Optimització Codi:  01.551    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Optimització introdueix diferents eines que ens ensenyaran a modelar situacions i a aplicar sobre el model algoritmes que ens ajudaran a prendre la decisió òptima. Aquesta assignatura ens oferirà una eina d'anàlisi per a l'empresa i l'economia en general.

L'enfocament del curs és eminentment pràctic, tot i que s'han de tenir en compte els diferents raonaments teòrics que s'hi desenvolupen.

Amunt

L'assignatura d'Optimització és una assignatura optativa dins del Grau d'Administració i Direcció d'empreses i obligatòria dins del Grau d'Economia.

Dins del conjunt del pla d'estudis aquesta assignatura proporciona tècniques bàsiques d'optimització de funcions de vàries variables i d'optimització lineal.

Amunt

Actualment, són múltiples els camps on es poden trobar aplicacions reals relacionades amb l'optimització. Per aquest motiu, els departaments de logística de les grans empreses es nodreixen d'enginyers i de graduats en ADE i Economia amb coneixements d'optimització i investigació operativa que els permetin decidir sobre compres, gestió de la producció, etc.

Amunt

Es recomana haver superat l'assignatura Fonaments de matemàtiques.

Amunt

Les competències del grau d'ADE que es treballen en aquesta assignatura són:

 • CT4: Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 • CT8: Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CE2: Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • CE5: Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Les competències del grau d'Economia que es treballen en aquesta assignatura són:

 • CT3: Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • CT9: Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar.
 • CE3: Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 1. Profunditzar en les idees, tècniques i aplicacions bàsiques del càlcul matemàtic en vàries variables.
 2. Conèixer els principals conceptes de programació lineal i mostrar algunes de les seves aplicacions econòmiques.
 3. Analitzar situacions en què, sense abandonar el supòsit de linealitat, s'introdueixen models especialment útils per al tractament de diversos problemes de gestió empresarial.
 4. Saber resoldre problemes d'optimització lineal mitjançant tècniques que permeten determinar l'òptim sense haver de recórrer a mètodes analítics.
 5. Dur a terme, de manera senzilla, una anàlisi postòptima sobre la manera  com les pertorbacions sobre els diferents components del problema original afecten la solució.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els sis mòduls següents:


Mòdul 1: Les funcions de diverses variables

1. Una primera aproximació a funcions multivariants
2. Un viatge amb el Gnuplot per funcions de dues variables
3. Funcions multivariants: definicions i resultats

Mòdul 2: Optimització

1. Conceptes bàsics
2. Optimització sense restriccions
3. Concavitat i convexitat de funcions. Criteris de globalitat
4. Optimització amb restriccions d'igualtat
5. Optimització amb restriccions de desigualtat

Mòdul 3: Introducció a la investigació operativa

1. La investigació operativa
2. Problemes lineals
3. Formulació de problemes lineals
4. Resolució gràfica de problemes lineals continus

Mòdul 4: L'algoritme símplex

1. Formulació de problemes lineals
2. Conceptes i teoremes fonamentals
3. Funcionament de l'algoritme símplex
4. Tipologia de solucions
5. Degeneració i bucles infinits.

Mòdul 5: Dualitat

1. Formulació del problema dual
2. Relacions en dualitat
3. Aplicació de les propietats dels duals a la resolució de problemes lineals
4. Interpretació econòmica de la dualitat

Mòdul 6: Anàlisi de sensibilitat

1. Fonaments de l'anàlisi de sensibilitat
2. La base teòrica de l'anàlisi de sensibilitat
3. Canvis en els paràmetres del problema
4. Canvis en l'estructura del problema

Annex. Aplicació pràctica de models d'investigació operativa en problemes de logística empresarial

1. Costos de logística
2. Esquema/resum d'investigació operativa
3. Aplicació de models d'investigació operativa a un problema d'emmagatzematge:magatzem de cuines F&C
4. Aplicació de models d'investigació operativa a un problema de gestió de compres: cas OLIS OLEO
5. Aplicació de models d'investigació operativa a un problema de gestió de transport: cas Elecder-Power&Control

Amunt

Optimització PDF

Amunt

Els materials didàctics i eines de suport de què disposa l'assignatura són els següents:

 • Mòduls didàctics
 • Mòduls d'aplicacions pràctiques
 • Editor d'equacions del word
 • Gnuplot
 • Fonts d'informació

Mòduls didàctics d'Optimització

Per a l'estudi de l'assignatura seguirem els mòduls d'Optimització editats per la UOC. Els mòduls tracten en profunditat una gran diversitat de conceptes, idees i mètodes. La lectura detallada de la teoria i dels exercicis resolts per a cada mòdul, juntament amb la realització dels exercicis que s'hi proposen, ha de servir per anar evolucionant en l'aprenentatge de l'assignatura.

En el desenvolupament de l'assignatura serà de gran utilitat disposar d'una eina informàtica que ens permeti comprovar que la resolució manual d'alguns exercicis ha estat realitzada correctament. En el decurs de les setmanes del curs s'anirà posant a disposició dels estudiants, amb les guies d'estudi, el material complementari que recull les instruccions adients del paquet informàtic Excel per Windows. Aquestes instruccions bàsiques permeten resoldre i analitzar problemes d'optimització lineal. Recordeu que a les proves finals no es pot utilitzar aquesta eina informàtica. En conseqüència, s'ha de considerar que aquesta eina és simplement un suport a la resolució manual de problemes durant el desenvolupament del curs.

Mòduls d'aplicacions pràctiques

En els mòduls Aplicacions pràctiques d'Optimització, l'estudiant disposa d'un recull d'exercicis per tal que pugui exercitar els coneixements que va adquirint.

Editor d'equacions del word

Dins l'espai Materials i fonts d'informació>Eines de suport>Editor d'equacions del word l'estudiant disposa d'uns documents amb indicacions sobre com utilitzar l'editor d'equacions.

Gnuplot

Dins l'espai Materials i fonts d'informació>Eines de suport trobareu el programa de gràfics Gnuplot. Es tracta d'un programa senzill d'usar i que permetrà a l'estudiant veure i treballar amb molts dels conceptes que anirem introduint. La utilització del programa està enfocada per al seu ús a la visualització i interpretació de gràfiques, la qual cosa ens permetrà una millor comprensió de la matèria de l'assignatura. Cal remarcar que en cap cas el Gnuplot s'ha de convertir en un objectiu en si mateix, sinó únicament una eina que ens ajudi en el nostre estudi.

Fonts d'informació

A l'espai Materials i fonts d'informació hi trobareu alguns enllaços que us poden ser d'utilitat i interessants per a l'estudi de l'assignatura.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt