Economia internacional Codi:  01.531    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La rellevància actual de l'economia internacional és evident, no tan sols pel que fa als especialistes en la matèria sinó també per al conjunt de la societat. El funcionament dels mecanismes econòmics internacionals té unes dimensions empresarials, comercials, financeres i tecnològiques que generen profundes implicacions socials i polítiques. A les dècades recents (finals del segle XX i principis del segle XXI), la internacionalització de les relacions econòmiques ha generat el que coneixem per globalització, induint noves realitats, interaccions i regles que són imprescindible per a poder interpretar correctament la realitat econòmica de cada país.

La crisi iniciada al final de la primera dècada del segle XXI ens ha demostrat també com els aspectes globals no només han afavorit aquests canvis estructurals, també estan incidint en l'evolució conjuntural de les economies i els marges d'actuació de les polítiques econòmiques.

Formem part doncs d'economies interdependents i, per tant, obertes a un entorn de creixent globalització. L'assignatura ofereix els mitjans i recursos als/les estudiants per a interpretar adequadament aquests canvis que constantment es generen en la nova realitat que ens envolta. 

La relació d'aquesta assignatura amb totes aquelles altres que tracten dels aspectes macro i microeconòmics és doncs estreta. I, per la influència del fenomen de la internacionalització en l'àmbit empresarial, també està vinculada amb altres assignatures que s'ocupen de la gestió empresarial.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa corresponent al Grau en Administració i Direcció d'Empreses i al Grau en Ciències Socials, com també d'una assignatura obligatòria corresponent al Grau en Relacions Internacionals.

Amunt

El creixent grau d'interrelació de les economies nacionals és un dels trets més destacats de l'economia mundial en els últims anys. Aquesta internacionalització de l'economia condiciona la política econòmica nacional i l'activitat empresarial, sent imprescindible per a qualsevol professional de l'àmbit de la direcció i administració d'empreses un bon coneixement dels fonaments de l'economia internacional. D'aquesta manera, l'Economia Internacional es projecta pràcticament a tots els camps professionals de l'administració i direcció d'empreses, tant des del vessant de la producció, com des de la localització empresarial, la comercialització, el finançament, així com les altres àrees funcionals de l'empresa.

Amunt

És recomanable que els/les estudiants del grau en ADE que es vulguin matricular en aquesta assignatura prèviament hagin cursat satisfactòriament Comportament dels Agregats Econòmics i Mercats i Conducta.

Amunt

És recomanable haver superat les assignatures de Comportament dels Agregats Econòmics i Mercats i Conducta.

Amunt

Competències  (Estudiants Grau ADE)

Competències específiques

 1. Entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial

2. Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents  

Competències transversals  

1. Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació

2. Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica  

Competències (Estudiants Grau Relacions Internacionals)

Competències específiques

 1. Analitzar els fenomens internacionals i la realitat del món global des d'una perspecti va empírica i interdisciplinar

2. Comprendre l'estructura, competències i funcionamen de les organitzacions internacionals, amb atenció particular a la Unió Europea.

3. Aplicar els conceptes, teories i metodologies empíriques pròpies de l'economia a l'anàlisi dels fenòmens i les relacions internacionals.

Competències transversals  

1. Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

Competències  (Estudiants Grau Ciències Socials)

Competències específiques

1. Analitzar dades empíriques per a generar coneixement significatiu en l'àmbit de les ciències socials

Competències bàsiques i generals

1.  Disposar de la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins del se àmbit d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic

2. Aplicar les tècniques d'investigació, cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació

Resultats d'aprenentatge  

1. Analitzar la dimensió internacional creixent de molts aspectes de l'activitat econòmica i les seves implicacions econòmiques, socials i polítiques

2. Conèixer les explicacions del comerç internacional i els seus efectes, el debats sobre polítiques comercials i el marc institucional internacional dels intercanvis comercials.

3. Entendre el funcionament bàsic de les finances internacionals, els mecanismes d'interdependència entre economies i les repercussions de la globalització financera.

4. Comprendre els processos d'integració econòmica, tant en el seus aspectes comercials com en els monetaris.

5. Aplicar els coneixements adquirits als problemes de l'economia global, entenent els arguments cabdals en els debats rellevants sobre les interdisciplinàries realitats globals.

Amunt

L'assignatura s'estructura en quatre mòduls d'aprenentatge.

El primer mòdul tracta del Comerç Internacional, analitzant tant les argumentacions - clàssiques i modernes, incloses tant les que deriven de la proliferació de xarxes globals o multinacionals de producció- i els eventuals beneficis dels intercanvis comercials com també les raons i abast de les polítiques comercials que al llarg de la història, i també ara, miren d'interferir amb mesures proteccionistes en aquest comerç. Igualment, s'analitza el marc institucional i les regles que tracten d'emmarcar els fluxos comercials internacionals.

Per la seva part, el segon mòdul  es dedica a l'Economia Financera Internacional i examina els aspectes monetaris i financers, que inclouen els aspectes bàsics de determinació dels tipus de canvi. Al mateix temps que l'economia internacional es "globalitza" apareix també una força que es podria en cert sentit interpretar com a contraposada però també amb vessant de complementarietat amb les dinàmiques globals: els processos d'integració regional a través dels quals alguns països adopten relacions més estretes, bé sigui en els àmbits comercials, mitjançant la creació de àrees de lliure comerç o "mercats integrats", bé en els àmbits monetaris com, en el cas d'Europa, la integració monetària.

En relació al mòdul tercer, aquest es destina a aquestes esmentades dinàmiques d'integració econòmica, tant en la seva significació pel conjunt de l'economia global com pel que impliquen més específicament per a les nostres realitats més properes a Europa.

Finalment, en el quart mòdul s'analitza un conjunt de qüestions que tenen en comú tant la seva actualitat com el seu caràcter "transversal" entre les dimensions tractades als mòduls anteriors. Així es debaten les connexions entre Internacionalització i Creixement, el paper de les economies emergents a l'economia global, la seva incidència sobre els difícils mecanismes de "governança" de la globalització, els problemes de pobresa i desigualtat a escala mundial, o les controvèrsies sobre competitivitat i les propostes de reforma de l'arquitectura financera internacional. I també s'introdueixen uns breus apunts - ja que les temàtiques desborden amb escreix el temari d'aquesta assignatura - sobre aspectes intergeneracionals que van des de les implicacions de les noves realitats demogràfiques fins els problemes mediambientals.  

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.

Els mòduls didàctics també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.

- Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt