Gestió de projectes Codi:  06.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Actualment, la majoria de les activitats diàries de tota mena d'organitzacions, així com els seus professionals, s'estructuren en projectes. És el cas també dels professionals multimèdia i d'administració. Els projectes, malgrat la intuició comuna, no són un tema tècnic (allò que es fa, els mètodes específics a seguir per desenvolupar un web o per suministrar un servei d'asessorament, per exemple), sinó que són un tema organitzacional: impliquen, entre d'altres, tècniques orientades a assegurar el suport i interés del projecte, a alinear diferents grups de l'organització, i/o a posar en joc habilitats dels participants al voltant del procés (els mètodes específics) de fabricació del producte o servei.

Qualsevol projecte cal concebre'l prèviament (fer-ne el disseny) i desenvolupar-lo (fer-ne la gestió). El corpus de coneixement que aborda aquesta tasca de disseny i gestió de projectes és un corpus genèric que és d'aplicació als més diversos àmbits de l'activitat. Es a dir, serveix tant per la construcció d'un pont, com pel d'un espectacle escènic, passant evidentment pel nostre àmbits multimèdia i d'administració. I per aquest motiu, aquest corpus no té a veure tant, com dèiem, amb aspectes tècnics o científics concrets d'allò que s'espera que surti del projecte, com amb aspectes i habilitats transversals (com ara la capacitat de planificació, el control dels recursos econòmics o personals, la interacció amb els interessats que pertanyen a grups o departaments ben diversos, la previsió dels riscos, l'adaptació als canvis sobrevinguts...)

Aquest corpus genèric en aquesta assignatura segueix essencialment la proposta del Project Management Body of Knowledge (PMBoK) promogut pel Project Management Institute (PMI). El PMBoK és un dels estàndards de facto existents per la gestió de projectes. És una guia de bones pràctiques que un cap de projectes pot utilitzar com sigui necessari per a qualsevol treball.

Alguns projectes des d'un inici tenen un abast clar i concret: són els que es consideren projectes predictius on pot dir-se el que es vol d'ells prou clarament des d'un primer moment, i on, consequentment, es poden fer prediccions perquè es pot planificar com ha d'anar el seu desenvolupament. En canvi, en molts altres projectes el seu abast, en el moment d'iniciar-los, no està encara prou definit, i així és imposible predir, planificar i/o preveure la seva evolució. Aquests són els que es consideren projectes adaptatius o àgils i en els que cal anar adaptant-se a mesura que es concreta el seu abast, i que disposen del conjunt divers de tècniques i mètodes que s'agrupen en el que es coneix sencillament i general com Agile. Aquesta assignatura aborda aquests dos paradigmes, fent una introducció als mètodes utilitzats pel disseny i gestió de projectes en general i els treballa en els contexts concrets de multimèdia i d'administració.

L'assignatura acaba amb una immersió en una idea clau: un projecte és un esforç de persones i la gestió de les persones marcarà en bona mesura el nivell de fracàs o d'èxit del projecte (més que els mateixos temes tècnics) Aquestes persones són l'equip intern de treball del projecte, però també, i molt, les externes (stakeholders): clients, usuaris, proveïdors...

Amunt

Aquesta assignatura és comuna a diferents plans d'estudi, entre els quals el Grau en Multimèdia i el Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Compartireu aquesta aula estudiants d'ambdós graus.

En el cas del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses aquesta assignatura és optativa de la menció "Innovació i canvi organitzatiu"

Amunt

L'assignatura proporciona una pràctica bàsica com a membre d'un equip de projecte i una comprensió del rol de cap de projecte. Per assolir el domini de la funció de cap de projecte, que no és l'objectiu d'aquesta assignatura, és necessari complementar-la amb una formació més especialitzada i introduir-se progressivament en la praxis professional de projectes més complexos amb la deguda supervisió.

Com hem dit abans, en l'actualitat la majoria d'organitzacions s'estructuren total o parcialment per projectes. En conseqüència les habilitats treballades en aquesta assignatura son d'aplicació general en el context professional i habitualment benvingudes i sol·licitades als seus treballadors.

Amunt

Pel seu caràcter introductori no requereix de coneixements previs sobre GP.

Està pensada per ser cursada idealment després de l'assignatura "Treball en equip a la xarxa". 

En el cas del estudiants del Grau multimèdia   és recomanable haver cursat abans l'assignatura "Administració i Gestió d'Organitzacions", per tal d'adquirir uns coneixements bàsics i generals sobre com les organitzacions treballen i estan estructurades, i sobre l'organització de la funció de gestió de les TIC en elles.

Amunt

Aquesta assignatura es supera per Avaluació Continuada (no hi ha prova final), integrada per un conjunt d'activitats que cal lliurar obligatòriament.

L'exigència de dedicació temporal és alta i cal que l'estudiant sigui constant, tant per seguir les activitats d'aquesta Avaluació Continuada com per estudiar i entendre els continguts associats a les mateixes, alguns dels quals poden ser en anglès.   

Amunt

L'assignatura té com a objectiu general proporcionar a l'alumne els coneixements bàsics i les capacitats de gestió de projectes perquè sigui un membre actiu de l'equip d'un projecte i pugui entendre el que s'espera d'un cap de projecte. Es tracta de formalitzar el coneixement intuitiu que tothom té sobre què és un projecte: les seves etapes i la seva gestió; els aspectes transversals, i la seva direcció.

Els objectius específics de la assignatura són els següents:

 • Entendre què és la gestió de projectes i entendre que la "gestió" d'un projecte d'un producte/servei de ciència de dades no és el mateix que la "creació o producció" en sí d'aquest producte/servei. És a dir, que cal diferenciar entre gestionar un projecte i produir el producte/servei.
 • Comprendre les etapes, dimensions i processos de gestió de projectes i les seves relacions amb l'organització i les persones.
 • Comprendre l'estructura del PMBOK i les diferents fases o grups de processos de les àrees de coneixement per la gestió del projecte així com els principals documents i lliurables (resultats) que es produeixen.
 • Comprendre els bàsics de les metodologies de gestió de projectes adaptatives o àgils i el seu contrast amb les metodologies predictives.
 • Entendre la importància de la gestió del factor humà implicat en els projectes.

La fita fonamental de la assignatura és que els estudiants obtinguin un nivell inicial o bàsic de competència en la gestió de projectes, amb la finalitat d'actuar com a membres d'un equip eficient o participant en un projecte sota la direcció tècnica i la supervisió d'un cap de projecte. A més, seguint les indicacions dels diferents plans d'estudis en que s'incorpora, aquesta assignatura, intenta que els alumnes millorin una sèrie d'habilitats addicionals i específiques, com ara les següents:

Les competències genèriques

 • Capacitat de comunicació escrita en el camp acadèmic i professional
 • Ús i aplicació de les TIC en l'entorn acadèmic i professional
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d'adaptació a les tecnologies del futur per així millorar les competències professionals
 • Capacitat per innovar i generar noves idees

Competències transversals:

 • Capacitat per avaluar les solucions i el desenvolupament de propostes de projectes tenint en compte els recursos disponibles i les alternatives de les condicions del mercat.
 • Capacitat per exercir activitats professionals d'acord amb l'ètica i la legalitat de cada entorn.
 • Capacitat per analitzar els problemes en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements necessaris per afrontar-hi i resoldre-ho.

Els estudiants del Grau en Administració i Direcció d'Empreses, com a resultat de la llista anterior, estareu abordant les següents previstes al vostre Grau:

 • GADEE6: Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • GADET3: Capacitat per a analitzar, organitzar i planifiar l'activitat professional de manera óptima.

Amunt

L'assignatura s'organitza en quatre reptes/blocs de contingut:

 • Repte/Bloc 1: De la intuició a la formalització de la GP.  Introdueix a la gestió i direcció de projectes, presentant els conceptes de cicle de vida, metodologies i rol del director de projectes. I presenta l'estructura del PMBoK: les àrees de coneixement i els grups de processos.
 • Repte/Bloc 2: Desenvolupant un projecte. Aprofundeix en el desenvolupament d'un projecte a partir de l'aprofundiment en tots els grups de processos definits pel PMBoK (iniciació, planificació, execució, seguiment i control, i tancament).
 • Repte/Bloc 3: Adaptar-se al canviant present per no predir l'incert futur: ser àgil. Contrasta les aproximacions predictives i adaptatives (o àgils) ajudant a distingir cada escenari, i presentant algunes de les eines i tècniques àgils més usuals.
 • Repte/Bloc 4: Les persones dels projectes. Aprofundeix en la rellevància de l'aspecte relacional i de gestió de les persones implicades internament o externa en el projecte.

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge per cada repte/bloc s'organitzen en:

 1. Continguts obligatoris. En format textual principalment però també en alguns casos en format video, el seu estudi és estrictament obligatori i servirà per entendre els continguts teòrics de l'assignatura i poder abordar amb éxit els lliurables de cada repte/bloc. Quan sigui necessari es donaran indicacions/guies de lectura d'aquests continguts.
 2. Continguts optatius/complementaris. En format textual principalment, servirà per aprofundir o ampliar la perspectiva del bloc. La seva lectura es voluntaria en tot cas.
 3. Programari. Es pot requerir un ús molt elemental d'algunes de les eines més populars de gestió de projectes (tipus  planificadors i taulers kanban)
 4. Altres continguts complementaris que eventualment pugui proveïr l'equip de professorat de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt