Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions Codi:  01.561    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els canvis econòmics, tecnològics, polítics i socioculturals que s'han produït durant les últimes dècades estan incidint de manera significativa en la definició de l'estratègia i l'organització empresarial.

El creixent grau de complexitat de l'organització de l'empresa (la qual tendeix progressivament a una disposició en xarxa, amb una major descentralització en la presa de decisions i una major amplitud en les seves activitats) i del seu entorn (amb una tendència a la globalització i la interconnexió dels mercats), juntament amb un increment en la dinàmica dels canvis, està introduint dificultats importants per determinar els factors crítics que permeten definir l'estratègia empresarial i la seva concreció en objectius controlables.

Així, la comptabilitat, com a principal sistema d'informació empresarial, ha d'abandonar la seva tradicional miopia temporal per albergar al seu si una visió a llarg termini, materialitzant-se en indicadors enfocats a mesurar aspectes estratègics, ja que la perspectiva estratègica està implícita en les noves maneres d'abordar la realitat i els sistemes moderns de producció. Per tant, enllaçar la informació comptable als objectius últims de l'empresa és, sens dubte, una de les màximes qualitats que es puguin exigir a la comptabilitat directiva o de gestió, objecte d'estudi en aquesta assignatura.


Amunt

En aquest marc de complexitat i canvi continu en l'empresa, la disposició d'indicadors que permetin identificar, mesurar i controlar els factors crítics de l'activitat empresarial s'està consolidant com un aspecte de gran transcendència per garantir el bon funcionament de l'empresa.

Aquesta possibilitat que ofereix la comptabilitat per a erigir-se en un sistema d'informació rellevant per a la direcció és precisament el que es tractarà en aquesta matèria. Amb aquest objectiu, s'ha estructurat el present material didàctic en quatre mòduls.

En el primer, de caràcter introductori i amb una clara finalitat de crear el marc teòric adequat per entendre el contingut de la matèria, es defineix la comptabilitat directiva o de gestió, i s'explica el potencial de la comptabilitat de gestió per generar informació útil per la presa de decisions, tant de caràcter operatiu com estratègic, relacionant-la amb l'estructura productiva i organitzativa de l'empresa.

El segon mòdul està destinat a revisar l'aplicació de comptabilitat per a discriminar la informació rellevant i per a prendre decisions operatives que se situen en un horitzó temporal del curt o mitjà termini.

En el tercer mòdul s'aborda la necessitat de dotar els sistemes d'informació comptable d'una perspectiva a llarg termini, evitant el tradicional exclusivisme del curt termini, connectant amb la política estratègica de l'empresa amb l'objectiu d'obtenir indicadors apropiats per a la presa de decisions que tenen un horitzó temporal de llarg termini.

Finalment, el quart i últim mòdul fa una proposta metodològica per definir i implantar sistemes d'indicadors útils per a la gestió i la direcció de l'empresa actual.

Es tracta d'una assignatura optativa, de contingut avançat en el marc del Grau en ADE, que combina i aplica coneixements previs de les assignatures de comptabilitat de gestió, Comptabilitat de costos i Control pressupostari i de gestió, aixó com d'assignatures d'eorganització d'empreses, i de direcció i política estratègica .

Amunt

Aquesta assignatura és vital pel professional de la comptabilitat, especialment per als auditors i per als controllers. És important també per als directius i per a tots els responsables de les decisions econòmiques en una organització.

Amunt

Per poder cursar en condicions aquesta assignatura, es necessari haver cursat abans les assignatures Introducció a la informació financera, Comptabilitat de costos i Control pressupostari i de gestió.

Amunt

Pla d'estudis Grau en ADE
- És requisit haver superat Introducció a la informació financera, Comptabilitat de costos i Control pressupostari i de gestió.
- És recomanable haver superat Introducció a la Comptabilitat i Comptabilitat financera.

Amunt

Competències específiques

1. Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant apartirdedades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

2. Capacitat per valorar criticament situacions empresarials concretes i  establir possibles evolucions d'empreses i mercatsCompetències transversals

A.       1. Capacitatpercercar, identificar, organitzariutilitzaradequadamentlainformació.

2. Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

3. Capacitat per comunicar correctament.

4. Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional

 

 
Objectius

1. Assolirconeixements sobre elsfonamentsdela comptabilitat de gestió.

2. Conèixer les tècniques de gestió més utilitzades per l'empresa.

3. Identificar els processos de l'empresa.

4. Entendre el procediment de disseny d'un mapa de processos.

5. Entendre la la problemàtica general de la presa de decisions empresarials.

6. Conèixer quines són les decisions basades en la informació comptable més freqüents.

7. Enfocar de manera pràctica algunes d'aquestes decisions.

8. Delimitar l'abast i limitacions dels sistemes d'informació comptable a l'hora de prendre decisions.

9. Adquirir la suficient destresa pràctica per establir el tipus d'informació comptable que convé en cada situació.

10. Entendre les implicacions comptables d'una visió a llarg termini.

11. Comprendre el concepte d'estratègia des del punt de vista històric evolutiu.

12. Establir una correspondència entre la informació comptable i la gestió estratègica.

13. Entendre el significat i la funcionalitat dels indicadors com a instruments de mesura de la gestió i el govern de l'empresa, i la seva relació amb l'estratègia empresarial.

14. Saber dissenyar sistemes d'indicadors empresarials útils per a la presa de decisions operatives i estratègiques.

Amunt

Mòdul didàctic 1. Sistemes d'informació i de gestió a l'empresa

 

1. La comptabilitat de costos enfront de la comptabilitat de gestió

2. La importància de la comptabilitat de gestió per a la presa de decisions

3. Els plans d'actuació de l'empresa en el futur

4. La comptabilitat de gestió en el nou context productiu

5. De la qualitat total al sistema de gestió per processos

6. La gestió per processos

 

Mòdul didàctic 2. Comptabilitat per a la presa de decisions a curt termini

 

1. La comptabilitat per a la presa de decisions

2. L'anàlisi volum-cost-utilitat

3. Costos rellevants i decisions a curt termini

 

Mòdul didàctic 3. Comptabilitat per a la presa de decisions estratègiques

 

1. El dilema curt / llarg termini i els "costos estratègics"

2. Evolució del pensament estratègic

3. Posició estratègica i informació comptable

 

Mòdul didàctic 4. Sistemes d'indicadors per a la gestió i la direcció empresarial

 

1. L'empresa xarxa

2. L'adaptació de l'empresa a l'entorn: el control estratègic

3. Indicadors de gestió i estratègia empresarial. Els quadres de comandament

 

Mòdul didàctic 5. Metodologia d'implantació d'indicadors de gestió

 

1. Els indicadors de gestió en el marc d'un pla economicofinancer

2. Metodologia d'implantació d'un pla economicofinancer

 

Amunt

Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions. Material complementari Web

Amunt

Podran emprar-se al llarg del curs una sèrie de vídeos streaming didàctics amb l'objectiu de resoldre dubtes, ajudar a estructura la feina d'estudi i intensificar el feedback del vostre professor consultor. Aquestes eines estan pensades per facilitar-vos el vostre procés d'aprenentatge i millorar, així, el vostre rendiment acadèmic.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt