Treball final de grau Codi:  01.562    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
El treball final de grau constitueix un projecte individual de síntesis dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau en Administració i Direcció d’Empreses. És un assignatura que l’estudiant ha de cursar per acabar la titulació i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Es per això que per matricula aquesta assignatura cal haver superta les assignatures básiques i obligatòries (excepte el RFG) de la titulació.
 
En el grau en Administració i Direcció d’Empreses s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final de caràcter teòric en algun dels 6 àmbits establerts o el disseny d'un pla integral d'empresa.  L'estudiant haurà d'escollir i donar a conèixer quina de les dues modalitats de treball vol realitzar amb caràcter previ a la matrícula.
 
Segons el treball concret que es dugui a terme, es potenciaran més o menys determinades competències. Per exemple, la capacitat per a emprendre i innovar (en el cas del pla d'empresa) o la capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi (si el treball constitueix un treball teòric).

Amunt

Per poder realitzar el Treball Final de Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (TFG_ADE) l’estudiant ha d'haver superat les assignatures bàsiques i les assignatures obligatòries del grau. 
 
Depenent de l’àmbit d’especialització triat pel desenvolupament del treball final, es recomana haver cursat certes assignatures optatives afinis a l’àmbit de coneixement triat, però en cap cas és obligatori
 
 
A més d'haver assolit coneixements i capacitats específiques de l'àmbit de l'Administració i Direcció d'Empreses, és important que l'estudiant que cursi aquesta assignatura estigui familiaritzat amb l'ús de les TIC, així com amb les diferents eines de cerca i gestió d'informació a la xarxa i els instruments per a l'anàlisi i el tractament de dades. La metodologia de treball que cal seguir per a desenvolupar aquesta assignatura està condicionada d’una banda pel seu caràcter de Projecte i, d’altre, per propi entorn d'estudi i treball que facilita la Universitat en el marc del Campus Virtual.
 
Amb l’ajuda del vostre tutor assegureu-vos que compliu els requisits de matricula, demaneu orientació sobre les opcions que podeu triar per cursar el treball final de grau i informeu-vos sobre el procés de matricula que cal seguir.
 
És important remarcar que per a matricular aquesta assignatura cal que la proposta de TFG_ADE que vol desenvolupar l’estudiant estigui aprovada pels Estudis d'Economia i Empresa amb caràcter previ a la matrícula. En aquest sentit, heu d'enviar una sol·licitud a la bústia tfg_eie@uoc.edu. En la sol·licitud es farà constar per l’estudiant l’estat d’assoliment dels requisits de matricula i es prioritzaran 2 possibles opcions, entra les set següents, com a treball final a desenvolupar:
 
1. Gestió comptable i financera: Realitzar un estudis relacionats amb el camp de la gestió, control i avaluació dels sistemes d'informació comptable de l'empresa, tant interns com externs.
 
2. Gestió fiscal: Realitzar estudis relacionats amb la gestió, planificació i supervisió dels processos fiscals de l'empresa.
 
3. Direcció general: Realitzar un estudi d'estratègia empresarial, gestió de l'aplicació de plans globals, tant estratègics com operatius
 
4. Empresa i mercats globals: Realitzar un estudis de l'evolució dels mercats globals i el seu impacte en les decisions empresarials i processos d'internacionalització
 
5.Anàlisi econòmica: Realitzar un estudi de l'entorn i els agregats econòmics, així com el seu impacte en les empreses i institucions
 
6. Innovació empresarial: Realitzar un estudis relacionat amb la gestió estratègica de la innovació i dels processos de R+D+i a l’empresa
 
7. Emprenedoria: Desenvolupar de manera aplicada la competència d’iniciativa emprenedora (grau 3), planificant la posada en marxa d’una nova organització. Simular la tasca de creació d’una empresa amb la descripció, anàlisi i valoració d’una oportunitat de negoci detectada, elaboració d’un Pla d’empresa i defensa d’un projecte viable i sostenible.

Amunt

Competències i Objectius
 
 
El treball final de grau té com a objecte posar en pràctica els coneixements assimilats i la consolidació integrada de la majoria de competències, específiques i transversals, del programa formatiu.
 
Per tant, les competències que es volen promoure són les següents:
 
Competències específiques:
 
§ Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
§ Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
§ Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent-ne la ubicació competitiva i institucional, i identificant-ne les fortaleses i debilitats.
§ Capacitat per a desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
§ Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
§ Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
§ Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.
 
Competències transversals:
 
§ Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
§ Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
§ Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
§ Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
§ Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
§ Capacitat per a la negociació.
§ Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
§ Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmics i professionals.
§ Capacitat per a emprendre i innovar.
 

Amunt

Independentment de quina modalitat de treball esculli l'estudiant, el contingut del treball final es desenvoluparà de manera progressiva, en fases successives. A continuació s'indica com s'estructuren aquestes fases en cadascun dels casos.
 
A.      Presentació d’un estudi de l’àmbit de la gestió comptable i financera, la gestió fiscal, la direcció general, l’empresa i els mercats globals, l’anàlisi econòmica o d’innovació empresarial:    Aquest  treball s'estructura al voltant d’una petita investigació sobre un problema o qüestió econòmica dins dels camps descrits que comportarà el treball de les següents unitats diferenciades:
 

1. Anàlisi inicial sobre la pre-proposta
 
En aquesta primera unitat, l'estudiant, a partir de la pre-proposta plantejada, haurà d’avançar en el coneixement teòric de l’àmbit escollit, mitjançant una recollida inicial d’informació i el seu anàlisis per a la elaboració de conclusions sobre la hipòtesis que vol treballar en el treball final.
 
L'objectiu és que l'estudiant aprengui i posi en pràctica tècniques de cerca de informació acadèmica i empírica a través de la web però també en biblioteques i altres punts de referència físic.
 
 
2. Anàlisi empíric de la proposta
 
En la segona unitat,  l’estudiant haurà de realitzar una anàlisi empírica, des d’un punt de vista quantitatiu i/o qualitatiu, per abordar la hipòtesi plantejada.
 
L’objectiu és que l’estudiant aprengui i posi en pràctica tècniques d’anàlisi de dades, metodologies qualitatives i quantitatives per contrastar el problema o situació observat.
dades per a l'anàlisi, analitzar les dades, esbossar conclusions, comparar conclusions amb l'estat de l'art de la subdisciplina i aplicar coneixement adquirit al problema.
 
3. Elaboració de conclusions
 
Finalment, i en base al treball realitzat en les unitats anteriors, l'estudiant farà un anàlisi de resultats, elaborarà les conclusions del treball final realitzat i plantejarà possibles propostes de futur en relació a la proposta abordada.
 
 

 
 
 
B.     Presentació d’un pla d'empresa:Aquest  treball s'estructura al voltant dels continguts que vertebren un pla d'empresa estàndard: presentació del model de negoci, anàlisi de l’entorn i anàlisi del mercat, elaboració d’una pla de màrqueting i d’un pla d’operacions, anàlisi de l’organització i recursos humans i, elaboració d’una pla economic-financer.
 

1.     Presentació del model de negoci  i anàlisi de l'entorn
 
L’'estudiant ha sintetitzat la seva idea de negoci inicial. Cal perfilar-la per donar resposta a què farà (necessitat que satisfà), a qui es dirigirà (segment de mercat) i com el realitzarà (solució).  
L’objectiu és que l’estudiant desenvolupi tècniques de creativitat i analitzi l’entorn general i específic (sector) on operarà la nova empresa o projecte emprenedor, utilitzaran diverses eines d'anàlisi que s'han treball durant el transcurs del Grau.
 
2.     Construint el pla d’empresa
 
L’estudiant farà un anàlisi del mercat i un pla de màrqueting . L'objectiu és que l’estudiant descrigui i quantifiqui el segment o segments de mercat als que es dirigeix així com comenti l'estratègia de posicionament i estableixi un pla de màrqueting coherent amb les necessitats del segment i l'anàlisi de l'entorn realitzada.
 
Mitjançant un pla d'operacions l’estudiant ha de recollir totes aquelles decisions relacionades amb la producció i distribució del producte o servei.
 
A més en aquesta fase es treballen tots aquells aspectes relacionats amb l'organització (estructura organitzativa) i els recursos humans necessaris per poder tirar endavant la idea de negoci proposada. Aspectes com el nombre de persones que treballaran en la nova empresa, la seva posició i funcions, remuneració i perfil s'hauran de tenir en compte per fer un projecte viable.
 
 
3.     Anàlisi viabilitat econòmica
 
Totes les decisions preses anteriorment s'han de reflectir en un pla econòmic-financer que justifica quantitativament que la idea proposada és viable i sostenible. Per a poder confeccionar aquest pla, l'estudiant comptarà amb un aplicatiu web que li facilitarà la confecció de la previsió del compte de pèrdues i guanys, el balanç, i la previsió de tresoreria.
 
 
 

 
 
En acabar aquest procés de construcció, anàlisi i valoració, l’estudiant haurà de presentar una Memòria de Treball Final de Grau i defensar el seu projecte.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt