Consolidació dels estats financers Codi:  01.557    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En l'actualitat, l'organització de les empreses experimenta, cada cop més, una fragmentació de l'actiu i l'exigible en una pluralitat d'ents jurídics amb personalitat pròpia i independents però amb una subordinació econòmica i decisional en un únic centre que decideix i els governa a tots. En aquest context es fa necessari presentar la informació útil de cada unitat jurídica o grup de societats al centre que governa tot el grup. La consolidació és precisament la tècnica que permet obtenir els estats financers agregats d'un grup d'empreses.

El contingut d'aquesta assignatura possibilita l'aprenentatge d'aquesta tècnica comptable.

Amunt

El procés de consolidació guarda una clara dependència del procés d'elaboració de comptes anuals propi de l'assignatura Comptabilitat Financera.

Amunt

L' aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura suposarà assolir una tècnica comptable que habilita per l'exercici professional a l'àrea de comptabilitat, i en concret, control econòmic financer, consultoria i auditoria.

Amunt

És esencial un consolidat coneixement de la Comptabilitat. Rellegir el Pla General de Comptabilitat, i les normes comptables, us serà una bona ajuda, permeten-vos un aprofitament més eficaç dels coneixemets d'aquesta assignatura.

És recomanable haver superat l'assignatura: Comptabilitat Financera.

Amunt

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques a assolir són les següents:

COMPETÈNCIES

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura i els criteris d'acompliment, o graus esperats d'assoliment, per a cadascuna de les competències transversals són els que es recullen a continuació:

Competències transversals Criteris d'acompliment

- Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable

- Identificar les conseqüències que les decisions professionals tenen sobre les altres persones i sobre l'entorn.
- Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica - Comprendre quins poden ser els elements essencials de la informació i la fiabilitat de la seva procedència.

 

Al mateix temps, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:

  • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertitents

OBJECTIUS D'APRENENTATGE

Aquestes competències senyalades anteriorment, es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

  • Conèixer la tipologia de relacions de dependència entre societats, el seu tracte financer i reflectiment als estats financers. Determinar el conjunt de societats que cal consolidar.
  • Seguir el procés de construcció d'estats financers consolidats, saber les repercussions de les operacions entre societats a consolidar i els ajustaments necessaris per determinar la posició financera i resultats del grup. Aquest coneixement constitueix l'objecte de consolidació.

Amunt

Mòdul 1. Introducció i conceptes fonamentals

Conèixer les implicacions financeres de les relacions entre societats amb dependència unes d'altres, tipus de relacions, tipus de mesures de dependència i obligacions de consolidar.

1. La consolidació d'estats financers i les combinacions de negocis
2. Marc normatiu: nacional i internacional
3. Raons que justifiquen la consolidació
4. El concepte de grup de societats
5. Obligació de consolidar i dispenses de la consolidació
6. El grup de societats, conjunt consolidable i perímetre de consolidació
7. Casos resolts

Mòdul 2. El procés de la consolidació

Aprendre les diferents etapes del procés de consolidació i, en especial, les derivades del procés d'homogeneïtzació.

1. Mètodes de consolidació: presentació i comparativa
2. Etapes del procés de consolidació i correspondència amb cadascun dels mètodes
3. Homogeneïtzació
4. Casos resolts

Mòdul 3. Mètode d'integració global I

Implicacions comptables en considerar les inversions fetes en accions i el valor comptable al qual donen dret la possessió de les accions invertides.

1. Eliminació inversió - patrimoni net en primera consolidació
2. Eliminació I-PN en consolidacions posteriors
3. Casos resolts

Mòdul 4. Mètode d'integració global II

Quines modificacions cal fer per arribar a una correcta descripció comptable d'operacions entre empreses del grup que consolidem que es relacionen i anoten beneficis i/o pèrdues en les seves respectives comptabilitats al recollir les relacions comercials?

1. Introducció
2. Eliminacions per operacions internes d'existències
3. Eliminacions per operacions internes d'immobilitzat o d'inversions immobiliàries
4. Eliminacions per operacions internes de dividends
5. Eliminacions per operacions internes de serveis
6. Eliminacions per operacions internes d'instruments financers i transmissió de participacions entre societats del grup
7. Casos resolts

Mòdul 5. Mètode d'integració proporcional i procediment de posada en
equivalència

1. Mètode d'integració proporcional
2. El procediment de posada en equivalència
3. Casos resolts

Mòdul 6. Comptes anuals consolidats

1. Els comptes anuals consolidats
2. La conversió de comptes anuals en moneda estrangera
3. Cas global

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta: RECURSOS. 

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt