Comerç exterior Codi:  01.535    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Comerç Exterior  vol oferir a l'estudiant una exposició detallada, des d'un punt de vista tant teòric com pràctic dels continguts essencials per abordar una operació de comerç internacional.

Cal donar un tracte diferenciat als temes empresarials quan els adjectivem com "internacionals". Aquesta assignatura s'ha de veure com un complement a d'altres assignatures bàsiques, però a causa de la tendència a la internacionalització de les empreses, la globalització dels mercats i la nova dimensió de l'exportació, que és clau de l'èxit empresarial, aquesta assignatura aporta al futur responsable els elements bàsics per saber afrontar els mercats exteriors amb les eines adequades, a través dels canals correctes i amb els mecanismes que li permetin prendre aquestes decisions amb la màxima quantitat d'informació.

Per tant, és bàsic que es faci una introducció als orígens del comerç exterior i que estudiem les regles del joc que hem d'utilitzar pel que fa als canals de distribució, els documents i els mitjans de pagament així com per eliminar la incertesa en els negocis.

 

Amunt

Aquesta assignatura és optativa, de 6 crèdits, i s'emmarca dins del programa que hauria de seguir un/a estudiant que vulgui dominar la gestió empresarial. No pretenem que aquest/a obtingui uns coneixements teòrics sinó pràctics i relacionats amb el món de l'empresa.

L'assignatura forma part, dins del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, de la menció Màrqueting global

Amunt

Els coneixements adquirits en aquesta assignatura són força valorats en el món laboral, que cada cop necessita més tècnics en operacions internacionals. De fet, moltes de les transaccions que realitza una empresa tenen l'origen o la destinació a l'estranger. Amb els coneixements bàsics però prou generals que dóna aquesta assignatura, hom està en condicions d'estudiar algun curs de perfeccionament que permeti dur els tràmits i les operacions comercials amb altres empreses estrangeres.

Aquesta especialitat aporta una base consistent a l'alumne per poder desenvolupar-se amb més seguretat en la complexitat del comerç internacional. Amb l'especialitat es pretén que l'estudiant adquireixi els coneixements que el motivin a aprofundir el camp del comerç internacional per mitjà d'una preparació i un acompliment eficient de les funcions que l'empresa encomana a l'especialista.

El perfil de la persona que hagi realitzat l'especialitat de comerç exterior serà el següent:

 • Estar capacitat per a discernir la competitivitat potencial d'una empresa en termes de preu, qualitat i volum de producció acceptables en els mercats internacionals.
 • Tenir preparació professional en l'àrea del comerç exterior que li permeti comprendre, analitzar i explicar les diferents forces que incideixen en el sector exterior d'un país determinat.
 • Conèixer els avantatges que ofereixen els sistemes duaners i comercials preferencials en la Comunitat Europea.
 • Estar preparat per a fer l'anàlisi d'una cotització internacional competitiva i rendible.
 • Conèixer les eines necessàries dels tràmits per a realitzar una exportació eficient i efectiva dels seus productes.
 • Conèixer els instruments bancaris que l'auxilien en el pagament i cobrament de les operacions de comerç exterior.
 • Haver fet alguna incursió en el coneixement de les pràctiques utilitzades en el comerç exterior.

Amunt

És recomanable haver superat  l'assignatura de:
- Fonaments de màrqueting

Amunt

Objectius

 • Disposar d'estratègies per a introduir-se en mercats exteriors.
 • Conèixer els incoterms.
 • Conèixer l'operativa de l'activitat importadora i exportadora, així com la documentació corresponent.
 • Aprendre diferents modalitats de cobrament i pagament internacionals.
 • Conèixer el funcionament i les característiques del mercat de divises.

L'especialitat en comerç exterior té com a objectiu formar especialistes d'alt nivell, capacitats per a desenvolupar activitats relacionades amb el procés importador exportador espanyol i comunitari, necessari avui dia per subsistir en el concert mundial de la competència industrial i comercial.

 

Competències

Específiques

 • Entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial.
 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Transversals

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a la negociació.

 

Amunt

Mòduls           Descripció

Mòdul 1         Internacionalització i comercialització

Mòdul 2         Incoterms i contractació internacional

Mòdul 3         Gestió en comerç exterior

Mòdul 4         Mitjans de pagament i mercat de divises

Mòdul 5.        Cas pràctic. La internacionalització d'una pime. Primera part

Mòdul 6.     Cas pràctic. La internacionalització d'una pime. Segona part

Mòdul 7.        Cas pràctic. Projecte de l'empresa Saniroca: inversió en una planta

                      de producció de sanitaris de porcellana al Marroc 

Mòdul 8.        Cas pràctic. Softy

 

Amunt

Amunt

Característiques específiques del material didàctic i bibliografia.

El material per estudiar l'assignatura està format exclusivament pels vuit mòduls anteriorment citats, publicats per la UOC en:

- Material web, en el apartat de material de l'assignatura.

Això no obstant, es recomana bibliografia, especificada en el pla docent de l'assignatura.

La prestatgeria virtual serveix de recolzament o de complement de l'assignatura.

També us pot ser d'utilitat consultar l'Hiperrepertori o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt