Comptabilitat financera Codi:  01.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La comptabilitat és un sistema d'informació i una eina imprescindible en qualsevol activitat econòmica o empresarial. Es tracta d'un procediment per a recollir, sistematitzar, valorar i resumir els esdeveniments de la vida de l'empresa susceptibles de ser expressats en termes econòmics. 

La demanda d'informació comptable per part dels usuaris, tant interns com externs a l'empresa, ha propiciat un conjunt de normes i principis als quals deu ajustar-se la comptabilitat de les empreses per aconseguir una homogeneïtat que permeti una correcta interpretació dels distints fets que succeeixen en l'àmbit empresarial.

L'assignatura Comptabilitat financera proporciona els instruments necessaris per a poder elaborar la informació financera bàsica de l'empresa, això és, els comptes anuals, sobre la base de les normes i principis que regeixen aquesta matèria.

Amunt

Comptabilitat financera és una assignatura obligatòria del Grau en Administració i Direcció d'Empreses, i és continuació d'Introducció a la Comptabilitat.

Per altra banda, aquesta assignatura proporciona els instruments fonamentals per a poder accedir a unes altres assignatures com són Anàlisi d'estats financers, Consolidació d'estats financers i Auditoria Externa.

Amunt

L'assessoria de temes financers a empreses que ho demandin, formant part de despatxos professionals d'auditors i assessors d'empreses i treballs dins dels departaments comptables de les empreses.

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és necessari haver cursat les assignatures següents:
 • Introducció a la Comptabilitat
 • Valoració d'operacions financeres

Amunt
Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) juntament amb els coneixements per elaborar la informació comptable, en base al Pla General de Comptabilitat, relativa a la gestió de l'empresa. Les competències i objectius es concreten en:

Competències transversals

Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació

Criteris d'acompliment:

 • Aplicar estratègies per a la cerca de la informació
 • Organitzar la informació seleccionada.

Negociar en l'entorn professional

Criteri d'acompliment:

 • Identificar la situació de negociació i cercar la informació

 

Competències específiques

Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

Capacitat per desenvolupar eficientment tasques administratives i de gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa u organització.  

 

Objectius d'aprenentatge

Aquestes competències es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

 1. Conèixer què és i què representa el Pla general de comptabilitat.
 2. Aprendre i aplicar el marc conceptual de la comptabilitat.
 3. Aprendre i aplicar les normes de registre i valoració contingudes en el Pla general de comptabilitat.
 4. Desenvolupar les operacions comptables utilitzades per presentar la constitució de les societats mercantils, i també les que són necessàries per a comptabilitzar les variacions de la xifra de capital social.
 5. Conèixer l'estructura que han de tenir el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria.

Amunt

Mòdul didàctic 1: El Marc normatiu de la comptabilitat a Espanya
 1. Normativa comptable espanyola i la reforma comptable de la Unió Europea
 2. Estructura del Pla General Comptable
 3. El marc conceptual de la comptabilitat
Mòdul didàctic 2: Desenvolupament de les Normes de Valoració de la inversió en actius no corrents
 1. Immobilitzat material
 2. Immobilitzat intangible
 3. Inversions immobiliàries
 4. Actius no corrents mantinguts per a la venda
Mòdul didàctic 3: Desenvolupament de les Normes de Valoració dels actius i passius financers (exclosos els relatius al tràfic mercantil)
 1. Concepte i classificació comptable dels instruments financers
 2. Passius financers
 3. Actius financers
Mòdul didàctic 4: Desenvolupament de les Normes de Valoració del patrimoni net, provisions i contingències
 1. Patrimoni net
 2. Provisions i contingències
Mòdul didàctic 5: Desenvolupament de les Normes de Valoració dels ingressos, despeses, deutors, creditors i imposats
 1. Resultat, ingressos i despeses
 2. Tractament comptable de l'impost sobre beneficis
 3. Deutors i creditors corrents
 4. Transaccions en moneda estrangera
 5. Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni
 6. L'impost sobre el valor afegit
Mòdul didàctic 6: Presentació de la informació. Els estats financers
 1. Normes comunes d'elaboració dels comptes anuals
 2. La memòria
 3. El balanç
 4. Compte de pèrdues i guanys
 5. Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)
 6. Estat de fluxos d'efectiu (EFE)
 7. Informació segmentada i estats financers intermedis

Amunt

Amunt

 Els materials i eines de suport dels que disposa l'assignatura són els següents:

 • Mòduls didàctics 
 • Exercicis 
 • Guies d'Estudi
 • Suport pel càlcul del tipus d'interès efectiu 
 • Conceptes bàsics 

Mòduls didàctics. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

Són uns dels materials més importants del curs; on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples i activitats per a resoldre. Podeu accedir a ells a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Exercicis. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

Permeten que l'estudiant practiqui els conceptes explicats en cadascun del mòduls didàctics. Es un complement fonamental als mòduls didàctics. Podeu accedir a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació. 

Guies d'Estudi (GES)

Orientacions que faciliten l'estudi de cada mòdul alhora que posen èmfasi en els conceptes fonamentals que s'han de comprendre.
Podeu accedir a elles a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Suport pel càlcul del tipus d'interès efectiu

Mostra tres opcions, existents a l' Excel, per calcular el tipus d'interès efectiu d'una operació financera. 
Podeu accedir a ell a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Conceptes bàsics 

Inclou dos documents que refresquen els conceptes bàsics de comptabilitat financera i de matemàtica financera, ja assolits en assignatures precedents a aquesta.

Podeu accedir a ell a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt