Gestió de la innovació Codi:  01.544    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La I+D+i, investigació, desenvolupament i innovació són actualment considerades qüestions imprescindibles per al progrés. Agents polítics, socials i econòmics incorporen contínuament la necessitat d'innovar com a font de progrés. I el cert és que la nostra societat està fent esforços importants per impulsar la innovació des de diversos àmbits i a tots els nivells de govern, europeu, estatal, autonòmic o local es creen unitats dedicades a la I+D+i. A l'empresa, la innovació també té un protagonisme creixent i determinant per al seu desenvolupament i supervivència. Cada vegada més, està més clar que l'empresa que no innovi desapareixerà davant de la forta competència, en un món dels negocis sotmès a una evident globalització.

Amunt

L'assignatura Gestió de la Innovació és una assignatura optativa del Grau d'ADE amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS

Amunt

  • Administració i direcció d'empreses
  • Gestió de la innovació
  • Estratègia empresarial

Amunt

No es requereix coneixements prèvis.  

Amunt

 No hi ha informació prèvia a la matrícula. 

Amunt

  Les competències que es volen  desenvolupar en aquesta assignatura són les següents:  

Específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses

·   Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i  institucional identificant les seves fortaleses i debilitats

·   Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats

·   Capacitat per a l'orientació a resultats a través  de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs  

 Transversals dels estudis d'economia i empresa

 ·   Capacitat per a adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable ·   Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

 ·   Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional ·  

Capacitat per a emprendre i innovar   Els objectius d'aprenentatge són els següents:

  1.     Saber gestionar la innovació  fent possible obtenir noves idees i beneficis econòmics

2.     Conèixer els conceptes bàsics i l'entorn que configura la gestió de la innovació per a aplicar òptimament les seves tècniques

3.     Generar idees, desenvolupar i executar projectes d'innovació que siguin rendibles

 4.     Assolir un bon finançament per al desenvolupament

Amunt

L'assignatura s'estructura en 4 mòduls didàctics que fan referència als següents continguts:

 

El primer mòdul ofereix una visió general de la gestió de la innovació, de l'entorn en què es desenvolupa, dels instruments i les tècniques que la configuren i de l'esquema general de la seva realització, incloent les formes d'obtenicó de benefici econòmic.

 

Els mòduls didàctics, 2, 3 i 4 contenen tècniques concretes per al desenvolupament de la innovació i la rendibilització de l'esforç econòmic dedicat. En el cas del mòdul didàctic 2, es creen les bases per desenvolupar la innovació des de la generació d'idees a  la seva concreció en projectes innovadors i execució dels mateixes, fins a disposar d'innovacions  a punt de ser comercialitzades o implementades per l'empresa. Es a dir s'aborda el procés innovador partint de zero, és a dir, obtenir noves idees i arribar a innovacions concretes. Es coneixerà com finançar el procés per fer-lo viable econòmicament i acreditar legalment la propietat sobre les innovacions.

En el mòdul didàctic 3 s'explica la forma d'implementar les innovacions internes a l'empresa i la manera d'aconseguir ajuts econòmics i d'altres tipus que faciliten la innovació en tots els seus aspectes i que resulten essencials per a millorar la rendibilitat de la mateixa.

Finalment en el mòdul didàctic 4 s'ocupa d'un aspecte cabdal per a l'obtenicó de beneficis econòmics per a la innovació que és la comercialització de les innovacions i dels seus drets de propietat.

 

 

Mòdul didàctic 1: Conceptes basics i esquema general de la innovació

 

1.1  Concepte d'innovació i la seva gestió

1.2  L'entorn de la gestió de la innovació

1.3  Els instruments per a la gestió de la innovació

1.4  Esquema general de la innovació

 

Mòdul didàctic 2: Planificació i execució de les innovacions

2.1 Idees bàsiques

 2.2 Sistematització de la gestió de la innovació

2.3 Generació d'idees

2.4 Planificació i finançament

2.5 Execució de projectes i de millores internes. Acreditació de la propietat de les innovacions

 Mòdul didàctic 3:  Explotació de les innovacions internes i ajuts a la innovació

3.1 Idees bàsiques

3.2 Explotació de les innovacions internes

3.3 Ajudes a la innovació

3.4 Cerca de recolzament a la innovació

 

Mòdul didàctic 4 comercialització de les innovacions i els seus drets

1.1  Idees bàsiques

1.2  Comercialització de les innovacions

1.3  Comercialització dels drets i coneixements sobre les innovacions

Amunt

Amunt

En conjunt els materials didàctics reponen a una doble orientació teórica i pràctica que se ha donat a l'assignatura. Així els conceptes bàsics que son analtizats es basen en exemples i casos pràctics basats en situacions reals. També s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt