Gestió del canvi Codi:  01.546    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Durant els darrers vint anys, les societats, les economies i les organitzacions han experimentat canvis freqüents, ràpids i inesperats. Els professionals i directius han d'estar preparats per assumir personalment aquests canvis, així com per donar suport als processos de canvi en les seves organitzacions.

L'assignatura Gestió del Canvi facilita conceptes, marcs de referència i instruments per ajudar a l'estudiant a fer front als canvis continuats que es produeixen en les organitzacions. Per a això, s'aborden els tres nivells d'anàlisi en què el canvi es pot produir: l'àmbit conjunt de la societat, l'àmbit col·lectiu de les empreses i les organitzacions, i l'esfera individual.

La gestió del canvi és una disciplina jove, però que compta ja amb un ampli volum d'aportacions provinent de camps de coneixement diversos. En aquesta assignatura, es combinen diferents punts de vista per oferir una visió panoràmica dels elements principals que han de tenir en compte els professionals implicats en un procés de canvi, i especialment si es troben en posicions de responsabilitat.

 

 

Amunt

Aquesta assignatura és una optativa que complementa totes aquelles centrades en les organitzacions i el seu funcionament, així com en el comportament de les persones dins de les organitzacions.

En concret, les següents assignatures presenten una relació més estreta amb els continguts de Gestió del Canvi:

 • Organització d'Empreses: El darrer mòdul d'aquesta assignatura se centra, precisament, en el canvi organitzatiu. Gestió del Canvi dóna continuïtat i aprofundeix en aquests continguts.
 • Persones i Organitzacions: Diversos mòduls de Gestió del Canvi aprofundeixen en elements clau del comportament humà en les organitzacions, incloent la motivació, el lideratge i la cultura organitzativa.
 • Direcció Estratègica: El darrer mòdul d'aquesta assignatura parla de la implantació de l'estratègia. Les capacitats de gestió del canvi són molt necessàries per a qui vulgui implantar una nova estratègia en una organització.
 • Habilitats directives: El conjunt d'habilitats treballades en aquesta assignatura són de gran utilitat per a qualsevol agent del canvi.
 • Negociació: La capacitat de negociació és imprescindible per a qui desitgi gestionar el canvi en una organització.
 • Política i Direcció de Persones (només grau en Relacions Laborals i Ocupació): Aquesta assignatura dóna els coneixements per a seleccionar i controlar una estratègia basada en el capital humà. Implantar aquesta estratègia segurament requerirà la capacitat de gestionar el canvi.

Amunt

La gestió del canvi és una matèria de gran interès per a professionals de qualsevol àmbit. En particular, serà útil per a qui gestiona equips de persones i qui ocupa càrrecs directius, però la necessitat de canvi en les organitzacions actuals fa que també els altres professionals surtin beneficiats del seu coneixement.

Amunt

Per a superar aquesta assignatura, no és necessari cap requisit previ. No obstant això, recomanem que els estudiants hagin cursat prèviament l'assignatura Organització d'Empreses.

Amunt

Aquesta assignatura inclou treball col·laboratiu en una de les PACs.

No és necessari haver superat prèviament cap altra assignatura, tot i que es recomana haver cursat Organització d'Empreses.

Amunt

La realització de les activitats proposades en aquesta assignatura ha de permetre a l'estudiant desenvolupar certes competències transversals -transferibles a diversos entorns i no específiques d'una ocupació en concret-, així com certes competències específiques d'unes ocupacions professionals particulars. Al mateix temps, aquestes competències es treballaran en torn a l'aprenentatge de certs continguts, propis del camp de coneixement de la gestió del canvi, la qual cosa dóna lloc a uns resultats d'aprenentatge.

Competències transversals

Les competències transversals del grau d'Administració i Direcció d'Empreses que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a la negociació en l'entorn professional.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.

Les competències transversals del graus de Relacions Laborals i Ocupació que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.
 • Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.

Atès que hi ha un clar solapament de competències, es poden resumir en quatre les competències transversals que es treballen al llarg de l'assignatura:

 • T1-Capacitat per a adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable: Aplicar conceptes, teories i models per a l'anàlisi de la dimensió ètica de l'activitat econòmica i empresarial. Demostrar sensibilitat ètica vers els altres, i saber prendre decisions econòmiques i empresarials responsables.
 • T2-Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars: Col·laborar dins d'un equip en treball multidisciplinar (amb diverstitat de perfils i de temàtiques) tant en un entorn presencial com virtual, tot assumint compromisos i aprofitant els recursos disponibles.
 • T3-Capacitat per a la negociació en l'entorn professional: Capacitat d'arribar a acords satisfactoris per a les parts implicades, mitjançant un procés de comunicació, tot descobrint o creant elements que produeixin valor afegit a la relació.
 • T4-Capacitat per a emprendre i innovar: Capacitat per a identificar, buscar i comprometre els recursos necessaris, i alhora planificar i organitzar creativament   l'activitat professional dins d'un entorn complex, amb la finalitat de desenvolupar millores organitzatives, nous productes o processos o oportunitats de negoci.

Competències específiques

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Les competències específiques del grau en Relacions Laborals i Ocupació que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius.
 • Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut, tot aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

Una síntesi d'aquestes competències d'ambdós graus permet definir quatre competències específiques que es treballen al llarg de l'assignatura:

 • E1-Investigació i explicació del comportament de les empreses i organitzacions: Capacitat per a analitzar, diagnosticar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals, tot aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
 • E2-Anàlisi i previsió:Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • E3-Planificació i estratègia: Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes i estratègies en l'àmbit laboral i organitzacional, en tots els nivells jeràrquics.
 • E4-Orientació a resultats i satisfacció de clients: Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Resultats d'aprenentatge

Per a superar amb èxit l'assignatura, els estudiants han de ser capaços de:

 1. Explicar les diferents formes de canvi, les forces que impulsen el canvi organitzatiu i els seus principals elements.
 2. Explicar què són, com es generen i com es difonen les novetats.
 3. Distingir els diversos rols que poden tenir les persones implicades en un canvi.
 4. Explicar el paper de les necessitats humanes, la personalitat i les emocions de les persones quan fan front a canvis en la seva organització.
 5. Identificar quin model de canvi organitzatiu és el més adient davant de diferents tipus de problemes, i exposar amb detall els principals models de canvi planificat.
 6. Identificar i analitzar comportaments que es considerin de resistència al canvi i proposar vies per a evitar que apareguin.
 7. Explicar quines característiques ha de tenir i quines accions ha d'emprendre qui es responsabilitza d'un canvi.
 8. Analitzar els interessos polítics al voltant d'un procés de canvi i identificar algunes maneres d'aconseguir que aquests interessos es duguin a terme.
 9. Comentar la relació entre la cultura i el canvi en les organitzacions.
 10. Explicar com l'aprenentatge pot ser alhora un mitjà i un fre per al canvi organitzatiu.
 11. Analitzar canvis organitzatius per a detectar-ne els punts forts i febles i realitzar propostes de millora.
 12. Dissenyar plans per a dur a terme canvis organitzatius de diversos nivells de complexitat.

Amunt

Els continguts de Gestió del Canvi tracten aquesta matèria des d'una perspectiva àmplia i interdisciplinària, relacionant els tres nivells en què es pot produir el canvi: l'esfera de la vida individual, l'àmbit col·lectiu de les empreses i les organitzacions, i l'àmbit conjunt de la societat. El centre d'atenció principal, però, serà el canvi en les organitzacions.

Índex dels materials didàctics:

1. El canvi organitzatiu. La novetat

2. Models de canvi planificat en les organitzacions

3. Aspectes individuals del canvi organitzatiu

4. La resistència al canvi

5. Lideratge i política en el canvi organitzatiu

6. La cultura organitzativa i l'aprenentatge

Unes recomanacions finals

Amunt

Amunt

Per a assolir els coneixements propis de l'assignatura, l'estudiant haurà de comprendre amb profunditat tant els materials didàctics (en suport web) com un petit nombre d'articles especialitzats.

Les activitats d'avaluació continuada poden requerir l'ús d'eines i entorns de treball específics, a més dels espais habituals de l'aula (debat i fòrum tradicionals). En particular, eines per a l'elaboració de mapes conceptuals i entorns per al treball col·laboratiu sobre els que s'informarà puntualment.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt