Macroeconomia Codi:  01.547    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La Macroeconomia és la part de l'anàlisi econòmica que tracta del funcionament del sistema econòmic amb una perspectiva agregada o de conjunt. Conceptualment es contraposa - i complementa - a la Microeconomia que estudia l'economia a partir dels "agents bàsics" com el consumidor i la empresa i les seves interaccions en un mercat. 

Es podria pensar que per analitzar el comportament d'una economia en el seu conjunt n'hi ha prou  amb agregar: sumant la producció de les diferents empreses obtindríem el Producte Interior Brut o similars indicadors d'activitat.

Fent un càlcul promig ponderat de l'evolució dels diferents preus als diferents mercats obtindríem una mesura de l'evolució dels Índexs de Preus del conjunt de l'economia, i així successivament. I en bona mesura això és veritat. Però si la Macroeconomia ha adquirit un "status" específic dins de l'anàlisi econòmica és per les evidències de que els problemes agregats d'una economia presenten trets que van més enllà de la simple addició d'"agents" o mercats individual.
 
Per examinar l'evolució global de l'economia, la macroeconomia s'interessa per les variables relacionades amb l'activitat econòmica, per les polítiques econòmiques dutes a terme des de l'Administració i pels seus efectes sobre el comportament global de l'economia.
 
 

Amunt

L'assignatura de Macroeconomia s'ofereix en el Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en el Grau d'Economia i en el Grau de Ciències Socials. En el cas del Grau ADE, l'assignatura Macroeconomia forma part de la menció Empresa i mercats globals i en el Grau de Ciències Socials forma part de la menció Economia. En el Grau d'Economia és una assignatura obligatòria, per tant, no forma part de cap menció. 

Aquesta assignatura s'enquadra en un context d'acumulació de coneixements relatius a l'economia considerada en la seva globalitat, que permeten i faciliten l'estudi d'altres matèries com a economia financera, sistema fiscal o analitzar les polítiques públiques. Així mateix, l'assignatura junt amb les restants dels dos plans d'estudis, en que s'ofereix, permet un millor enteniment dels problemes relatius al nostre entorn.

Amunt

L'assignatura no es projecta en un camp professional particular, sent de gran utilitat per a la comprensió de la realitat econòmica que conforma el nostre entorn. D'aquesta forma, molts dels aspectes que s'estudiaran al llarg del curs, són d'ajuda en molts camps professionals on es requereix la comprensió de les diferents forces que actuen en l'economia moderna.

Amunt

Cal haver cursat prèviament l'assignatura Comportament dels agregats econòmics (Grau ADE)/Introducció a la macroeconomia (Grau en Economia). En tot cas, és important tenir actualitzats els coneixements bàsics de matemàtiques, com per exemple, regles de derivació, resolució de polinomis i sistemes d'equacions, el treball amb logaritmes neperians, etc.

Amunt

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:

Grau ADE:

 • Capacitat per a l'anàlisi crític i la síntesi

Grau Economia:

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Analitzar de manera crítica i sintètica.
 • Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera. 

 Grau Ciències socials:

 • Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera. 

 

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:

Grau ADE:  

 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial.
 • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i febleses.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

 

Grau Economia: 

 • Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.
 • Analitzar i revisar els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica.

  Grau Ciències socials:

 • Intervenir amb rigor tècnic en la valoració i disseny de polítiques públiques prenent en consideració la naturalesa multifactorial de les necessitats i problemes socials.
 • Usar els coneixements i eines de les diferents disciplines de les ciències socials per analitzar, avaluar i intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques i privades.
  .

Aquestes competències es concreten en els següents objectius d'aprenentatge:

1. Estudiar els models de determinació dels nivells d'equilibri de les variables macroeconòmiques bàsiques: la producció agregada, l'ocupació i els preus.

 
2. Identificar les implicacions dels models teòrics en la política econòmica per a cobrir diversos objectius macroeconòmics.
 
3. Comparar en diferents situacions (per exemple, en economies obertes i tancades) les efectivitats de les polítiques econòmiques.
 
4. Relacionar els coneixements adquirits amb la realitat macroeconòmica actual, per tal de millorar-ne la comprensió i la capacitat d'anàlisi, de crítica i de síntesi.

Amunt

El mòdul 1 es dedica a estudiar l'anomenada «macroeconomia clàssica» que resumeix els mecanismes implícits en l'anàlisi econòmica prèvia a la formulació del concepte de macroeconomia, que incorporava una confiança en els automatismes dels mercats per retornar a l'equilibri enfront de pertorbacions o desajustaments. Les dificultats i mancances dels mecanismes automàtics per restablir els equilibris en quantitats (renda, producció, ocupació) també s'analitzen en aquest mòdul. S'analitza el model keynesià bàsic (anomenat de 45º o renda-despesa) i es fa una primera discussió del paper de les polítiques macroeconòmiques, tant en economies tancades com obertes.
 
El mòdul 2 es dedica a les interaccions entre el sector real i el monetari-financer de l'economia incorporant el model IS-LM, analitzant, prèvia introducció dels mecanismes monetaris i financers centrals, el paper de la política monetària i la determinació dels tipus d'interès. El funcionament de les interaccions entre variables reals (activitat, components de la demanda, etc.) i financeres (tipus d'interès, finançament de l'economia) és el centre del capítol, incloent el paper de les polítiques fiscals i monetàries - i de les seves combinacions o "mix" - de nou tant en economies tancades com obertes.
 
El mòdul 3 introdueix el joc simultani dels factors de oferta - presentats al mòdul 1 - i els de demanda - mòduls 2 i 3 - per oferir una visió integrada del funcionament de la macroeconomia en economies tancades i ofertes. Per arribar a aquestes formulacions cal introduir de forma més explícita i detallada el paper dels preus i de la inflació (i avui torn a ser important una referència a la problemàtica de la deflació), la qual cosa requereix aprofundir en la vessant de la oferta es a dir, el comportament de les empreses a l'hora de fixar preus i negociar salaris i altres preus del factors de producció.
 
Finalment el mòdul 4 selecciona un conjunt de temes amb un vessant macroeconòmic en què les experiències i lliçons de la crisis des de 2008 permeten extreure algunes implicacions importants i fructíferes.
 
Índex detallat
 
Cadascun dels 4 mòduls té a prop d'una desena de seccions. A moltes seccions es presenten no només les eines analítiques - formulades mitjançant raonaments, gràfics i una formulació matemàtica en els casos en que aquesta suposa una millora substancial de la comprensió i "insight" - sinó també casos de les darreres dècades o recents, en que els conceptes estudiats es van mostrar o mostren significatius. Cada mòdul incorpora unes activitats a desenvolupar i unes referències a llocs web a on accedir i actualitzar les dades i anàlisi rellevants.
 
Mòdul 1: Macroeconomia bàsica de la producció i l'ocupació

1. Producció i ocupació a la macroeconomia clàssica
2. Mecanismes bàsics d'ajust al model clàssic: què pot fallar?
3. El vessant monetari i financer a la macroeconomia clàssica
4. Despesa agregada i equilibri macroeconòmic
5. Un model macroeconòmic keynesià bàsic: equilibri amb desocupació?
6. Estalvi i inversió, de nou
7. Polítiques fiscals: el paper dels multiplicadors
8. Economia oberta
9. Polítiques macroeconòmiques en economies obertes
10. Interdependències macroeconòmiques: el paper de la coordinació
 
 
Mòdul 2: Interaccions entre mercats de béns i mercats financers

1. Renda i tipus d'interès: els mercats de béns i serveis: la relació IS
2. L'equilibri dels mercats monetaris i financers: la relació LM
3. Interaccions entre els sectors real i monetari: el funcionament del model
IS-LM
4. Polítiques fiscals i monetàries al model IS-LM
5. Polítiques monetàries al model IS-LM
6. Policy mix. Combinacions de polítiques fiscals i monetàries: teoria i casos
7. Aplicacions a economies obertes
8. El paper de la mobilitat internacional de capitals i dels règims canviaris
9. Efectivitat de les polítiques macroeconòmiques en economies obertes
10. El trilema de les economies obertes
 
 
Mòdul 3: Activitat econòmica, inflació i polítiques macroeconòmiques

1. El paper dels preus en macroeconomia: inflació i deflació
2. Demanda agregada i preus
3. La corba de demanda agregada
4. Una formulació provisional de l'oferta agregada a curt termini
5. Demanda i oferta agregades a curt, mitjà i llarg termini
6. Xocs d'oferta
7. Què hi ha darrere l'oferta agregada?
8. Inflació i atur: la relació de Phillips i altres interpretacions
9. Una aplicació: jocs de política monetària
10. Oferta i demanda agregades en economies obertes
 
Mòdul 4: Problemes i debats macroeconòmics

1. Debats sobre les polítiques fiscals
2. Estratègies monetàries
3. Reconsideracions sobre el paper de la intermediació financera
4. Inversió i estalvi en economies obertes: els desequilibris externs globals
5. Desequilibris externs intraeuropeus
6. Sobre endeutament i desendeutament
7. Mecanismes supranacionals de supervisió: MIP
8. Sobre el creixement econòmic
9. Del curt al llarg termini
10. Mercats de treball globals
 
 
 

Amunt

Amunt

Per l'estudi de l'assignatura disposeu dels materials en paper i pdf, d'una completa bibliografia així com altres referències de publicacions i estadístiques especificades a cada mòdul. La major part dels models admeten representació gràfica i l'estudi d'aquesta assignatura descansarà fonamentalment en la interpretació de les mateixes. Al mateix temps, el desenvolupament dels models serà rigorós.

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup i propostes.

 • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.
 • Material Web Associat. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos de l'aula.
 • Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt