Business Game: Simulació de negocis Codi:  01.579    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Business Game és una assignatura de 6 crèdits, que consisteix en la participació en un projecte virtual de creació i desenvolupament d'una empresa virtual, en un context competitiu, utilitzant un simulador empresarial.
Aquesta simulació pretén que l'estudiant posi en pràctica els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis.

Amunt

L'assignatura forma part del pla d'estudis de dos titulacions:

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats

Amunt

L'assignatura  requerirà coneixements previs en l'àmbit de les finances, la comptabilitat, l'organització d'empreses i l'estratègia

Amunt

Les principals utilitats destacades en la recerca respecte a l'ús efectuat dels simuladors fan referència a l'alt grau de participació activa de l'alumne; l'obtenció de resultats immediats que permeten analitzar relacions de causa i efecte; la competició pura que suposa la simulació amb la comparació de resultats amb altres grups competidors i sobre tot el fet de que és una forma d'aprenentatge en forma de joc i que per tant estimula als participants d'una forma divertida i aproximada a la realitat. Aquesta integració entre joc i aprenentatge (edutainment) es configura com una clara tendència en la recerca de l'aprenentatge i l'ús intensiu de recursos en línia.

Els punts forts observats ressalten la utilitat dels jocs de negoci sobre tot en cursos d'especialització que es centren en potenciar habilitats i competències relacionades amb els processos de decisió habituals de la direcció o del management. Servint d'integrador o punt final a l'assoliment de la formació bàsica a nivell de gestió. En aquest sentit hi ha una clara coincidència en l'anàlisi de que es necessària una formació bàsica dels conceptes de gestió empresarial per aprofitar completament el potencial de la simulació. 


Competències transversals

  

Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.

Capacitat per a la negociació.

Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

Capacitat per a emprendre i innovar.

 

 Competències específiques

 

Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.

Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.

Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent-ne la ubicació competitiva i institucional i identificant-ne les fortaleses i debilitats.

Capacitat per a desenvolupar eficientment labors d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.

Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.


Amunt

Material Suport

Amunt

Els estudiants disposaran de diversos materials de suport lliurats al llarg de la simulació en format electrònic. En una fase inicial es lliuraran els documents explicatius del funcionament del simulador. S'anirà afegint informació addicional a mesura que es vagin assolint les diferents etapes de la simulació i la seva obtenció està lligada la presa de decisions habitual en la gestió empresarial.

Amunt

L'ús del simulador es realitzarà mitjançant la web: la vostra consultora us informarà del procediment d'accés.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Informacions sobre l'avaluació a la UOC

 

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Avaluació final

Nota final

La nota final serà individual y estarà integrada per 4 elements:

- La nota obtinguda en la valoració de l'informe elaborat a la Fase de prova (PAC 1). 

- Les qualificacions corresponent a la valoració de l'informe intermig (PAC 2).

- La qualificació corresponent a la valoració de l' informe global (PAC 3).

- La situació de l'empresa al final del període de simulació i en la que es tindrà en compte la classificació final obtinguda d'acord amb els paràmetres establerts per la direcció de la simulació, i que serà la mateixa per tots els integrants del grup.

Nota important: En principi les notes de les diferents proves són compartides per tots els membres del grup, encara que el professor podrà fer alguna distinció si es té constància que la contribució a les PAC i la participació en el simulador d'algun jugador no ha estat l'apropiada. Qualsevol participant que no formi part activa de les reunions del consell d'administració, ni prengui part en la presa de decisions o elaboració dels informes no podrà superar l'avaluació continua.


Amunt

Feedback

Qualsevol comentari/suggeriment:

1) És molt important que m'ho envieu al més aviat possible per poder reaccionar en la mesura del possible.

2) Recomano l'ús de l'e-mail. Jo respondré privadament o en el Tauler depenent de si la resposta pot ser d'interès per al conjunt del curs.

3) Si us plau, fer-ho directament al meu correu electrónic, ja que en cas contrari, es pot ralentir molt el vostre feedback. Podeu copiar alhora al vostre tutor si ho considereu convenient.  

4) No utilitzar el fòrum ja que aquest està destinat a la comunicació entre els estudiants, però no dels estudiants amb el professor o consultor.

Amunt