Mercats financers Codi:  01.548    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Mercats Financers està bàsicament orientada al coneixement, comprensió i anàlisis dels actius financers i dels diferents mercats en els que aquests operen. Té com a finalitat introduir a l'estudiant el sistema financer i els principals mercats on els actius més habituals cotitzen.

Des dels inicis de la dècada dels 80, l'àmbit de les finances ha estat en constant canvi en la majoria d'economies desenvolupades. Fins el punt que, avui en dia encara ens trobem immersos en un context financer en permanent variació.

La majoria de mercats financers han deixat enrere l'autarquia i l' intervencionisme i s'han obert a un entorn complex en plena innovació i globalització. El naixement de nous actius, l'aparició de nous mercats organitzats així com el desenvolupament d'altres existents ha estat la constant dels darrers temps.

Així doncs, el paper punter dels mercats financers fa que avui dia, el món de les finances resulti indispensable com a instrument de comprensió de tot allò que actualment succeeix en l'àmbit financer i econòmic, no tan sols a nivell nacional sinó també a nivell internacional.

Els continguts que es presenten en aquesta assignatura parteixen d'una descripció del sistema financer, els seus agents i institucions financeres, i continua amb un repàs als canvis més recents soferts, sense deixar de banda les innovacions i els criteris d'ètica financera. Així doncs, el primer mòdul serveix de preàmbul per presentar tot seguit, en la resta de mòduls, els principals mercats financers: el mercat interbancari, el mercat de deute públic, el mercat de renda fixa, el mercat de renda variable i el mercat de derivats. .

Amunt

El contingut de l'assignatura es relaciona directament amb totes aquelles que pertanyen a l'àrea de finances, com són la Inversió i el Finançament Empresarials i la Valoració d'Operacions Financeres.

 
L'assignatura també proporciona els coneixements necessaris per entendre els instruments emprats en l'economia, i per tant, està estretament relacionada amb assignatures com Economia Internacional, Comerç Exterior, Macroeconomia...

 

Amunt

Els continguts de les assignatures de finances permeten un coneixement base per la gestió financera personal i per desenvolupar tasques de gestió financera en empreses de qualsevol sector. Els conceptes que es desenvolupen en Mercats Financers  resulten imprescindibles per qualsevol individu, donat que les empreses emeten actius financers per finançar les seves inversions i al mateix temps, poden col·locar els seus excedents de tresoreria invertint en títols admesos a cotització en mercats organitzats. D'altra banda, els tipus d'interès que es fixen en mercats com l'interbancari serveixen de referència per operacions desenvolupades en els mercats crediticis. 

 
Els continguts de Mercats Financers resulten imprescindibles pels que actuen en l'àmbit bancari i financer, així com són útils per tal d'orientar les inversions del patrimoni personal.

Amunt

Pla d'estudis ADE


- Cal cursar abans Valoració d'Operacions Financeres.
- Es recomana cursar abans Inversió Empresarial i Economia Internacional.

Es necessita un bon nivell d'Anglès per tal de llegir premsa financera internacional. Es recomana haver cursat Anglès I i Anglès II.

Amunt

Pla d'estudis ADE
- Cal cursar abans Valoració d'Operacions Financeres.
- Es recomana cursar abans Inversió Empresarial i Economia Internacional.

- Es necessita un bon nivell d'Anglès per tal de llegir premsa financera internacional. Es recomana haver cursat Anglès I i Anglès II.

Amunt

Les competències específiques i transversal que s'assoliran en aquesta asignatura en el Grau en Administració i Direcció d'Empreses són les següents:

Competències Específiques:

 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial.
 • Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

Competències Transversals:

 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

 

Els objectius que s'assoliran mitjançant l'estudi dels mòduls didàctics que integren l'assignatura de mercats financers són els següents:

 • Introduir els conceptes bàsics així com els elements que intervenen en els mercats financers.
 • Proporcionar el coneixement dels mercats financers i la globalització d'aquests com a fonts d'inversió i finançament, tot aplicant uns criteris ètics universals.
 • Conèixer l'organització del sistema financer estatal i europeu, organismes supervisors i agents participants.
 • Conèixer el funcionament del Mercat Interbancari i les seves funcions.
 • Conèixer les fonts de finançament de l'estat i els actius que s'intercanvien en aquest mercat.
 • Conèixer les fonts de finançament de les empreses privades.
 • Entendre els mercats de valors, així com conèixer els mètodes d'anàlisi emprats per orientar la inversió en actius de renda variable d'aquests mercats: anàlisi fonamental i anàlisi tècnic.
 • Conèixer les característiques bàsiques dels principals instruments derivats, especialment futurs i opcions.
 • Dissenyar estratègies bàsiques de cobertura, inversió/especulació i arbitratge amb instruments derivats.
 • Saber localitzar i poder analitzar la informació relativa als diferents mercats d'instruments financers nacionals i internacionals.

Amunt

El material es presenta dividit en sis mòduls. El primer mòdul es introductori als mercats financers mentre que en la resta de mòduls es detalla cada un dels mercats on es negocien els principals actius financers. A banda d'aquest material principal, l'assignatura també consta amb un conjunt de recursos o material complementari que ajuden a entendre millor les relacions entre economia financera i economia real. De fet, els moviments en els mercats financers són difícils d'explicar sense el context de l'economia real.

A continuació es detalla el marc general de cada un dels mòduls del material principal:

 

Mòdul 1: Introducció al sistema financer

El sistema financer és el marc institucional que aglutina el conjunt d'institucions, agents, actius, mercats i relacions que tenen com a finalitat  posar en contacte oferents i demandants de recursos financers al cost més baix possible.

En aquest mòdul es defineix quin és l'objectiu d'un sistema financer així com els principals components d'aquest. També s'exposa l'evolució que han sofert els mercats financers al llarg del temps.

Mòdul 2: Tipus d'interès

Els tipus d'interès poden venir donats en diferents unitats de mesura i a vegades comparar-los pot ser complicat. L'objectiu d'aquest mòdul és conèixer les diferents unitats de mesura en que es poden presentar els tipus d'interès i saber comparar-los entre ells.

Mòdul 3: Estructura temporal de tipus d'interès 

Donat que el tipus d'interès es una variable macroeconòmica i aquesta canvia el seu valor continuament, es important tenir informació sobre els tipus d'interès que cotitzen al mercat. De fet, en aquest mòdul veureu que la corba de tipus d'interès o estructura temporal de tipus d'interès és una fotografia en un moment concret del temps sobre el valor dels tipus d'interès i els seus terminis.

La informació que es pot extreure d'aquesta fotografia o corba de tipus d'interès és de rellevant importància per qüestions de política monetaria i també perquè ens aporta informació sobre l'estat de l'economia. Cada cop més els economistes utilitzen aquesta eina (entre d'altres) per preveure la situació econòmica i financera d'un país.

Mòdul 4: Mercat interbancari

El mercat interbancari  és aquell en el qual els bancs es presten diners els uns als altres a un termini determinat, sovint amb un venciment d'una setmana o menys.

En aquest mòdul s'explica quines són les funcions principals del mercat  interbancari i el  paper dels sistema europeu de Bancs Centrals.

 

Mòdul 5: Mercat de deute públic anotat

El mercat de deute públic és aquell on es negocien els actius que emet l'Estat per finançar-se. En el tercer mòdul de l'assignatura, es descriuen quins agents participen en aquest mercat i els principals actius que emet l'Estat pel seu finançament.

 

Mòdul 6: Mercat de renda fixa o corporativa

En el mercat de renda fixa o corporativa s'hi negocien actius, títols o emprèstits emesos amb rendiment prefixat per empreses o societats públiques o privades, organismes autònoms i entitats de crèdit oficial, amb la finalitat d'obtenir un finançament.

Aquest mercat està estretament relacionat amb el mercat de deute públic, de manera que els tipus d'interès del primer marquen els passos del segon. Malgrat s'anomenen actius de renda fixa, aquests tenen un risc associat.

En aquest mòdul es presenten els principals actius que emeten les empreses o societats, organismes autònoms i entitats de crèdit per tal de finançar-se i s'explica també el risc associat a aquests tipus d'instruments.

 

Mòdul 7: Mercat de renda variable

El mercat de renda variable està constituït per les borses de valors i es considera com un punt de trobada entre els estalviadors i les empreses societàries, en el qual els estalviadors financen les companyies mitjançant la compra de les seves accions en aquest mercat, i es  converteixen d'aquesta manera en accionistes.

En el cinquè mòdul de l'assignatura s'explica el mercat borsari, la seva estructura, el seu funcionament i els productes negociats. Així mateix, s'estudia el comportament de la borsa i les metodologies o anàlisis més emprades en la valoració de productes borsaris.

 

Mòdul 8: Mercat de derivats

En els darrers anys, el procés d'innovació i globalització en el que hem estat sotmesos, ha tingut un gran impacte en el desenvolupament dels mercats de derivats. Els valors que en aquests es negocien, tal com indica el seu nom, es "deriven" bé de matèries primeres, bé de valors de renda fixa, de renda variable o d'índexs compostos per alguns d'aquests valors o matèries primeres.

En el darrer mòdul d'aquesta assignatura s'explica quins són els productes bàsics en el mercats de derivats i el seu funcionament com a operacions de cobertura, inversió i especulació.

Amunt

Material Suport
Guia. Mercats financers Web

Amunt

GUIES D'APRENENTATGE:

Les Guies d'Aprenentatge (GA) són la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura. Aquest recurs (Guies d'Aprenentatge) està disponible en l'apartat de "Continguts i Recursos" de cada PAC i també en un espai a part en l'aula. Aquest recurs té com a finalitat guiar, facilitar i estimular  el procés d'aprenentatge.

Aquest material és la referència fonamental en el seguiment de l'assignatura. No obstant, es considera convenient la consulta de la bibliografia recomanada, en cas que sigui necessari aprofundir així com visitar determinades webs financeres i seguir les notícies financeres internacionals de qualsevol mitjà de comunicació.

Les Guies d'Aprenentatge (GA) són en versió web i tenen una versió imprimible en pdf. 

Amunt

Calvo Bernardino, Antonio (2010). Manual de sistema financiero español.Barcelona: Ariel.
 
Córdoba Bueno, Miguel (2003). Análisis financiero: renta fija: fundamentos y operaciones. Madrid: Thomson.
 
Diversos autors (2007). Curso sobre derivados. Ediciones Gestión 2000.
 
Diversos autors (2009). Manual práctico de mercados financieros. Editorial Delta.
 
Faus, Josep; Rahnema, Ahmad (2007). Cómo interpretar la prensa económica y financiera: guía práctica para la lectura de las páginas de economía. Bilbao:Ediciones Deusto.
 
Graham, Benjamin (2007). El inversor inteligente. Deusto Ediciones.
 
Jimeno Moreno, Juan Pablo (2004). Los mercados financieros y sus matemáticas: una guía teórica y práctica para comprender las matemáticas de los mercados.
Editorial Ariel.
 
Larraga, Pablo (2008). Mercado Monetario y mercado de renta fija. Editorial Bresca.
 
Larraga, Pablo; Elvira, Oscar (2008). Mercado de productos derivados. Editorial Bresca.
 
Levinson, Marc (2008). Guía de mercados financieros. Ediciones Gestión 2000.
 
Manzano, Daniel; Valero, Francisco J. (2012). Guía del Sistema Financiero Español (6a. ed.). Madrid: Analistas Financieros Internacionales ("Biblioteca de Economía y Finanzas").
 
Murphy, John J. (2003). Prácticas de análisis técnico de los mercados financieros. Barcelona: Gestión 2000.
 
Murphy, John J. (2007). Análisis técnico de los mercados financieros. Barcelona: Gestión 2000.
 
Sampedro, José Luis (2007). El mercado y la globalización. Editorial Destino.
 
Sánchez Fernández de Valderrama, José L. (dir.) (2001). Curso de bolsa y mercados financieros. Barcelona: Ariel.
 
Scherk Serrat, Alejandro (2011). Manual de análisis fundamental. Inversor Ediciones.
 
Valls Martinez, Maria del Carmen; Cruz Rambaud, Salvador (2012). Operaciones financieras avanzadas. Ed Pirámide.

Amunt

L'aula de l'assignatura se situa al centre de l'activitat d'ensenyament i aprenentatge i facilita l'organització de la informació i dels recursos necessaris per a portar-la a terme. A continuació farem un breu comentari sobre els diferents espais que s'utilitzaran, de forma habitual, a l'assignatura i quina és la seva dinàmica.

Planificació

A la part superior de l'aula de l'assignatura trobareu el pla docent.

Recull també les dates clau en l'avaluació continuada del semestre, ordenades per ordre de lliurament.

La planificació establerta proposa una temporalització per a l'estudi de l'assignatura tenint en compte el temps que és aconsellable dedicar de forma general a cada un dels mòduls. Si bé és el propi estudiant qui acabarà marcant el seu ritme d'estudi. La planificació que es proposa està pensada per tal de poder seguir adequadament l'avaluació continuada de l'assignatura.

Guies d'Aprenentatge:

Pel que fa a les Guies d'Aprenentatge que es faciliten a l'apartat de recursos de la PAC i en el menú de la dreta de l'aula, es recomana la pauta de treball següent:

 • Seguir el curs de manera estructurada i sistemàtica. Les diferents Guies d'Aprenentatge estan encadenades seqüencialment perquè els coneixements específics s'incorporin de forma gradual i acumulativa.
 • Desenvolupar l'estudi de forma regular i constant. És aconsellable dedicar temps cada setmana i, si és possible, cada dia. Així doncs,  es recomana estudiar la matèria progressivament, ja que l'assimilació de conceptes és laboriosa si no es completa amb la regularitat d'un estudi constant i la reflexió que cal.

Al final del seguiment de cada Guia d'Aprenentatge estareu preparats per resoldre la corresponent PAC. Clicant damunt de cada activitat o PAC hi ha tota la informació per a poder desenvolupar-la satisfactòriament:

-       Presentació de l'activitat
-       Competències assignades
-       Objectius d'aprenentatge
-       Recursos d'aprenentatge: materials, fonts d'informació i altres
-       Enunciat: amb els criteris d'avaluació
-       Solució orientativa de la PAC
 

Comunicació

També en el menú vertical de la dreta trobareu els diferents espais de comunicació de l'aula. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles a l'aula virtual, la interacció del/la consultor/a amb els/les estudiants s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler (BB Tauler)

Aquest és el principal espai de comunicació del/de la consultor/a amb els/les estudiants, per la qual cosa és de lectura imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre hi trobareu, entre d'altres, les següents informacions:

- Orientacions per afrontar l'estudi de cada mòdul didàctic, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.

 • Requeriments de presentació i dates de lliurament de les activitats que formen part de l'avaluació continuada.
 • Indicacions per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada plantejades.
 • Anunci de la publicació d'enunciats, solucions i qualificacions de cada activitat d'avaluació continuada, així com publicació del feedback general de cada activitat.
 • Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es considerin d'interès general per al grup.

 

Debats d'Actualitat

Aquest espai estat orientat exclusivament a comentar notícies d'actualitat relativa als mercats financers. Els diferents consultors de l'assignatura exposaran i explicaran algunes de les notícies més importants al llarg del semestre. 

Els consultors plantejaran qüestions relatives a aquestes notícies que caldrà que comenteu. Aquests comentaris seran valorats pels consultors i formaran part de la vostra nota final en la PAC. Les notícies no estaran estrictament relacionades amb la PAC sinó que seran el vincle entre el que apreneu en els materials i el dia a dia dels mercats financers.

Un 10% de la nota final de PAC vindrà donada per la vostra participació en aquest debat. Es valorarà tant el nombre d'intervencions com la qualitats de les vostres intervencions.

 

Fòrum (BB Fòrum)

Aquest és un espai obert a iniciatives dels estudiants i dels consultors de l'assignatura. Podeu plantejar:

 • Dubtes, comentaris i qüestions sobre els continguts del curs que voleu compartir amb els/les companys/es i el/la consultor/a.
 • Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que desitgeu posar en comú i plantejar com a debat
 • Comentaris, observacions i suggeriments per a la millora del material de l'assignatura.
 • I qualsevol altra iniciativa que vulgueu plantejar.

 

Participants de l'aula 

Aquí trobareu la relació completa de companys/es.

Al llarg del semestre podran incorporar-se nous espais per la comunicació entre companys/es i consultors/es.

 

Recursos d'avaluació

A l'anomenat Registre d'AC trobareu el registre de qualificacions d'avaluació continuada i la bústia de lliurament d'activitats a la qual només hi té accés de lectura  el/la vostre/a consultor/a. En aquesta bústia heu de fer arribar al/a la consultor/a cada activitat d'avaluació continuada durant el període comprès entre la data d'inici i la data final assenyalades en el calendari docent de l'assignatura. Tenint en compte que la data de finalització de l'activitat és una data límit, és recomanable no fer el lliurament en el darrer moment.

El lliurament de l'activitat es durà a terme a través d'un arxiu adjunt a un missatge, adreçat a la bústia que s'ha destinat al lliurament d'activitats.

Cal que tingueu en compte els requisits formals que s'especifiquen a continuació:

 • Les pàgines del document han d'estar numerades i es farà constar el nombre total de pàgines del mateix.
 • Heu d'indicar totes les fonts d'informació que heu fet servir en forma de referències bibliogràfiques al peu de pàgina. Caldrà que afegiu l'adreça URL si heu extret la informació d'Internet.
 • Les referències bibliogràfica s'han de recollir a partir dels mateixos criteris de citació bibliogràfica utilitzats en els materials didàctics i a les publicacions de la Universitat.

 

Al registre de lliuraments podeu consultar la relació de PAC enviades a la bústia de lliurament d'activitats. És molt recomanable que, després d'enviar cadascun dels vostres exercicis, accediu a l'espai de registre de lliuraments per poder comprovar que l'enviament s'ha completat correctament.

 

Ús del material

Es recomana seguir el pla de treball següent:

1.       Llegir detingudament les guies d'aprenentatge i la teoria dels mòduls.

2.       Resoldre els exemples que es vagin proposant per a il·lustrar la teoria.

3.       Llegir notícies d'actualitat financera a nivell internacional.

4.       Mirar bibliografia complementaria i visitar les diferents webs financeres.

5.     Per mitjà del glossari, comprovar que es coneixen els nous conceptes introduïts en el mòdul i consultar a la bibliografia recomanada totes aquelles qüestions que l'estudi del mòdul hagi suggerit.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + Pr

Nota final d'assignatura = Final Continuada (FC)= AC+Pr

AC = 70%

Pr = 30%

Notes mínimes:

· Pr = 4

· AC = 5

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.

Amunt

El conjunt de materials i recursos que es proporcionen en aquesta assignatura ha de permetre interioritzar els continguts per a la seva posterior avaluació. Aquesta avaluació es podrà realitzar mitjançant un sistema d'avaluació continuada, que es desenvolupa al llarg del semestre acadèmic, o en una única prova final presencial: l'examen final.

L'avaluació continuada és l'opció recomanada a la nostra universitat. Convé concebre-la no tan sols com un instrument per a l'avaluació durant el semestre sinó també com una eina útil per a l'aprenentatge progressiu dels continguts de l'assignatura.

La metodologia de treball pròpia de l'avaluació continuada ofereix molts avantatges en un entorn no presencial d'aprenentatge:

 • Permet establir un ritme de seguiment i treball constant necessari per a l'aprenentatge. El fet d'avançar progressivament en l'estudi, treball i assimilació del contingut contribueix a arribar a la consecució final d'uns bons coneixements. 
 • Permet ponderar el grau d'assimilació dels continguts que aneu treballant mitjançant l'activitat. Alhora pot posar de relleu dubtes que, en l'estudi individual, podrien haver passat inadvertits. El fet d'incidir sobre determinats conceptes des de diferents òptiques i aproximacions, fa que l'avaluació continuada es configuri com una valuosa eina d'aprenentatge.
 • Permet al/a la consultor/a valorar adequadament si heu aconseguit els coneixements que es tracten en els mòduls didàctics de l'assignatura.

 

El seguiment de l'avaluació continuada requereix un esforç i una dedicació considerables per la vostra part, però és totalment recomanable i constitueix un factor clau per a la consecució, amb èxit, dels objectius i coneixements de l'assignatura.

 

Les activitats d'avaluació continuada i els debats que es proposen tenen com a finalitat el seguiment i la valoració del procés d'aprenentatge, així com valorar el grau de comprensió dels mercats financers i dels conceptes desenvolupats.

La nota final d'AC vindrà donada per un 10% de la participació en el debat i un 90% de la nota obtinguda en les diferents PACs.

Les proves d'avaluació continuada (PAC) seguiran un desplegament similar al dels mòduls. Tal com s'indica més endavant, hi ha cinc exercicis d'avaluació continuada. El primer d'ells fa referència al primer i segon mòdul (introducció al sistema financer i mercat interbancari), la segona PAC fa referència al tercer i quart mòdul de Deute Públic i Renda fixa privada o corporativa. La tercera i quarta proves d'avaluació seran referents als dos darrers mòduls (mercat de valors i mercat de derivats). Finalment, la darrera PAC, recollirà tots els continguts treballats al llarg del curs i per tant, engloba tota l'assignatura.

 

PAC 

Mòdul/s als que fa referència

 Descripció

PAC1 

Sistema financer, tipus d'interès i Estructura de tipus d'interès

 

1, 2 i 3

S'analitza el sistema financer, els tipus d'interès i  l'estructura temporal de tipus d'interès.

PAC2 

Mercat Interbancari, Deute Públic i Renda fixa privada

4, 5 i 6

Estudi del mercat interbancari, l'emissió i valoració de la renda fixa pública (emesa per l'Estat) i la renda fixa privada com a  formes de finançament.

PAC3

Mercat de valors 

 

7

S'estudia el mercat de valors així com les metodologies més emprades en l'anàlisi de valors.

PAC4

Mercat de derivats

8

S'estudien les operacions bàsiques que es duen a terme en el mercat de derivats. En aquesta PAC no s'avalua la part de Derivats sobre el Bo Nocional.

PAC5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

Global Assignatura 

 

El fet de realitzar l'avaluació continuada permet a l'estudiant establir un ritme de seguiment i treball constant necessari per l'aprenentatge de qualsevol contingut.  D'aquesta manera, es possible avançar progressivament en l'estudi, treball i assimilació del contingut de l'assignatura, contribuint a arribar, d'una forma més amena, a l'assoliment final d'uns bons coneixements.    

És clar que el seu seguiment requereix un esforç important per part de l'estudiant, però es del tot recomanable el seu seguiment i constitueix un factor clau per l'assoliment amb èxit de l'objectiu docent de l'assignatura.

El temps necessari per a resoldre les diferents activitats dependrà de forma molt important de la comprensió, l'aprofitament i el treball de cada estudiant.

 

Enunciat i lliurament de les PAC

 

S'accedeix als enunciats de les activitats d'avaluació continuada i a les solucions corresponents a través de l'apartat de planificació de l'aula.

L'estudiant farà arribar la resolució de la seva activitat d'AC al consultor a través de l'espai Lliurament i registre d'AC de l'apartat d'Avaluació de l'aula. La identificació del fitxer haurà de dur els cognoms i el número de l'activitat d'avaluació continuada. A l'encapçalament del document ha de figurar els cognoms i nom de l'estudiant, el nom de l'assignatura i el número de l'activitat.  

El lliurament s'ha de fer en algun dels dies compresos entre el següent a la data d'inici i la data final assenyalada en el calendari. Un cop tancat el termini de lliurament de les activitats, l'endemà, el consultor farà pública la resolució de l'activitat a  través de l'espai de planificació de l'aula. No es podran admetre activitats quan la solució de la PAC ja sigui pública.

Cal que tingueu en compte, doncs, els terminis de lliurament de les activitats, i que són coneguts des de la primera setmana del semestre a través d'aquest Pla Docent. Com que els terminis són màxims, recomanem no exhaurir-los.

Els exercicis d'avaluació continuada són personals i la seva resolució és estrictament individual, no només en el context de l'aula sinó de tota l'assignatura. Això no és obstacle pel treball en grup quant a la fase prèvia de discussió del contingut de l'activitat però exigeix el lliurament d'una activitat individual i diferenciada, quant al fons i a la forma.   

Per poder tenir nota final d'avaluació continuada, s'han d'enviar en els terminis i formes fixades, un mínim de 4 activitats de les 5 que es publiquen.  La tria entre les 5 PACs és lliure per part de l'estudiant. La valoració de cada PAC així com de la nota final de PAC es detalla en el quadre següent:  

 

Avaluació Continuada

Valoració

PAC1

22,5% *

PAC2

22,5*

PAC3

22,5*

PAC4

22,5*

PAC5 

22,5*

Participació en debat

10%

 

* La nota final de PAC vindrà donada per 4 les activitats lliurades que conformen el 90% d'aquesta nota i per la participació en el debat, que pondera un 10% de la nota final. Si un estudiant lliura les 5 PACs, s'escolliran les 4 millors notes.

Per tant, per obtenir nota final de PAC cal haver lliurat un mínim de 4 PACs i que la nota mitjana (tenint en compte les diferents ponderacions) sigui de C+, B o A.  

Cal tenir en compte que:

 • Si no lliureu cap o només una de les PAC proposades a l'avaluació continuada, la qualificació és de N (no qualificat).
 • Per contra, el lliurament de 4 PACs us dóna dret a obtenir una nota final d'avaluació continuada. La qualificació final d'avaluació continuada s'obtindrà aplicant la ponderació de cada activitat, segons els percentatges mostrats a la taula superior, així com la participació en el debat
 • Per tal d'obtenir la qualificació máxima de Matrícula d'Honor (MH), l'estudiant ha de lliurar totes les 5 activitats d'avaluació continuada i obtenir un mínim de quatre A i màxim una B. A més, també cal obtenir una A en la prova de síntesi final.

 • Cal tenir presents els terminis de lliurament de les activitats que coneixeu des de la primera setmana del semestre a través d'aquest pla docent. Així, els exercicis que no es lliurin en els terminis establerts se'ls assignarà la qualificació N, és a dir, s'optarà per "no emetre qualificació".

 

Per a la resolució de les PACs es disposa dels recursos o Guies d'Aprenentatge de l'assignatura que es troben a l'aula virtual. Així i tot, és del tot recomanable que consulteu altres fonts d'informació perquè us permetran obtenir dades empíriques, explorar conceptes relacionats amb els continguts estudiats i tractar en profunditat determinats desenvolupaments teòrics, descobrir noves idees, etc. En tots aquests casos haureu de citar adequadament les fonts utilitzades. Per a això haureu de comentar amb les vostres pròpies paraules les idees que heu extret de les fonts consultades, citar la font de les mateixes adequadament a l'interior del text i recollir la referència bibliogràfica completa a peu de pàgina. Estan totalment prohibides les còpies literals ("copiar i enganxar") i les traduccions de continguts extrets d'Internet o de qualsevol altra font. S'hauran d'indicar les fonts de procedència de totes les dades, informacions i idees que es reflecteixin en el document.

Cada una de les activitats d'avaluació continuada pot incloure una o més preguntes teòriques, la resolució d'algun supòsit o cas pràctic, l'ús actiu de la Xarxa en l'obtenció d'informació sobre la temàtica abordada i/o l'anàlisi d'algun aspecte de l'economia del coneixement que guardi relació amb el contingut de l'assignatura. La consulta de la Biblioteca de la universitat és necessària per l'obtenció d'informació.

És possible que els resultats de la primera activitat no siguin molt bons. No obstant això, si s'estudia i treballa a fons, és molt probable que ràpidament s'obtingui una millora notable en el rendiment. Per aquest motiu, un no s'ha de desanimar ni abandonar per un mals resultats inicials.

 

Còpia i plagi

Està totalment prohibit plagiar i/o copiar en les activitats d'avaluació continuada.

Està totalment prohibit plagiar i/o copiar en les activitats d'avaluació continuada.

S'entén com a plagi l'ús de fonts en paper, llibres, articles, incloent els mòduls didàctics de la UOC o de documentació present a la xarxa, sense fer una citació de la procedència i fent-los passar per propis.

Es defineix com a còpia el lliurament d'activitats d'avaluació continuada utilitzant parcialment o totalment textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres. Els responsables són tots els estudiants implicats sense que sigui rellevant el vincle existent entre ells.

En cas de detectar còpia o plagi en els treballs lliurats per avaluar, les actuacions per a tots els implicats seran les següents:

Plagi: Se suspèn l'activitat lliurada amb C- o D, en funció de la gravetat del plagi, si bé l'estudiant pot continuar l'avaluació continuada de l'assignatura.

Còpia: Se suspèn l'activitat lliurada, l'estudiant no pot seguir l'avaluació continuada de l'assignatura i la nota final d'AC serà D. Per superar l'assignatura necessàriament l'estudiant haurà de superar l'examen final.

El/la consultor/a informarà d'aquestes actuacions als estudiants implicats mitjançant un missatge adreçat a les seves bústies personals. També n'informarà al professor responsable de l'assignatura, qui posarà en coneixement d'aquests fets a la Direcció del Programa. En qualsevol cas, el professorat pot considerar oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació continuada de les assignatures en curs dels estudiants implicats.

Amunt

L'avaluació final de l'assignatura es pot obtenir per una doble via: Els estudiants poden optar per un sistema d'avaluació continuada o per la realització d'una única prova d'avaluació final.

 • Sistema d'avaluació continuada amb una prova de síntesi del conjunt de competències de l'assignatura. Els estudiants que segueixin i superin l'avaluació continuada, poden concloure l'avaluació amb una prova de síntesi del conjunt de competències de l'assignatura. L'objectiu de la prova de síntesi és verificar el nivell de coneixements assolits per l'estudiant després d'haver realitzat de forma satisfactòria les activitats d'avaluació continuada. La qualificació de la prova de síntesi es té en compte a l'hora d'obtenir la qualificació final de l'assignatura, mitjançant l'encreuament de la qualificació de l'avaluació continuada i de la prova de síntesi, el qual podeu consultar a l'apartat  avaluació/ consulta del model d'avaluació, d'aquest pla docent. La durada d'aquesta prova serà inferior a l'examen final. 
 •   Examen final  . Si l'estudiant no ha superat l'avaluació continuada (és a dir, si la qualificació final de l'avaluació continuada ha estat C-, D o N), haurà de fer un examen final per a poder superar l'assignatura.  També es pot acollir a aquesta opció l'estudiant que vulgui millorar la qualificació obtinguda a l'avaluació continuada. En aquest darrer cas, la qualificació d'avaluació continuada es té en compte a l'hora d'obtenir la qualificació final de l'assignatura, mitjançant l'encreuament de la qualificació de l'avaluació continuada i de l'examen, el qual podeu consultar a l'apartat consulta del model d'avaluació.Aquesta prova tindrà una durada de 2 hores.

Per tal d'obtenir la qualificació máxima de Matrícula d'Honor (MH), l'estudiant ha de lliurar totes les 5 activitats d'avaluació continuada, ha de participar en el debat i obtenir un mínim de quatre A i màxim una B. A més, també cal obtenir una A en la prova de síntesi final.

Amunt

Una vegada finalitzat el termini de lliurament, podreu accedir a les solucions corresponents a través de l'espai de Planificació. La solució a les activitats en forma de respostes tipus ha de constituir una eina important a l'hora de preparar l'assignatura. Cal remarcar que el sentit de les respostes tipus és el de permetre-us que les contrasteu amb les vostres pròpies respostes i que detecteu els encerts i els errors, realitzant així una tasca d'autoavaluació. 

D'altra banda, el consultor farà el seguiment de la vostra progressió en l'assignatura i us farà arribar els seus comentaris i reflexions entorn a la vostra participació, al vostre treball i/o a les activitats que heu presentat.

Mitjançant el registre d'avaluació continuada, s'accedeix a la nota de cada prova d'avaluació. Les qualificacions estaran introduïdes en el termini d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El professor consultor informarà al tauler de la seva publicació i en el mateix moment indicarà els errors més freqüents que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades.

Amunt