Temes actuals de l'empresa Codi:  01.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En l'assignatura Temes actuals de l'empresa s'aborden tres temàtiques relatives a la gestió empresarial de rellevància creixent en el context actual. Una d'elles fa referència a l'efecte de les xarxes i els social media sobre la gestió de les empreses i, l'altra, a la necessitat d'adoptar i desenvolupar una estratègia socialment responsable i alhora rendible. La tercera temàtica i amb caràcter transversal a les dues anteriors temàtiques, posarem un especial interés en l'estudi de l'economia col·laborativa o sharing economy.

L'enfocament d'aquesta assignatura és eminentment pràctic, ja que es tracta de desenvolupar un projecte o treball sobre algun dels àmbits als que fan referència aquests blocs temàtics. Aquesta assignatura pretén ajudar a l'estudiant en la manera d'enfrontar-se a la realització d'un projecte o treball, desenvolupant competències que  creiem que li seran d'utilitat, no només en l'àmbit professional, sinó també de cara a realitzar el treball final del grau.

Amunt

Temes actuals de l'empresa és una assignatura optativa del grau d'ADE que forma part de la menció "innovació y canvi organitzatiu". Es recomana cursar-la abans de realitzar el TFG.

L' assignatura  pretén instruir a les persones estudiants en dos aspectes que són cabdals per a la seva formació acadèmica i competencial.

- Competència de treball en equip en tant que és una de les competències que  el mercat de treball més valora actualment. 

-Aprenentatge mitjançant un projecte ja que el curs gira al voltant de la realització d'un treball d'investigació liderat pels propis estudiants. A més, suposa el preludi del Treball final de grau, projecte de més envergadura.

Amunt

No són necessaris coneixements previs d'altres assignatures per a cursar amb èxit els reptes i continguts que planteja aquesta assignatura. No obstant, proposem cursar-la després d'haver superat les assignatures bàsiques i la majoria de les obligatòries, per tal d'extreure-li un rendiment més elevat.

Amunt

Competències transversals i els criteris d'acompliment que es treballen i avalúen de manera específica en aquesta assignatura són: 

 • Capacitat per a interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 1. Comprendre quins poden ser els elements essencials de la informació i la fiabilitat de la seva procedència.
 2. Aplicar procediments, regles o principis adequats per l'anàlisi  de la informació.
 3. Aplicar procediments, regles o principis adequats per a la síntesi de la informació.
 4. Extreure les conclusions de la informació i contrastar-les.
 5. Prendre una postura o decisió argumentada sobre el tema analitzat.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima. 
 1. Dissenyar plans d'actuació per a dur a terme l'activitat professional.
 2. Coordinar les diverses activitats, tot definint prioritats i controlant la qualitat del treball.
 3. Identificar dificultats potencials o situacions crítiques en el decurs de l'acció i establir mecanismes per a contrarrestar-les.
 4. Avaluar els plans d'actuació, programes i projectes, tot obtenint un retorn que permeti la seva millora continua. 
 • Capacitat per a treballar en equip i virtual en entorns multidisciplinaris. 
 1. Col·laborar en la definició dels objectius del grup, tot relacionant-los amb els propis.
 2. Consensuar les normes de funcionament del grup, i l'organització i la distribució dels processos i les tasques del grup.
 3. Integrar i utilitzar adequadament els recursos tecnològics en les tasques del grup.
 4. Contribuir de forma activa dins dels terminis previstos i amb els recursos disponibles, tot respectant les normes de funcionament acordades.
 5. Contribuir a la cohesió de l'equip amb una bona comunicació, tot compartint informació, coneixement i experiències, respectant els punts de vista dels altres, i oferint retroalimentació de forma constructiva.
 6. Actuar constructivament a l'hora de resoldre els conflictes de l'equip.

Competència específica, i els criteris d'acompliment associats, del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden i avalúen de manera específica en aquesta assignatura són: 

 • Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercat.

1. Analitzar i avaluar la informació obtinguda.

2. Prendre decisions a partir de l'anàlisi realitzada.    

Amunt

- Les xarxes socials i la gestió de l'empresa actual. Existeixen experts que veuen els mercats com a converses. En aquest context, les xarxes socials permeten i faciliten que aquestes converses puguin ser més directes, personalitzades, multilaterals i intenses. A més, aquestes adquireixen una dimensió i impacte públic sense precedents pel potencial de les persones a les quals poden arribar. Així doncs, les empreses no poden viure al marge d'aquesta realitat i gestionar-la adequadament serà cabdal pel futur de les mateixes.  Per tant, es tracta

d'analitzar com les xarxes socials han impactat, estant impactant i poden impactar en el futur en la gestió de les empreses. I, tot això, implica tenir en compte com afecten a:

 • El model de negoci, a la definició i redefinició de la seva estratègia.
 • La identitat corporativa i a la seva reputació.
 • La manera de gestionar i dirigir els equips, de captar talent.
 • De captar fons financers i recursos.
 • La gestió del coneixement, del capital organitzacional.
 • La manera d'innovar.
 • De "dialogar/conversar" amb els clients, és a dir, de relacionar-se amb ells, que ells es relacionen amb nosaltres i a la vegada de relacionar-se entre ells.
 • De conversar amb els proveïdors, els distribuïdors, els col·laboradors i la societat en el seu conjunt. 

- La Responsabilitat Social de les Empreses (RSE). Els experts atribueixen el protagonisme adquirit per la RSE a les pròpies necessitats d'una economia global, que exigeix d'una actitud pro-activa per part de les empreses en l'assumpció de responsabilitats atés que han d'ampliar les facetes que integra el concepte de benefici empresarial sota pena de perdre tota legitimitat social i, amb això, el paper econòmic que tenen. L'objectiu fonament és fer possible una estratègia responsable, en les diferents dimensions de la responsabilitat, amb que aquesta estratègia sigui rendible. En aquest sentit es tracta de:

 • Establir clarament què s'entén per RSE.
 • Conèixer quins són els principals àmbits d'actuació de la RSE.
 • Identificar bones pràctiques en cadascun dels eixos d'actuació de la RSE.
 • Conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per l'ONU i que marcaran l'agenda de les empreses fins el 2030.

 - Un tema d'actualitat i transversal a aquests dos àmbits és l'economia col·laborativa (sharing economy). Aquesta realitat econòmica, la qual està tenint un fort impacte en els models de negoci empresarials por ser objecte d'anàlisi i estudi tant des de la perspectiva de la responsabilitat social de les empreses com de la digitalització de l'economia, en general, i les empreses en particular. 

En concret, s'aportaran elements d'anàlisi i reflexió per:

 • Identificar quines són les principals aportacions de l'economia col·laborativa.
 • Identificar els principals riscos.
 • Analitzar bones pràctiques.

- Un altre tema de molta actualitat és el fenomen de les empreseses tecnològiques, de ràpid creixement econòmic i financer i amb una valoració superior als 1000 milions de dòlars abans de sortir a borsa (àlies empreses unicorn). Lligat a aquest fenomen també analitzarem les fonts de finançament més actuals més enllà d'aquesta tipologia d'empreses. 

Amunt

Treball final de carrera Web
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Treball final de carrera XML
Treball final de carrera DAISY
Treball final de carrera EPUB 2.0
Treball final de carrera MOBIPOCKET
Treball final de carrera KARAOKE
Treball final de carrera XML
Treball final de carrera HTML5
Treball final de carrera PDF
Treball final de carrera OAI-MPH
La comunicació empresarial i les xarxes socials Audiovisual
La gestió de l'empresa i les xarxes socials Audiovisual
La RSC i la gestió empresarial: el cas dels cafés Novell Audiovisual
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt