Control pressupostari i de gestió Codi:  01.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Control pressupostari i de gestió presenta un conjunt d'elements d'organització i d'informació que s'interrelacionen en el marc de l'activitat empresarial. L'aplicació pràctica de la pressupostació i el control de gestió a l'empresa té com a objectiu quantificar i operativitzar els objectius empresarials a curt i mig termini, així com establir els sistemes d'informació que permetin realitzar un diagnòstic de l'estat i l'evolució de l'empresa, i prendre les decisions oportunes per corregir les disfuncions i defectes, potenciar les actuacions positives i, conseqüentment, millorar la seva situació.

 

Amunt

És una assignatura de síntesi de molts conceptes, i amb diferents vessants: conceptual, tècnic i pràctic. D'altra banda, sota aquest títol es presenten, a vegades, conceptes francament diversos. El programa i el contingut de l'assignatura tracten d'incorporar els diversos punts de vista que, sobre la matèria, diferents persones i grups defensen, com també els vessants que acabem de mencionar. No obstant això, la prioritat ha estat la utilitat pràctica, és a dir, la divulgació d'uns coneixements que puguin ser utilitzats per qui els adquireix en la professió de la direcció d'empreses.

El seu contingut s'ha plantejat com una síntesi de coneixements que ja s'han estudiat al llarg de la carrera en diverses assignatures de l'àrea de coneixement de comptabilitat, com és el cas de la Comptabilitat Financera o la Comptabilitat de Costos, de les finances o la gestió i organització de l'empresa.

Amunt

Aquesta assignatura és molt adient per tots aquells estudiants interessats, com a orientació professional, en la direcció i gestió empresarial.

A més, el seu caràcter eminentment metodològic i pràctic permet l'estudiant assolir les principals competències associades al perfil professional de controller o responsable de control de gestió, figura rellevant en l'organigrama i en el desenvolupament de l'activitat de les mitjanes i grans empreses.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és necessari haver superat abans l'assignatura Introducció a la Informació Financera.

També pot ser útil per seguir l'assignatura tenir nocions de Comptabilitat Financera i Comptabilitat de Costos.

Amunt

Pla d'estudis Grau en ADE
- És requisit haver superat Comptabilitat de costos, Introducció a la Comptabilitat i Introducció a la informació financera.
- És recomanable haver superat Comptabilitat financera.

Amunt

 

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques a assolir són les següents:

Competències

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:

1. Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
2. Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
3. Capacitat per a comunicar correctament.
4. Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

 

Objectius d'aprenentage

Les competències específiques d'aquesta assignatura es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

1. Exposar el problema bàsic de les organitzacions: repartir la feina entre les diverses persones (o grups de persones), i controlar i avaluar després el grau de compliment d'aquesta feina.

2. Introduir els esquemes bàsics per a analitzar els problemes de control. Presentar el problema del disseny del sistema d'informació i control des d'un punt de vista d'anàlisi cost-benefici.

3. Presentar l'estructura del sistema de control: esquema de centres de responsabilitat i de classes de centres. Plantejar el procés de control dins del marc general de planificació i control en el si de les organitzacions.

4. Proporcionar una visió coherent del sistema d'informació intern que les empreses més avançades fan servir sobre la base de la planificació i control pressupostaris.

5. Analitzar l'avaluació dels centres de costos i les mesures d'eficàcia i eficiència d'aquests centres.

6. Analitzar l'avaluació dels centres de beneficis i les mesures d'eficàcia i eficiència d'aquests centres.

7. Explicar les interaccions entre diferents centres. Presentar el problema dels preus de transferència. Veure els diferents mètodes que hi ha per a resoldre'l i determinar quan són adequats.

8. Introduir-se en el debat actual sobre el paper que la comptabilitat de costos ha d'acomplir davant les profundes transformacions que l'empresa està vivint en la seva organització i procés productiu.

9. Portar a terme la implantació i el seguiment d'un sistema de control de gestió per mitjà d'una simulació basada en el cas d'una empresa, amb l'objectiu d'aproximar-se a la metodologia i continguts demanats per a l'accés a la professió.

 

 

Amunt

Mòdul 1.Control de costos i control de gestió

En aquest mòdul es tracta el problema de com controlar i gestionar els costos anticipant-se a aquests. En primer lloc, s'analitzen les idees fonamentals que justifiquen la implantació d'un sistema de costos estàndard i les seves aplicacions al control pressupostari mitjançant el càlcul i interpretacions de les desviacions. En segon lloc, es presenten les formulacions dels diferents tipus de pressupostos. En tercer lloc, s'al·ludeix al control de gestió mitjançant indicadors i quadres de comandament. Es tracta d'un mòdul una mica dens quant al contingut teòric i relativament difícil d'assimilar, especialment pel que fa al significat i la formulació de les desviacions en costos indirectes.

 

Mòdul 2. Els sistemes de control de gestió

Aquest mòdul presenta el concepte de control de gestió, així com els elements que formen part d'un sistema de control de gestió i que seran objecte d'aplicació en els mòduls posteriors.

 

Mòdul 3. Els Centres de Responsabilitat (I): Centres de costos.

Aquest mòdul inicia l'estudi de les organitzacions sobre la base del repartiment de tasques entre les diferents persones, el seu control i l'assumpció de responsabilitats, quan la variable "econòmica" que està sota la responsabilitat del centre és el "cost".

 

Mòdul 4. Els Centres de Responsabilitat (II): Centres de beneficis.

Com en el mòdul anterior, s'analitzen les organitzacions sobre la base del repartiment de tasques entre les diferents persones, el seu control i l'assumpció de responsabilitats, quan degut a la seva descentralització la variable que està sota la responsabilitat del centre és el "benefici".

Amunt

Control pressupostari i de gestió PDF

Amunt

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt