Auditoria externa Codi:  01.559    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura Auditoria externa s'entén en l'actual context de les empreses modernes, on la informació econòmica i financera fiable és un element imprescindible per als diversos agents econòmics que han de prendre decisions racionals i adequades. En aquestes circumstàncies podem parlar d'auditoria, l'objectiu de la qual és informar sobre el grau de credibilitat dels estats financers presentats per les empreses o entitats.
 
En aquesta assignatura s'expliquen les tècniques d'auditoria bàsiques aplicades generalment, posant molt d'èmfasi en el recordatori dels principis comptables i de la seva aplicació, ja que n'és necessari un bon coneixement per poder aplicar correctament les tècniques d'auditoria.

Amunt

Aquesta assignatura optativa cal considerar-la com d'especialització en l'àrea comptable i financera.

Amunt

El seguiment d'aquesta assignatura suposarà la millora de la capacitat analítica en relació amb les dades comptables per part de l'estudiant així com la millora del coneixement dels principis i criteris comptables, la qual cosa fa molt interessant l'Auditoria per desenvolupar qualsevol activitat relacionada amb l'àmbit comptable.

 

Amunt

És recomanable haver superat les assignatures de:
- Comptabilitat financera - Anàlisi d'estats financers - Consolidació d'estats financers

 

Amunt

Competències   Específiques 

  • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
  • Capacitat per l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

  Transversals 

  • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

    Criteris d'acompliments


    Les competències específiques es concreten en els següents criteris d'acompliment:

- Descriure l'activitat empresarial en base als estàndards establerts.

- Entendre els conceptes i processos utilitzats per l'obtenció de les dades comptables.

- Comprendre la finalitat de la informació comptable generada dins de l'empresa 

Les competències transversals es concreten en els següents criteris d'acompliment:

- Identificar les conseqüències que les decisions professionals tenen sobre les altres persones i sobre l'entorn.

- Autoavaluar les pròpies pràctiques professionals en termes de la seva ètica i responsabilitat, amb el fi de detectar possibilitats per a la millora personal.

- Aplicar procediments, regles o principis adequats per l'anàlisi de la informació. 

Objectius

Aquestes competències es concreten en els següents objectius:

  • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels principis comptables.
  • Conèixer el marc legal de referència per a l'auditoria de comptes anuals.
  • Entendre les principals tècniques d'auditoria.
  • Saber interpretar un informe d'auditoria.

 

 

 

 

Amunt

PAC 1: Generalitats i marc normatiu de l'auditoria (Mòdul 1)  

El mòdul 1 de l'assignatura exposa les consideracions generals sobre els possibles tipus d'auditoria i la seva utilitat professional, i examinar el contingut de les principals normes que en matèria d'auditoria s'han promulgat a Espanya, amb especial èmfasi en les normes tècniques d'auditoria que regulen les qualitats professionals de l'auditor, l'execució de la feina i la formulació de. Es tractaran els següents aspectes:  

-          La funció de l'auditoria en la societat

-          L'actual marc jurídic i professional en l'auditoria

A la PAC 1 s'inclouran les parts I i II del manual d'auditoria de Francis Lefebvre.


PAC 2: Procés i desenvolupament d'una auditoria de comptes anuals (Mòdul 2)

L'objectiu d'aquest mòdul 2 es situar per ordre cronològic cadascuna de les fases per les que passa el procés d'auditoria de comptes anuals, i conèixer els diferents documents i proves de suport que es poden obtenir com a base de suport per a l'informe d'auditoria.  

A la PAC 2 s'inclourà la part III (Capítol 1) del manual d'auditoria de Francis Lefebvre.

PAC 3: La resposta al risc: les proves d'auditoria (Mòduls 3, 4 i 5)   

Tant el mòdul 3 com el següent, es dediquen a desenvolupar els diferents procediments d'auditoria en totes les àrees en que es divideixen les operacions d'una empresa. Es tractaran els següents aspectes:  

-         Auditoria del cicle d'inversió

-         Auditoria del cicle d'existències

-         Auditoria del cicle d'ingressos i comptes a cobrar

-          Auditoria de la tresoreria  

A la PAC 3 s'inclourà la part III (Capítol 2, excepte secció 2) del manual d'auditoria de Francis Lefebvre.

PAC 4: Proves d'auditoria detallades per àrees comptables (Mòduls 3, 4 i 5)    

-          Auditoria del cicle de finançament

-          Auditoria del cicle de despeses i comptes a pagar  

A la PAC 4 s'inclourà la part III (Capítol 2) del manual d'auditoria de Francis Lefebvre. 

PAC 5: L'informe d'auditoria (Mòdul 6)  

En aquest últim mòdul 6 s'aprofundeix en els diferents tipus d'opinió d'auditoria i en les possibles excepcions que pot incloure l'informe d'auditoria de comptes anuals.  

A la PAC 5 s'inclourà la part III (Capítol 3) del manual d'auditoria de Francis Lefebvre.

Amunt

VIDEO PAC 1: Objectiu i context de l'auditoria externa de comptes anuals Audiovisual
VIDEO PAC 2: Planificació de l'auditoria i valoració dels riscos Audiovisual
VIDEO PAC 3 & 4: Proves d'auditoria Audiovisual
VIDEO PAC 5: L'informe d'auditoria Audiovisual

Amunt

Recursos dels que es disponen en aquesta asignatura:

1) Guies d'estudi per a cada PAC.

2) Manual Pràctic Francis Lefebvre. Auditoria de Comptes (Manual d'auditoria a partir d'ara). 

Serà el manual teòric de referència de l'assignatura. S'accedeix a ell des de l'apartat Recursos de l'aula. 

3) Videos de presentació per a cada PAC.

Breu presentació dels continguts que s'estudiaran en la PAC per part d'un auditor en actiu. Els videos es troben a l'aula. 

4) Exercicis i casos pràctics resolts.

S'accedeix a ells des de l'apartat Recursos de l'aula. 

_______________________________________

El contingut del Manual d'auditoria, està estructurat en quatre parts: 

- PART I: Marc normatiu de l'auditoria

- PART II: NIA-ES Conceptes principals

- PART III: Desenvolupament d'una auditoria de comptes

- PART IV: Altres treballs i informes

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt