Pràctiques empresarials I Codi:  01.558    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

01.558 Pràctiques empresarials I és una assignatura de 6 crèdits, que consisteix en la participació en un projecte virtual de creació i desenvolupament d'una empresa virtual, en un context competitiu, utilitzant un simulador empresarial.

Aquesta simulació pretén que l'estudiant posi en pràctica els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis.


Amunt

L'assignatura de Pràctiques empresarials I, per la seva pròpia definició, es projecta a la totalitat dels camps professionals. Els estudiants tindran l'oportunitat de cursar les pràctiques en empreses de qualsevol sector, sempre i quan l'oferta formativa s'ajusti a les característiques de l'assignatura.

Amunt

L'assignatura  requerirà coneixements previs en l'àmbit de les finances, la comptabilitat, l'organització d'empreses i l'estratègia

Amunt

Per poder fer l'assignatura de Pràctiques empresarials I és necessari haver superar 120 crèdits del grau corresponent.

Per matricular les pràctiques cal sol·licitar autorització prèvia, d'acord amb el procediment i calendari establert. Per altra banda, també és necessari signar un conveni de pràctiques per tal de poder cursar l'assignatura.


Amunt

Objectius:

 • Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial.
 • Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.
 • Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.
 • Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn empresarial real.

 Competències transversals:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.
 • Capacitat per a la negociació.
 • Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
 • Capacitat per emprendre i innovar.

Competències específiques:

 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
 • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent-ne la ubicació competitiva i institucional i identificant-ne les fortaleses i debilitats.
 • Capacitat per desenvolupar eficientment labors d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Capacitat per a l'orientació de resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Amunt

 

Amunt

Els estudiants disposaran de diversos materials de suport lliurats al llarg de la simulació en format electrònic. En una fase inicial es lliuraran els documents explicatius del funcionament del simulador. S'anirà afegint informació addicional a mesura que es vagin assolint les diferents etapes de la simulació i la seva obtenció està lligada la presa de decisions habitual en la gestió empresarial.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt