Pràctiques empresarials II Codi:  01.560    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Pràctiques Empresarials II és una assignatura que consisteix en la realització de pràctiques externes (presencials i/o en teletreball) en empreses reals.

Aquesta assignatura és l'escenari adequat per a posar en pràctica les competències assolides al llarg de la titulació i, especialment, els coneixements, actituds i habilitats associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a reforçar l'adquisició d'aquestes competències mitjançant l'aprenentatge experimental.

 

Amunt

L'assignatura de Pràctiques Empresarials II és una assignatura optativa de 6 crèdits.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques empresarials II, per la seva pròpia definició, es projecta a la totalitat dels camps professionals. Els estudiants tindran l'oportunitat de cursar les pràctiques en empreses de qualsevol sector, sempre i quan l'oferta formativa s'ajusti a les característiques de l'assignatura.

Amunt

Per desenvolupar les pràctiques no es necessiten aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, els que s'han après en assignatures prèvies i acreditar que es disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

Amunt

Per poder fer l'assignatura de Pràctiques empresarials II és necessari haver superar 120 crèdits del grau corresponent.

Per matricular les pràctiques cal sol·licitar autorització prèvia, d'acord amb el procediment i calendari establert. Per altra banda, també és necessari signar un conveni de pràctiques per tal de poder cursar l'assignatura.

Amunt

Objectius:

 • Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial.
 • Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.
 • Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.
 • Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn empresarial real.

 Competències transversals:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.
 • Capacitat per a la negociació.
 • Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
 • Capacitat per emprendre i innovar.

Competències específiques:

 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
 • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent-ne la ubicació competitiva i institucional i identificant-ne les fortaleses i debilitats.
 • Capacitat per desenvolupar eficientment labors d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Capacitat per a l'orientació de resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt