Econometria Codi:  01.555    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura d'Introducció a l'econometria pretén proporcionar una eina quantitativa que sigui d'utilitat al futur graduat en Economia i en Administració i Direcció d'Empreses. Concretament, juntament amb les altres assignatures de l'àrea de Metodologia i instruments, permetrà a l'estudiant extreure conclusions a partir de l'observació de dades i de la modelització de fenòmens econòmics. Aquesta eina serà de gran utilitat ja que està estretament lligada amb la presa de decisions dins el món econòmic i empresarial.

Amunt

Com el seu nom indica, aquest curs introductori vol donar a l'estudiant els conceptes i eines bàsiques de l'econometria per a què pugui seguir sense dificultat cursos posteriors d'econometria avançada del grau d'Economia(Econometria i Anàlisi de Sèries Temporals) o cursos metodològics del grau d'Administració y Direcció d'Empreses. En aquesta assignatura s'aprofundeix en les tècniques estadístiques que ja es coneixen i es proporciona una eina que permetrà a l'estudiant sintetitzar i analitzar les relacions que tenen lloc en el món econòmic i empresarial. Les matèries d'Estadística estudiades prèviament, Fonaments d'estadística i Estadística aplicada i les de Matemàtiques, Fonaments de matemàtiques, també estan relacionades amb aquest curs donat que constitueixen un antecedent i és convenient repassar-les abans d'iniciar la Introducció a l'econometria.

En aquest sentit, l'assignatura de 6 crèdits forma part de l'agrupació de matèries denominada Metodologia i instruments. L'àrea de Metodologia i instruments consta de 48 crèdits ECTS; 12 bàsics, 24 obligatoris i 12 optatius; i té una estructura modular que integra coneixements teòrics i pràctics. És obligatòria en el grau d'Economia i optativa en el grau d'ADE. Es recomana cursar aquesta assignatura durant el cinquè semestre del grau.

Amunt

El tractament de dades i l'estadística en general, així com els mètodes economètrics en particular, són un instrument imprescindible en molts camps d'actuació empresarial: Direcció Comercial, Direcció Estratègica, Previsions i qualsevol matèria en la que es vulgui analitzar la informació que proporcionen les dades i/o establir relacions entre diferents variables.

Amunt

És recomanable que els estudiants hagin cursat i superat abans l'assignatura d'Estadística Aplicada així com que tinguin els coneixements previs en el camp de les TIC adquirits amb l'estudi de l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria en el Grau en Economia (GECO) dels Estudis d'Economia i Empresa. Es recomana que l'estudiant la cursi durant el primer semestre del tercer any lectiu, en el cas d'una planificació en quatre cursos o bé durant el primer semestre del cinquè curs en el cas d'optar per una planificació en vuit anys lectius.

Competències

Les competències del Grau en Economia que es treballen en aquesta assignatura són:

Competències transversals:

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Aprendre de manera autònoma a investigar i innovar. 

Competències específiques (grau d'Economia):

 • Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.
 • Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions. 
 • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmic.
 • Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i dissenyar mesures en relació a la selecció de les més adequades en funció dels objectius.

Competències específiques (grau d'ADE)

 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Resultats d'aprenentatge

L'objectiu fonamental de l'assignatura és saber donar sentit als resultats que s'obtenen en totes les etapes de la utilització d'un model economètric. Per aquest motiu les competències anteriors es concreten en els objectius generals següents:

 • Establir quin és el model de regressió lineal que es vol utilitzar.
 • Saber si les dades i variables disponibles són adequades i, per tant el model és adequat per estudiar una situació a la pràctica
  • Saber si les dades disponibles són adequades
  • Saber escollir les variables adequades
  • Crear les variables adequades a partir de les dades escollides
  • Escollir el model adequat per estudiar una determinada situació
 • Realitzar l'estimació dels paràmetres del model i diagnosticar-ne els seus possibles problemes. Això implica que l'estudiant ha de ser capaç d'extreure els resultats que produeix qualsevol programa informàtic que realitzi l'estimació del model.
  • Estimar els paràmetres del model.
  • Diagnosticar si hi ha problemes en l'especificació i estimació del model
 • Interpretar o descriure apropiadament i amb un llenguatge clar, els resultats que proporciona el model i, a la vegada, indicar quines són les seves limitacions.
  • Interpretar i descriure apropiadament els resultats que proporciona el model
  • Identificar i solucionar les limitacions del model estimat
 • Saber donar sentit als resultats que s'obtenen en totes les etapes de la utilització d'un model economètric.

En definitiva, l'estudiant ha de ser capaç de:

 • decidir quin model és adequat per estudiar una situació a la pràctica;
 • extreure els resultats que produeix qualsevol programa informàtic que realitzi l'estimació;
 • dir quina interpretació tenen; i,
 • realitzar una valoració qualitativa dels mateixos.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen dintre d'un material més extens de l'àrea d'Econometria. A Introducció a l'econometria s'empren els quatre primers mòduls que tenen característiques molt diferents. Seguidament es dona una breu descripció dels continguts:

Unitat 1. Model de regressió lineal múltiple: especificació, estimació i contrast

És el mòdul que constitueix el fonament per als tres mòduls següents i, realment és la part més important de tota l'assignatura. Té tres apartats: el primer explica quin és l'abast de l'econometria, el segon presenta el model de regressió lineal múltiple estàndard i el tercer tracta del mateix model quan hi ha restriccions lineals en els paràmetres.

Unitat 2. Errors d'especificació i multicol·linealitat

En aquest mòdul s'estudien alguns dels errors més freqüents que es poden produir en la utilització d'un model de regressió: els errors d'especificació i els que produeixen les pròpies dades. Les dues parts d'aquest mòdul es poden seguir en l'ordre presentat o bé es poden intercanviar. Sovint, però, caldrà tornar a revisar els conceptes que s'havien introduït al segon apartat del primer mòdul.

Unitat 3. Variables exògenes qualitatives

El mòdul conté únicament un apartat. Com en el segon mòdul, els conceptes es fonamenten en el model de regressió lineal múltiple estàndard. Alguns exemples presentats en aquest apartat serveixen per il·lustrar millor la matèria.

Unitat 4. Incompliment de les hipòtesis bàsiques del terme d'error

El mòdul conté tres apartats, dels quals només se'n veuen dos: el plantejament general, en el qual s'estudien les matrius de variàncies i covariàncies escalars i no escalars del terme de pertorbació; i el cas de l'heteroscedasticitat.

Amunt

Exercicis i taules d'Introducció a l'econometria Web
Econometria. Exercicis d'autoavaluació Web
Econometria PDF
Econometria amb R PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge d'aquesta assignatura estan en diferents formats (bàsicament en format PDf o web). Un dels recursos més importants de cada unitat és la guia d'estudi, que trobareu a l'aula. Aquesta guia marcarà el ritme d'estudi que es considera adequat per tal de seguir el curs. L'estudiant rebrà regularment al Tauler, per a cada unitat, un petit comentari on s'indicarà els continguts dels mòduls a estudiar, tot recordant-li quina guia d'estudi recull aquests continguts.

En general es recomana seguir el pla de treball següent:

 • Llegir detingudament la teoria dels mòduls.
 • Resoldre els exemples que es vagin proposant en els mòduls per il·lustrar la teoria.
 • Fer els exercicis resolts que acompanyen cada mòdul.
 • Per mitjà del glossari, comprovar que s'han aprés els nous conceptes introduïts en el mòdul i consultar a la bibliografia recomanada les qüestions que en l'estudi del mòdul hagin sorgit.
 • Completar l'aprenentatge amb els documents que estan disponibles a l'apartat de Recursos>Materials i fonts>Eines de Suport.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt