5. Comprendre la importància que els aspectes psicològics individuals (valors i emocions) presenten sobre l'acompliment dels empleats i les empleades.

6. Presentar el concepte de motivació i les teories principals.

7. Explicar el concepte de lideratge i les seves característiques, així com els diferents enfocaments i les teories sobre el lideratge.

8. Comprendre la importància, els tipus i les característiques dels grups que hi ha en les organitzacions.

9. Familiaritzar-se amb el concepte de cultura organitzativa i les seves dimensions. 

10. Explicar breument l'evolució i el concepte de relació laboral.

11. Descriure els agents que intervenen en les relacions laborals i el paper de cadascun.

12. Conèixer el contracte de treball i el conveni col·lectiu com a elements de la normativa laboral més bàsica que emmarca el nostre model de relacions laborals.

13. Presentar els canvis actuals en les relacions laborals.

 


 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en cinc Reptes, que es descriuen breument a continuació:

Repte 1. Com hem arribat al paper estratègic de la gestió de recursos humans?

L'objectiu d'aquest repte és que l'alumnat s'enfronti a l'anàlisi de l'evolució del rol que ha exercit el departament de recursos humans, adoptant una visió estratègica de la gestió de recursos humans.  Això permetrà conèixer la importància de la contribució de les persones a l'avantatge competitiu de les organitzacions. Finalment, aquest repte també permet un acostament als principals condicionants dels processos de gestió dels recursos humans. 

Repte 2. Quines són les principals funcions de recursos humans?

Aquest repte situa a l'alumnat davant les diferents funcions de gestió de recursos humans, des de l'anàlisi de llocs de treball, passant per la incorporació de les persones a l'organització, la seva formació i desenvolupament, l'avaluació del seu rendiment, fins al sistema de retribució corresponent pel treball dut a terme.

Repte 3. Comprendre el comportament humà en l'organització és fonamental per a una gestió de recursos humans adequada.

Aquest repte permetrà a l'alumnat conèixer alguns aspectes importants del comportament organitzatiu. Els principals elements sobre els quals es vol treballar són: els valors i les actituds laborals, la motivació, el lideratge, el grup en l'organització, i la cultura organizacional.

Repte 4. Quines són les característiques bàsiques i les tendències actuals de les relacions laborals?

L'objectiu d'aquest repte és que l'alumnat conegui els antecedents històrics de les relacions laborals i els agents que intervenen en elles: el personal treballador i la seva representació, l'empresariat i la seva representació i, finalment, l'Estat. Així mateix, s'exposen els elements més importants de la regulació de les relacions laborals, com són el contracte de treball i la negociació col·lectiva. Finalment, també es descriuen les característiques actuals de les relacions laborals.

Repte 5. Gestió de recursos humans, comportament humà i relacions laborals, per què integrar-les?

En aquest repte, es plantegen activitats que impliquen integrar els diferents elements que componen la gestió de recursos humans. 

Amunt

Comportament ètic i responsable: igualtat d'oportunitats Audiovisual
Comportament ètic i responsable: Conciliació vida personal i laboral Audiovisual
Mitjans alternatius de gestió del conflicte XML
El conflicte organitzacional XML
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització XML
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització DAISY
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització EPUB 2.0
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització KARAOKE
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització HTML5
Mòdul didàctic 2: Comportament humà en l'organització PDF
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa XML
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa DAISY
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa EPUB 2.0
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa KARAOKE
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa HTML5
Mòdul didàctic 1: La direcció de recursos humans i la seva importància en l'empresa PDF
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals XML
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals DAISY
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals EPUB 2.0
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals KARAOKE
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals HTML5
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals PDF
Com aconseguir col·laboradors motivats i amb oportunitats per aportar? Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge de l'assignatura han de permetre que l'estudiantat assoleixi els objectius d'aprenentatge proposats. Això no impedeix, però, que es demani o suggereixi obtenir informació addicional d'altres fonts, per a completar els coneixements adquirits.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt